Sportkanjerclub

Naam interventie Sportkanjerclub
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 23-04-2013
De interventie in het kort
Doel

Verlegen kinderen met een gedrags- en/of ontwikkelingsprobleem, die moeite hebben om lid te zijn en/of te blijven van een sportvereniging, ontwikkelen hun sociale en motorische vaardigheden door deelname aan de Sportkanjerclub.

Uitvoering
Type organisatie

De Sportkanjerclub wordt georganiseerd dicht bij (letterlijk) de doelgroep. Een wijkgerichte aanpak resulteert in sportdeelname dicht bij huis. Bruikbare locaties zijn, de sportvereniging, de school, de BSO of een particuliere of openbare accommodatie.

Specifieke wensen ten behoeve van de accommodatie zijn, een binnenruimte (gymzaal of speellokaal), buitenruimte (veldje of pleintje) en verblijfsruimte (kantine of klaslokaal).

De voorkeur geniet om als Sportkanjerclub onderdeel te zijn van een grotere organisatie (organisatorische integratie)met specifieke mogelijkheden in accommodatie, organisatie en begeleiding.

Bij de Sportkanjerclub varianten basis en plus heeft het de voorkeur om gebruik te maken van een goed geoutilleerde accommodatie waardoor het mogelijk is om door gebruik van materialen, toestellen en afmetingen te differentiëren in het lesaanbod wat noodzakelijk is om activiteiten op, voor iedere deelnemer gewenst, niveau aan te bieden.

De samenwerking kan per Sportkanjerclub variant verschillen. De gewenste partijen per variant zijn als volgt.

Sportkanjerclub 1 (min):
Binnen deze variant zijn basisscholen (brede scholen), buitenschoolse opvang, buurtsportcoaches en sportverenigingen betrokken. Één van de organisaties is initiatiefnemer en organiseert de Sportkanjerclub. De andere organisaties ondersteunen het initiatief.

Sportkanjerclub 2 (basis):
Binnen deze variant wordt naast de partijen bij de eerste variant ook samengewerkt met het speciaal onderwijs, intern begeleiders, MRT-ers, orthopedagogen en jeugdcoördinatoren.

Sportkanjerclub 3 (plus):
Binnen deze variant wordt ook samengewerkt met zorgverleners en vakdocenten

Inhoud samenwerking
Start
Samenwerking van onderwijs, GGD, buurtsportcoaches, sportverenigingen en buitenschoolse opvang maakt het mogelijk om te oriënteren op de vraag van de doelgroep(behoeftebepaling bij ouders en indien mogelijk kinderen). Met de samenwerkingpartners wordt de vorm en inhoud van de Sportkanjerclub bepaald (doelgroep en variant)

De samenwerkingspartners organiseren de werving van deelnemers.

Uitvoering

De lokale initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering. Hij stemt inhoud af met de samenwerkingspartners.

Aansluiting
Om aansluiting te realiseren met bestaand sportaanbod wordt samengewerkt met lokale sportaanbieders.

Evaluatie
De lokale initiatiefnemer is verantwoordelijk voor evaluatie van de lessenreeks. Hij stemt (onder voorwaarden) resultaten af met de samenwerkingspartners.

Randvoorwaarden

Op lokaal niveau wordt samengewerkt door (brede) scholen, sportverenigingen, buitenschoolse opvang en gemeentelijke (sport)instellingen.

Ambitie

De start en uitvoering van de Sportkanjerclub is, blijkt uit ervaringen op lokaal niveau, het meest succesvol als er wordt samen gewerkt vanuit een gemeenschappelijke ambitie.

Draagvlak wordt vooral gecreëerd als alle samenwerkingspartners overtuigd zijn van de wens en noodzaak om actief te investeren in het versterken van het opvoedkundig klimaat. Alle partners moeten overtuigd zijn van het nut voor de deelnemer en de extra kansen voor de eigen organisaties. Deze belangen kunnen parallel lopen.

Organisatorische integratie

Het streven is om de Sportkanjerclub een vast onderdeel van een sportvereniging, BSO, activiteitenplan van buurtsportcoaches of particuliere instelling te laten zijn. De Sportkanjerclub kan dan profiteren van de interne infrastructuur en de afstand van de deelnemers naar regulier aanbod is het kleinst.

Verdieping en verbreding

Een andere invalshoek om draagvlak te creëren is via het (curriculum van) onderwijs. Zowel de kanjermethode als de MRT methode van Gelder wordt op een groot aantal scholen ingezet.

Een gemeentelijk netwerk

Ervaring in de eerste tranche en aanvragen t.b.v. de tweede tranche in het kader van de sportimpuls leert dat het streven naar een gemeentelijk netwerk van Sportkanjerclubs het draagvlak bij de samenwerkingspartners kan versterken.

Op basis van analyse van de sportdeelname en de mate van aanwezigheid van gedrags- of ontwikkelingsproblemen wordt een sluitend netwerk van Sportkanjerclubs ontwikkeld. Het netwerk kan de volgende variaties opzetten;

  • Sportkanjerclub binnen sportverenigingen tbv die kinderen die extra begeleiding vragen.
  • Sportkanjerclub die op toerbeurt gebruik maakt van de infrastructuur van bestaande sportverenigingen (kennismaking).
  • Sportkanjerclub binnen (participerende) basisscholen waardoor alle kinderen worden bereikt.

Een zelfstandige Sportkanjerclub met als voordeel dat er nieuw sportaanbod wordt gerealiseerd met een “korte lijn” naar de lokale partners is.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 23-04-2013
Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars Kenniscentrum Sport
Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting Sportkanjers
Contactpersoon Wim van't Westeinde, wim@sportkanjers.nl, 0653673208