Buurtsportvereniging

Naam interventie Buurtsportvereniging
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 04-11-2017
De interventie in het kort
Doel

Het doel van de BuurtSportVereniging (BSV) is dat bewoners in achterstandswijken die niet of onvoldoende deelnemen aan sport en andere maatschappelijke activiteiten structureel meer gaan sporten en bewegen en dat zij meer betrokkenheid tonen bij het organiseren van (maatschappelijke) activiteiten in de wijk om zo een bijdrage te leveren aan hun ideale wijk waarin mogelijkheden zijn voor een leven lang sporten voor iedereen..

Aanpak in het kort

De BuurtSportVereniging is een project om een duurzaam organisatiemodel neer te zetten waarbij het zelf organiserend vermogen van bewoners wordt benut. De interventie richt zich op wijken met achterstanden op het gebied van sport en bewegen waar (nog) geen sprake is van een vitale netwerkorganisatie waarin bewoners het initiatief nemen.

Het centrale principe van het organiseren van sportieve activiteiten in de buurt is overal gelijk, het organisatiemodel is aanpasbaar aan de lokale praktijk. Om te komen tot een BuurtSportVereniging gaat de interventie uit van vier fasen: Verkennen, verbeelden, vormgeven en verankeren.

Uitvoering
Type organisatie

Uitvoerende organisaties

De uitvoering van de interventie is idealiter een samenwerkingsverband van verschillende organisaties in een wijk. Vaak neemt de sterkste organisatie het voortouw. Verschillende typen organisaties kunnen baat hebben bij de interventie BuurtSportVereniging. De interventie is met name bedoeld voor:

 

 • Sportverenigingen (ook in staat de interventie uit te voeren)
 • Sportservicekantoren (ook in staat de interventie uit te voeren)
 • Gemeenten
 • Zelforganisaties
 • Onderwijsinstellingen
 • Welzijnsinstellingen
 • Woningcorporaties
 • Professionals op het gebied van sportstimulering en verenigingsondersteuning (ook in staat de interventie uit te voeren)

Locatie BuurtSportVereniging

Welke locatie het meest geschikt is voor uitvoering van de activiteiten van een BuurtSportVereniging is afhankelijk van de betrokken organisaties en sportverenigingen, beschikbare ruimtes in de buurt, de mogelijkheden in de openbare ruimte en het te realiseren sportaanbod. In het algemeen kan gesteld worden dat de interventie gebaat is bij een centrale ontmoetingsplek waar deelnemers, organisatoren elkaar kunnen spreken. Bij voorkeur is dit een locatie waar ook bewegingsactiviteiten georganiseerd kunnen worden. Een school, buurthuis of moskee kan ook als ontmoetingsplek dienen. De activiteiten vinden idealiter plaats op een herkenbare en vertrouwde plek dichtbij huis, denk aan de school, een sporthal of een plein.

(Mogelijke) uitvoerder(s) en samenwerking

De BuurtSportVereniging is een organisatiemodel om te komen tot een netwerk van organisaties en bewoners in de wijk die gezamenlijk een structureel sportaanbod in de wijk gaan organiseren. Afhankelijk van de situatie per wijk kunnen dit zowel professionele organisaties, sportverenigingen, wijkorganisaties als bewoners (vaak actieve bewoners en zelforganisaties) zijn. Dit vereist een duidelijke regie.

De buurtsportcoach kan, binnen het eigen takenpakket, een initiërende rol spelen en helpen bij de deskundigheidsbevordering en bewustwording bij de einddoelgroep en de intermediaire netwerkpartners. Na de projectperiode kan de buurtsportcoach waken over de continuïteit.

Samenwerking met een of meerdere sleutelfiguren die de wijk goed kennen is een belangrijke succesfactor. De sleutelfiguren in de wijk bewaken de samenhang in het netwerk; dit vormt de basis voor het vergroten van de bewonersbetrokkenheid. Afhankelijk van de geselecteerde doelgroep (de groep die relatief het minst sportief actief is) worden partners in het netwerk ingezet. Daarbij wordt nadrukkelijk aandacht besteedt aan de bewustwording van netwerkpartners over het belang van de BuurtSportVereniging voor hun doelgroep.

