NL Actief Leefstijlprogramma

Naam interventie NL Actief Leefstijlprogramma
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 09-10-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

Volwassenen (van 18 jaar en ouder) met overgewicht (BMI 25> < 30), prediabetes en diabetes type 2 die hun toekomstige gezondheid merkbaar (subjectief) en meetbaar (objectief) willen verbeteren door meer te gaan bewegen. De omvang van deze groep wordt (landelijk) geschat op 1 tot 1,5 miljoen mensen.

Doel

Na het volgen van de interventie heeft de deelnemer een gezonde(re) leefstijl gerealiseerd en zet hij of zij deze voort, zelfstandig of onder begeleiding.

Aanpak in het kort

Potentiele deelnemers krijgen een intakegesprek, waarna een leefstijl- en beweegadvies op maat wordt samengesteld. Aan de hand van de NL Actief Box wordt door de deelnemers een 12-weeks leefstijlprogramma gevolgd (fase 1). Hierna volgt een evaluatie, die dient als startpunt voor de tweede fase van 3 maanden.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie wordt uitgevoerd door het NL Actief Preventiecentrum omdat alleen daar de kwaliteit van organisatie en begeleiding geborgd is. Zie de criteria van een ‘NL Actief Preventiecentrum’ via de volgende link Keurmerk NL Actief Preventiecentra. Het keurmerk Preventiecentrum heeft geen vaste houdbaarheid, maar wordt doorlopend gemonitord middels de keuringssystematiek van NL Actief.

Voor training van mensen met overgewicht zonder comorbiditeit is samenwerking met andere disciplines niet strikt noodzakelijk. De obese deelnemer dient te streven naar een negatieve energiebalans. Enerzijds kan een negatieve energiebalans worden bereikt door een matig energiebeperkt dieet, waarbij overleg met de diëtist noodzakelijk is, anderzijds door trainingen te doen die zich richten op het vergroten van het uithoudingsvermogen en spiermassa. Voor hen geldt dat multidisciplinaire interventies effectiever zijn, en de voorkeur genieten boven monodisciplinaire trainingsprogramma’s.

Samenwerking met fysiotherapeut, diëtist, diabetesverpleegkundige en/of praktijkondersteuner is wel noodzakelijk in het begeleiden van mensen met DM-II. Deze specialisten kunnen al dan niet in het NL Actief Preventiecentrum werken.

Randvoorwaarden
  • Een kennismaking tussen zorgverleners en de fitnessondernemer leidt niet vanzelfsprekend tot een structurele samenwerking en doorstroming van deelnemers. In het document van Kenniscentrum Sport ‘Stappenplan voor het vormgeven van lokale samenwerking’ staan praktisch tips.
  • Een belemmerende factor bij de doorstroming van patiënten naar het reguliere lokaal sportaanbod is dat zorgverleners het niet altijd als hun verantwoordelijkheid zien om patiënten te verwijzen. Een heldere taakverdeling, gedeelde verantwoordelijkheid en een duidelijke missie en doelstellingen worden als bevorderende factoren genoemd.
  • Zorgverleners vinden het sportaanbod soms niet geschikt voor hun patiënten en fysiotherapeuten hebben soms zelf een beweegaanbod. Doorstroming werkt beter naarmate de zorgverlener zelf gemotiveerd is en actief doorverwijst. Het goed zichtbaar maken van resultaten van de samenwerking werkt bevorderend.
  • Patiënten zijn niet altijd intrinsiek gemotiveerd om te gaan bewegen. In dit kader is het aanbevelenswaardig dat de fitnessondernemer de deelnemer diverse (goedkopere) opties aanbiedt waaruit hij kan kiezen.
  • De buurtsportcoach kan een verbinding vormen tussen zorg en sport. In het eindrapport werkgroep flankerend beleid buurtsportcoaches ‘Aan de slag met de Buurtsportcoach’ staat heel praktisch beschreven hoe dit het beste kan.
  • Het is belangrijk dat er een financieel laagdrempelig beweegaanbod is aangezien de doelgroep vaak minder te besteden heeft.
Materialen

Er is een fysieke NL Actief Box ontwikkeld om te gebruiken voor de werving en in fase 1, met daarin o.a. een handleiding, receptenkaarten en een sporthanddoek en waterfles. Daarnaast bestaat een handleiding voor de ‘coach’ en is aanvullend materiaal beschikbaar voor werving en evaluatie.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 09-10-2018
Onderzoek

Uit onderzoeken onder deelnemers blijkt een hoge mate van tevredenheid over de interventie. Niet iedere deelnemer had (logischerwijs) diens doel al bereikt na de 12 weken die ervoor staan en de tevredenheid leek afhankelijk van de gestelde doelen. De persoonlijke aandacht blijkt succesfactor; hiernaar is zelf meer behoefte.

De interventie blijkt goed uitvoerbaar voor intermediairs, hoewel er behoefte is aan meer ondersteuning bij werving van deelnemers. Daarnaast moet het pakket nog meer laagdrempelig worden en heeft men het idee dat het pakket te algemeen is voor deelnemers. Dat laatste is interessant, want juist rol voor de intermediair.

Eigenaar en contact
Eigenaar NL Actief
Contactpersoon Maarten Wesselman, m.wesselman@nlactief.nl, 06 1028 2185
Patrick Rijnbeek, p.rijnbeek@nlactief.nl, 06 2164 9612
Verwijzingen
Interventieoverzichten