Body-Mind Fit met aikido

Naam interventie Body-Mind Fit met aikido
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 18-10-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

Doelgroep zijn kwetsbare ouderen van 55+ jaar, zowel zelfstandig wonenden als bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen. In principe heeft iedere 55-plusser toegang die zich kwetsbaar ervaart en in enige mate beschikt over fysieke beweegcapaciteit, inzicht in eigen handelen, en een psychische conditie die geen gevaar vormt voor de groep.

 

Doel

Ouderen (55-plussers) verlagen hun kwetsbaarheid nu en op latere leeftijd doordat zij na afloop van het BMF-programma fysieke, mentale en sociale beperkingen in het dagelijks leven weten te voorkomen of te verminderen, en zij zich hierin structureel blijven trainen.

Aanpak in het kort

Body-mind fit met Aikido (BMF) biedt cursussen in weerbaarheid en valtraining voor 55+ers. Na een kennismakingsles volgen negen lessen waarin deelnemers zich oefenen in fysieke, cognitieve, emotionele en sociale dimensies van hun weerbaarheid. Doorstroming naar permanent beweegaanbod in Aikido of andere BMF-gerelateerde bewegingsaanbieders wordt actief gefaciliteerd.

Uitvoering
Type organisatie

A. Soort organisaties

  • Lokale Aikido-organisatie (Aikidovereniging, -stichting of -onderneming): deze kan een BMF-interventie initiëren, en is dan verantwoordelijk voor alle onderdelen van het project (netwerk-onderhoud, promotie, uitvoering door eigen BMF-trainers, evaluatie).
  • Ook kan BMF worden geïnitieerd door op de doelgroep gerichte hulpverlenende en ondersteunende organisaties. Zij hebben meestal al een netwerk, maar zullen de uitvoering uitbesteden aan de lokale Aikido-organisatie die daarvoor BMF-trainers inzet, en met hen afspraken maken over promotie en evaluatie.

B. Soort locaties

Gelet op de aard van de oefeningen is het wenselijk dat BMF wordt uitgevoerd in een ruime zaal waar men gebruik kan maken van judomatten en dikke valmatten (zie onder Materialen). Andere voorwaarden zijn: goede bereikbaarheid voor ouderen (ook bij gladheid);

  • voldoende privacy en rust (geen achtergrondlawaai);
  • aanwezigheid van EHBO-materiaal en een AED op bereikbare afstand;
  • gespreksruimte met zitgelegenheid voor het tweede (sociale) lesdeel.

 

De BMF-cursussen kunnen verspreid over een gemeente of regio plaatsvinden, of op de eigen locatie van de Aikido-organisatie. Het eerste brengt BMF dichter bij mensen in meerdere wijken, het laatste verhoogt de kans op doorstroming van de oudere naar structureel sporten bij de Aikido-organisatie.

Randvoorwaarden

De belangrijkste randvoorwaarde is de aanwezigheid van een lokale Aikido-organisatie, of de bereidheid van een Aikido-organisatie om een dependance op te starten in de desbetreffende omgeving. Vervolgens is het van belang dat men een netwerk weet op te bouwen in samenwerking met de interventiecoördinator.

Materialen

Promotiemateriaal (folders, flyers, website, filmpjes, sociale media)

Matten: Judomatten, dikke valmat, klein sportmateriaal

Leesmateriaal: Handleiding en reader

Evaluatiemateriaal (vragenlijsten)

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 18-10-2021
Onderzoek

Behoeften- en pilot-onderzoek voor de totstandkoming van BMF (2012-2013) (ongepubliceerd):

Peilingen werden uitgevoerd rondom initiële BMF-demonstraties in 2012-13, gevolgd door BMF-pilots in Amsterdam en omstreken. Hierop werd de aanpak verbeterd en naderhand toegepast.

Effect- & Procesevaluatie Doorontwikkeling van BMF naar Aikido65+ (2015-2018) (Dollee et at. 2018)

Tijdens de uitvoering van Aikido65+ verzorgde het Mulier Instituut de effect- en procesevaluatie. Succes- en verbeterpunten werden verwerkt in de volgende interventie-herziening (2019).

Behoeftenpeiling en effectevaluatie Body-Mind-Fit met Aikido in Arnhem (2018-2020) (de Pater en Lagerwaard 2021). Behoeftenpeiling onderbouwde dit project. Effectevaluatie toonde 6,2% toename in weerbaarheid en draagvlak voor permanent ‘Senioren-Aikido’.

Eigenaar en contact
Eigenaar Aikido Nederland
Contactpersoon Piet Lagerwaard, senioren@aikidonederland.nl, 06-23760261
Jeanette Tanis, tanis.trainingen@gmail.com, 06 -52650567
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s