School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS)

Naam interventie School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS)
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 24-04-2014
De interventie in het kort
Doelgroep

De doelgroep van SWPBS zijn alle leerlingen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Doel

Het doel van SWPBS is het bevorderen van sociaal gedrag en het verminderen van gedragsproblemen onder leerlingen, zodat alle leerlingen optimaal kunnen profiteren van het geboden onderwijs.

Aanpak in het kort

De school implementeert SWPBS door een praktische invulling te geven aan een vijftal pijlers, te weten:

  1. De school werkt vanuit gezamenlijk geformuleerde schoolbrede waarden.
  2. De school richt zich op het voorkomen van probleemgedrag.
  3. De school zet gedragsinterventies voor leerlingen in op basis van verzamelde gegevens over gedrag. SWPBS is dus data gedreven. Daarbij benut de school data over gedrag afkomstig van het sociaal-emotioneel leerling volgsysteem van de school en data op basis van schoolbrede, dagelijkse gedragsincidenten registratie door alle schoolmedewerkers.
  4. De school formuleert vanuit de gedeelde waarden welk gedrag zij van de leerlingen wil zien op de verschillende plekken in en om school. Deze gedragsverwachtingen worden visueel gemaakt, actief aangeleerd en systematisch positief bekrachtigd.
  5. De school werkt actief samen met zorginstellingen en ouders.
Uitvoering
Type organisatie

-

Materialen

De volgende materialen zijn beschikbaar:

  • draaiboek
  • lessen
  • handboek
  • PowerPoint presentatie
  • en de website www.swpbs.nl
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 24-04-2014
Oordeel commissie

Deze interventie creëert een breed draagvlak voor een relevant thema, namelijk het verminderen van gedragsproblemen onder leerlingen. De commissie vindt de toepassing van de leertheorie uitstekend. Ook positief is dat de ouders, intensief betrokken worden bij de uitvoering van de interventie.

Aandachtspunt: De commissie adviseert om in de doorontwikkeling van de interventie op te nemen hoe de mogelijke samenwerking met de jeugdzorg verloopt.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Eigenaar en contact
Eigenaar PI Research
Contactpersoon Emilie van Leeuwen, e.vanleeuwen@piresearch.nl, 0643376291
Pien Koppers, p.koppers@piresearch.nl, 0206501501
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s