Zij staan garant voor de communicatie en werving van de doelgroep, het wegnemen van belemmeringen, het invullen en uitvoeren van activiteiten zodat die voldoen aan de behoeften van de doelgroep en aansluiten bij de sportieve vaardigheden. In de aanpak zijn ook cursussen beschikbaar bij Sportservice Noord-Holland om bewoners, zelforganisaties, en verenigingen op te leiden in het aanbieden van aanbod dat aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van bewoners.

Er wordt een lokale projectgroep BuurtSportVereniging opgericht die tijdens de looptijd van het project minimaal 5 keer per jaar bijeen komt (bij aanvang, voor de start van het kennismakingsaanbod, bij het bepalen en het tussentijds evalueren van het duurzame, structurele aanbod, en het uitwerken van de definitieve, zelfstandige organisatiestructuur aan het einde van de projectperiode).

Binnen deze projectgroep worden de diverse coördinatietaken verdeeld. De trekker van de projectgroep is tevens projectcoördinator. Taken die vallen onder de projectgroep / projectcoördinator: samenwerkingsovereenkomst met uitvoeringspartners opstellen, beheer financiën, coördinatie ondersteuningsaanbod (contact met docent, regelen locatie & catering, communicatie met deelnemers), planning extra sport- en beweegaanbod, samenwerking met maatschappelijke en private partijen opzetten, monitoring & evaluatie.

Welke partij het voortouw neemt is afhankelijk van factoren als de gekozen organisatievorm van de BSV, aanwezigheid van sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties en van lokale behoeftes. De professional die de regie voert, kan een buurtsportcoach zijn, maar ook een professional van een van de organisaties. Als vuistregel geldt dat een professional van de meest krachtige organisatie, of een sleutelfiguur in de wijk de regie voert.

Mogelijk uitvoerders van de activiteiten zijn sportverenigingen, sportprofessionals (met ALO of CIOS), zelfstandige sportprofessionals en, met de nodige sportspecifieke ondersteuning jongeren-, ouderen- en/ of welzijnswerkers.

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden met betrekking tot het realiseren van een BuurtSportVereniging hebben met name betrekking op draagvlak. Omdat de BuurtSportVereniging streeft naar een wijkgerichte aanpak, het benutten van de eigen kracht van bewoners en het realiseren van een integrale benadering waarin organisaties uit verschillende sectoren samenwerken is voldoende draagvlak een voorwaarde om met het project te starten. Met name draagvlak vanuit bewoners en zelforganisaties is van belang en dient te worden vastgelegd. Een buurtscan en betrokkenheidsladder zijn middelen om het netwerk in kaart te brengen; door middel van ondersteuningsverklaringen wordt het draagvlak vastgelegd en de samenwerking geborgd.

Naast de samenwerking zijn er ook een aantal praktische randvoorwaarden zoals:

 • Inzet geschikte communicatiemiddelen per doelgroep
 • Geschikte en beschikbare beweegruimte
 • Ontmoetingsruimte
Materialen

Er zijn verschillende materialen beschikbaar bij Team Sportservice: een handleiding voor professionals en materialen voor uitvoeren van werkvormen, wijkscan en behoeftepeiling.

Sinds 2015 is een uitgebreide aanpak van de Monitoring & Evaluatie in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut (die ook de eerste zeven pilotprojecten heeft geëvalueerd) toegevoegd. Bestaand uit een 0-meting, een mid-term review en een 1-meting.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 04-11-2017
Eigenaar en contact
Eigenaar Sportservice Noord Holland
Contactpersoon Lisette van Dee, lvandee@teamsportservice.nl, 023 573 46 79
Erik Puyt, epuyt@teamsportservice.nl, 023 573 46 79