Samen Slagen

Naam interventie Samen Slagen
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 12-05-2016
De interventie in het kort
Doelgroep

De einddoelgroep van de interventie is leerlingen tussen de 12 en 18 jaar van het VSO cluster 4.

Doel

Het hoofddoel van Samen Slagen is het terugdringen van middelengebruik onder leerlingen tussen 12 en 18 jaar op het vso cluster 4.

Aanpak in het kort

Samen Slagen is een integrale aanpak die bestaat uit een voorbereidingsfase, uitvoerfase en evaluatiefase. De uitvoerfase bestaat uit 12 onderdelen waarin de organisatie-, kennis en vaardigheidsdoelstellingen voor de verschillende (intermediaire) doelgroepen worden verwezenlijkt. Dit staat beschreven in figuur 1, pagina 9.

Uitvoering
Type organisatie

Verslavingszorginstellingen en/of GGD-en verzorgen in samenwerking met VSO cluster 4 scholen de implementatie en uitvoer van Samen Slagen. Hierna kan de school het programma borgen door zelf uitvoer over te nemen eventueel met hulp van een Gezondheidscoach vanuit de verslavingszorg.

Randvoorwaarden

School staat achter de methodiek en faciliteert implementatie van de interventies door onder meer het beschikbaar stellen van tijd en middelen.

  • Externe partijen, als verslavingszorg en politie, zijn welwillend en investeren tijd en medewerkers om samenwerking en uitvoer vorm te geven. Deze samenwerking wordt op bestuurlijk niveau vormgegeven in een convenant waarin partijen commitment toezeggen.
  • School werkt samen met de gemeente en een instelling voor Verslavingszorg.
  • School stelt een werkgroep samen met daarin medewerkers met mandaat die de voorwaarden voor de implementatie en borging van de methodiek regelt en bewaakt, zorgdraagt voor communicatie binnen de organisatie, die zorgt voor draagvlak en input levert voor de evaluaties
  • School maakt een implementatie/borgingsplan waarin taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn met een heldere planning per onderdeel.
Materialen

Er is een handleiding voor Samen Slagen beschikbaar. In deze handleiding staat de inhoud verder beschreven met daarbij de materialen als opdrachten en evaluatieformulieren. Deze handleiding kan worden aangevraagd bij de afdeling Vroegsignalering en Geïndiceerde preventie van Youz, www.youz.nl/trainingen/school/samen-slagen. Tevens is er een handleiding voor de gezondheidscoach voor het screening- en toeleidingstraject.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 12-05-2016
Oordeel commissie

Samen slagen is een voorbeeld van een goed uitgewerkte integrale aanpak waarin aandacht besteed wordt aan zowel beleid, de sociale omgeving als de jongeren zelf.
De handleiding en materialen zijn uitgebreid en zo gedetailleerd dat je hiermee direct aan de slag kunt.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

In 2012 tot en met 2014 is de methodiek Samen Slagen op 6 locaties van het Horizon Schreuder College geïmplementeerd en uitgevoerd. Daarbij is het beleid van Horizon aangescherpt en zijn de werkzaamheden van de gezondheidscoach ingebed in de zorgstructuur van de school. De uitvoer van de onderdelen voor medewerker, leerlingen en ouders zijn uitgevoerd en positief geëvalueerd.

Eigenaar en contact
Eigenaar Youz
Contactpersoon Marian Bentvelzen, preventie@youz.nl, 088-2303030
Gino Cornelius – 0630804398, g.cornelius@antesgroep.nl, 0630804398
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s