Bedrijfssport

Naam interventie Bedrijfssport
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 01-12-2017
De interventie in het kort
Doelgroep

De uiteindelijke doelgroep voor bedrijfssport is de werkende bevolking (18-67 jaar) met een zittend beroep en inactieve leefstijl. De interventie Bedrijfssport richt zich hierbij met name op middelgrote (50-249 werknemers) en vooral grote (250+) bedrijven. Bij deze organisaties is de kans op voldoende deelname voor de sportactiviteiten namelijk groter.

Doel

Het doel van Bedrijfssport is het duurzaam stimuleren van sport- en beweeggedrag ter verbetering van de gezondheid van werknemers met een zittend beroep en een inactieve leefstijl in de leeftijd van 18-67 jaar. Middelgrote (50-249 werknemers) en vooral grote (250+) bedrijven worden hierbij gestimuleerd om in samenwerking met Sport&zaken, sportbonden, lokale sportverenigingen en eventueel uitvoerende ondersteuningsorganisaties vanuit het bedrijf op maat sportaanbod te creëren voor werknemers.

Aanpak in het kort

Op basis van gesprekken met de contactpersoon van het bedrijf, meestal een Arbo coördinator, HR manager of de directeur, wordt een behoefte inventarisatie onder de werknemers uitgevoerd door middel van de Sport en beweegscan. Op basis van deze inventarisatie wordt een op maat portaanbod bepaald. Om gedragsverandering te bewerkstelligen zijn er kaders. Zo duurt een traject minimaal 3 maanden met minimaal 1x per week een centraal trainingsmoment.

Uitvoering
Type organisatie

Sportbonden, lokale sportverenigingen en overige sportaanbieders

De uitvoering van de sport- en beweegprogramma’s kan plaatsvinden bij Nederlandse sportbonden die aangesloten zijn bij NOC*NSF. De interventie wordt te allen tijde uitgevoerd door gekwalificeerde en gecertificeerde trainers die erkend zijn door de betreffende sportbond of keuringsinstantie in hun vakgebied. Zo heeft sport&zaken een samenwerkingsovereenkomst met 24 sportbonden! Naast de traditionele sporten zijn er ook sporten waarvoor geen bond aanwezig is. Daarvoor heeft sport&zaken ook samenwerkingsovereenkomsten met partijen die niet-traditionele sporten aanbieden, zoals Yoga of Mindfulness. De rol van sportbonden of derde partij is het aanbieden en uitvoeren van het sportaanbod specifiek gericht op de werksetting. Kortom:

  • Leveren gediplomeerde trainers
  • Uitvoering van het sport- en beweegprogramma
  • Zorgen voor een passend vervolgaanbod

De rol van de werkgever is het faciliteren van de randvoorwaarden. De trainer van de betreffende bond of partij moet voldoende handvatten krijgen om het programma succesvol te organiseren. Deze handvatten verschillen per bedrijf en per sportprogramma. Zo kan het gaan om beschikbare tijd, ruimten of de mogelijkheid tot omkleden.

 

Randvoorwaarden

Een sport- en beweegscan voor het aansluiten van de behoeftes van de deelnemers op het aanbod. Daarnaast is het belangrijk een enthousiaste ambassadeur aan het programma te verbinden als kartrekker. Dit is om draagvlak voor de interventie te creëren. Deze persoon coördineert het sport- en beweegprogramma van meet af aan binnen het bedrijf. Dat betekent vanaf het creëren van draagvlak tot aan de evaluatie. Bij het bedrijf kan dit iemand zoals een Arbo coördinator, een HR Manager of bedrijfsarts zijn. Sportaanbieders (o.a. sportbonden, sportverenigingen, fitnesscentra) die volwassenen als een potentiele doelgroep zien voeren het sport- en beweegprogramma uit. Zij kunnen het bedrijf als intermediair gebruiken om volwassenen te vinden en aan te spreken.

Materialen
  • Voor het Bedrijfssportprogramma heeft Sport&zaken een algemene procesbeschrijving waarin de stappen van het opstellen van een offerte tot en met het factureren is beschreven.
  • Sport- & beweegscan: een online enquête met verschillende vragen over gezondheid en Bedrijfssport.
  • Met bedrijfssportmenukaart kan een bedrijf een keus maken uit diverse sporten, aangesloten bij sportbonden.
  • Effectmeting: Met dit instrument kan het bedrijf inzicht verkrijgen in de impact van Bedrijfssport.
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 01-12-2017
Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars Kenniscentrum Sport
Onderzoek

Sport&zaken voert continu onderzoek uit om de programma’s te monitoren, bij te sturen en waar nodig te verbeteren. Sport&zaken heeft in 2014 op verschillende manieren naar de tevredenheid over de interventie gekeken. Destijds vulden de werkgevers en trainer een procesevaluatie in. Als eindcijfer kreeg de interventie Bedrijfssport een 7,9 van de werkgevers en een 7,7 van de trainers.
In 2017 is gekeken om een extra manier van evalueren in te zetten. Onderdeel van het proces zijn de effectmetingen die sport&zaken beschikbaar stelt. Als procesevaluatie in 2017 is besloten ook te kijken naar deze effectmetingen. Wat zijn elementen die goed gaan, beter kunnen of binnen verschillende, losstaande projecten voortkomen.

Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!
Contactpersoon Bas Spijkerman, spijkerman@vnoncw-mkb.nl, 070 3490844