Sporttest

Naam interventie Sporttest
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 01-12-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

De uiteindelijke doelgroep voor de interventie Sporttest zijn basisschool leerlingen in de leeftijd van 8-12 jaar (groep 4-8). De interventie richt zich op deze leeftijdscategorie om juist daling in sportparticipatie op latere leeftijd (13-16 jaar) tegen te gaan. Op de middelbare school stoppen veel

kinderen met sporten wegens te weinig intrinsieke motivatie en teveel afleiding van verschillende substituten. Ze krijgen andere interesses en verkiezen andere bezigheden boven sport. Sporttest probeert dit te voorkomen door te helpen met het maken van een bewuste sportkeuze.

Doel

Het hoofddoel van de interventie Sporttest is: langere en actievere sportdeelname door basisscholieren in de leeftijd van 8-12 jaar (groep 4 t/m 8). Door op de basisschool leerlingen te begeleiden naar de juiste sportkeuze waarbij succesbeleving en plezier voorop staan, werkt Sporttest preventief mee aan een duurzame sportdeelname en hiermee wordt sportuitval op de middelbare school tegengaan. Onder sportdeelname wordt verstaan; lid van een sportvereniging of bezig met het behalen van een zwemdiploma.

Aanpak in het kort

Stap 1. Het bepalen van de doelgroep.

Doormiddel van een eenvoudige enquête over de sportdeelname bij de groepen 4 t/m 8 wordt de doelgroep bepaald.

Stap 2. Maken van keuze en informeren van ouders

Stap 3. Planning

Stap 4. Uitvoering

Er worden verschillende coördinatie testen bij de kinderen afgenomen.

Stap 5. Rapportage

Als de testen zijn uitgevoerd wordt er een rapport samengesteld die de kinderen mee naar huis krijgen.

Stap 6. Kennismakingslessen tijdens de gymles

Per sport categorie worden er twee kennismakingslessen gegeven.

Stap 7. Naar de sportvereniging

Na de sportkennismakingslessen kunnen de kinderen zich opgegeven voor

kennismakingslessen bij sportverenigingen die op de sportmenukaart staan.

Stap 8. Borging

Na 3, 6 en 12 maanden wordt er gekeken hoe de sportdeelname is bij de kinderen.

Stap 9. Evaluatie

Achteraf wordt er separaat en op passende wijze geëvalueerd met scholen, gemeentes en kinderen over de ervaringen met de interventie Sporttest.

Uitvoering
Type organisatie

Basisscholen:

Op basisscholen is er een groot bereik van kinderen. De testen vinden tijdens de gymlessen plaats. Deze worden uitgevoerd door medewerkers van Sporttest (zie voor meer informatie locatie en uitvoerders). Basisschool is gedeeltelijk uitvoerend (uitdelen rapportages en geven van proeflessen) en faciliterend (gymles ter beschikking stellen voor Sporttest).

Sportverenigingen:

Kennismakingslessen worden georganiseerd vanuit en door de verenigingen, wat de stap tot daadwerkelijk lid worden kleiner maakt. Dit helpt ons ons doel te bereiken.

Gemeentes:

Gemeentes kunnen data vaststellen waar er testen gedaan worden. Iedereen kan zich hiervoor opgeven. Wel wordt dit uitgevoerd door medewerkers van Sporttest.

De interventie wordt over het algemeen gecoördineerd en uitgevoerd door de gemeente of coördinerende instantie in een bepaald gebied.

Randvoorwaarden

Accommodatie

Om de testen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren is het belangrijk dat er een ruime, veilige accommodatie is. Een veilige accommodatie voldoet aan de huidige keurmerken en heeft actuele keuringen ondergaan, maar is ook groot genoeg om in 3 vakken aan de slag te gaan met de klas. De accommodatie waar de testen worden uitgevoerd zal de gymzaal zijn waar de gymlessen van de betreffende klas gegeven worden.

