Gender & Sexuality Alliances op scholen

Naam interventie Gender & Sexuality Alliances op scholen
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 13-02-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

Uiteindelijke doelgroep: lhbti+ leerlingen in het vo en lhbti+ studenten in het mbo.
Intermediaire doelgroepen: vo-leerlingen en mbo-studenten, al bestaande GSA’s, docenten en schoolleidingen.

Doel

Lhbti+ leerlingen in het vo en lhbti+ studenten in het mbo hebben het gevoel zichzelf te kunnen zijn op school.

Aanpak in het kort

GSA Netwerk biedt leerlingen/studenten ondersteuning en gratis actiepakketten op haar website. Deze bevatten alle nodige informatie en campagnematerialen om op school andere leerlingen/studenten te vinden, een GSA op te starten en acties te kunnen uitvoeren. Het is belangrijk dat zij hierbij een docent vinden om hen te ondersteunen. Steun van de schoolleiding is ook gewenst.

GSA’s richten zich op het geven van informatie over seksuele en genderdiversiteit; het zichtbaar en bespreekbaar maken van dit onderwerp en het bieden van steun aan lhbti+ leerlingen. GSA’s zijn autonoom en vrij om activiteiten te kiezen die zij belangrijk vinden om uit te voeren.

COC’s GSA Netwerk organiseert het hele jaar door acties waar alle GSA’s in Nederland aan mee kunnen doen. GSA-coördinatoren bij COC-lidvereningen zorgen voor lokale ondersteuning en organiseren GSA-dagen.

Uitvoering
Type organisatie

GSA’s zijn actief op middelbare scholen en mbo’s in Nederland. De activering en ondersteuning van GSA’s gebeurt door COC, zowel vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam als vanuit de lokale COC’s.

 

Randvoorwaarden

1. Leerlingen/studenten-initiatief

Het initiatief voor een GSA kan zowel bij leerlingen/studenten als bij een docent ontstaan. Echter, een GSA is uiteindelijk een groep leerlingen/studenten, waar bij voorkeur een of meerdere docenten ondersteunend optreden. Een GSA kan niet top-down worden georganiseerd. Een schoolleiding kan niet starten met een GSA of een GSA-actie.

2. Draagvlak

Het is belangrijk dat een GSA draagvlak heeft bij en ondersteund wordt door de schoolleiding. In principe zou iedere jongere een GSA mogen oprichten op school, het is immers geen formeel instituut. Draagvlak van de school kan betekenen dat er acties op school mogen worden georganiseerd, dat er posters opgehangen mogen worden, dat er voorlichting gegeven kan worden, etc.

3. Minimale activiteiten

Als de GSA gedragen wordt door leerlingen/studenten (met ondersteuning van docenten en draagvlak van de schoolleiding), kunnen activiteiten worden uitgevoerd. De GSA-methode gaat ervan uit dat leerlingen/studenten zelf hun doelen bepalen en als experts van hun eigen omgeving zelf kunnen bepalen wat hiervoor nodig is. De mate waarin effect wordt bereikt, hangt volledig samen met de doelen die leerlingen/studenten (en docenten) zelf kiezen, en dus welke activiteiten in de school worden uitgevoerd. COC spreekt van een GSA als het een leerlingen/studenteninitiatief betreft dat minimaal op elk van de onder 1.3.3 gestelde categorieën (support, voorlichting, acties) actief is. Sommige GSA’s bieden vooral support en daarnaast af en toe voorlichtingsactiviteiten en zichtbaarheidsacties, terwijl andere GSA’s aan meerdere landelijke GSA-acties meedoen en op regelmatige basis bij elkaar komen.

4. Deelname docent aan een GSA

An sich is dit geen harde vereiste om een GSA te starten, maar het verhoogt de effectiviteit van een GSA. Docenten ondersteunen leerlingen/studenten in de school. Deze ondersteuning is veel directer dan de ondersteuning van COC. Docenten kunnen helpen om steun te krijgen vanuit de schoolleiding en ervoor zorgen dat GSA’s op scholen kunnen blijven bestaan. Het netwerk van een docent is groter waardoor deze leerlingen/studenten kunnen helpen om nieuwe actieve leerlingen/studenten te vinden van verschillende niveaus en jaarlagen.

Materialen

De website www.gsanetwerk.nl biedt aan alle doelgroepen uitgebreide informatie (in tekst en video), een landkaart met alle GSA’s in Nederland, een jaaragenda en een webshop met gratis actiemateriaal. Actiepakketten bevatten handleidingen, posters, stickers en een jaarkalender. In de weken voorafgaand aan landelijke GSA-acties is actie gebonden materiaal aanwezig.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 13-02-2020
Oordeel commissie

De interventie past bij de huidige tijdsgeest en de doelgroep. Een sterk punt van de interventie is de opbouw van draagvlak binnen de school. De interventie vergroot de zichtbaarheid van LHBT+ en maakt daardoor steun en acceptatie mogelijk. De landelijke ondersteuning van de interventie is goed geregeld. De commissie verwacht bij een volgende beoordeling dat de inside-out benadering verder is ontwikkeld en meer centraal staat in zowel de onderbouwing als in de gehele interventiebeschrijving. Een aandachtspunt is de betrokkenheid van de docent: dit is een voorwaarde voor het slagen van de interventie.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

Onderzoek laat zien dat lhbti+ leerlingen/studenten op scholen met een GSA zich meer geaccepteerd en meer thuis voelen op school. Lhbti+ leerlingen/studenten in GSA’s ervaren veel steun, zitten beter in hun vel en kunnen beter omgaan met negatieve reacties van anderen.

Ook laten praktijkevaluaties zien dat COC de doelgroep goed bereikt en dat de gebruikers tevreden zijn over het actie- en informatiemateriaal.

 

Eigenaar en contact
Eigenaar COC Nederland
Contactpersoon Freek Janssens, gsa@coc.nl, 0206234596
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s