Begeleiding

De begeleiders zijn personeel van Nationaal Bureau Sport Stimulering. Ze weten hoe de testen uitgevoerd moeten worden. De begeleiders leggen de deelnemers aan de hand van het protocol uit wat er gedaan moet worden en beoordeeld deelnemers daarop. Begeleiders van Nationaal Bureau Sport Stimulering zijn o.a afgestudeerde ALO-ers, om aan kwaliteit en veiligheid te voldoen. De gymdocenten of ervaren leidinggevende hebben de leiding. Daarnaast wordt gewerkt met fysiotherapeuten of afgestudeerde sport- en bewegen MBO-ers.

Competentie - Lesgeven

Beroepstaak: Les(senreeks) ontwerpen en plannen

 • leerstof selecteren en volgorde bepalen
 • een les(senreeks) afstemmen op het sport- en bewegingsniveau van de leerlingen
 • passende methodiek, werkvormen, materialen en media hierbij selecteren
 • materialen en apparatuur adequaat gebruiken
 • passende organisatieprincipes selecteren zoals klassikaal, docentgestuurd, gezamenlijk gestuurd, circuitles, vrij werken
 • maatregelen nemen om de veiligheid van de leerling te waarborgen
 • de voortgang van de leerlingen (laten) observeren met daartoe geëigende instrumenten

Competentie - Begeleiden en coachen

Leerprocessen organiseren en begeleiden

 • de bedoeling van leersituaties uitleggen op het niveau van de leerlingen
 • oefeningen (laten) voordoen op het niveau van de leerlingen
 • pedagogische maatregelen nemen om de veiligheid van leerlingen te waarborgen
 • sociale interactie met leerlingen aangaan, waaronder luisteren, een gesprek voeren, informatie geven, feedback geven en motiveren
 • leerlingen en hun ouders informeren over de voortgang tijdens de lessen
 • Leerproblemen signaleren en hanteren:
 • leer- en/of gedragsproblemen signaleren bij leerlingen en hiervoor maatregelen treffen
 • motorische, sociale en emotionele hulpvragen van leerlingen signaleren en hierop inspelen

Competentie - Onderzoek en beleid

Deskundigheid voor het vak ‘evidence based’ legitimeren

 • bewegings- en sociaalwetenschappelijk onderzoek analyseren op validiteit en betrouwbaarheid
 • een onderzoek of werkopdracht opstellen, uitvoeren, rapporteren en presenteren 
Materialen

Hieronder de benodigde materialen per stap.

 • Intake betrokken partijen: checklist en handleiding
 • Het bepalen van de doelgroep: standaard hard-copy af te nemen (digitale) versie van de enquête
 • Maken van keuze en informeren ouders: format sportmenukaart, standaard brief
 • Planning: -
 • Uitvoering: lesvoorbereiding spel, briefing leerkracht, materiaal en handleiding.
 • Rapportage: -
 • Kennismakingslessen tijdens gymles: lesvoorbereiding kennismakingslessen, format type sporten
 • kennnismakingslessen in te vullen door verenigingen
 • Naar de sportvereniging: format hardcopy inschrijfformulieren (digitaal), (te printen) flyer
 • Borging: -
 • Evaluatie: standaard enquête leerkracht en leerling
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 01-12-2018
Onderzoek

De effectiviteit van Sporttest wordt getest middels enquêtes die worden afgenomen bij de hoofddoelgroep, en de secundaire doelgroepen.

Daarnaast hebben we een wat meer kwalitatief onderzoek gedaan doormiddel van een interview. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan met een sportdocent en met een medewerker van NBSS. Middels een simpele vragenlijst (met vier vragen) kan de nodige informatie aan de kinderen gevraagd worden. Zo kom e erachter welke sport hij/zij beoefend, waarom ze deze sport doen, of ze deze sport zijn gaan doen na de afname van de sportkeuzetest en of het de sport was die daadwerkelijk werd geadviseerd.

Eigenaar en contact
Eigenaar Kenniscentrum Sport en Bewegen
Contactpersoon Rik van Dinther, Rik.van.dinther@nbss.nl, 035 3030030
Sander van Gent, sander.vangent@nbss.nl, 035 3030030
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s