Bewegen Werkt

Naam interventie Bewegen Werkt
Erkenningsstatus Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 14-02-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of die nagenoeg niet meer participeren. De grootste groep bestaat uit uitkeringsgerechtigden (WW, WIA, WWB, Wajong) en soms nuggers. Vaak laagopgeleide mensen van diverse nationaliteit. Groepen worden geclusterd: jongeren, volwassenen en ouderen.

Doel

Hoofddoel: Deelnemers stijgen na deelname aan BW op de participatieladder.
Subdoelen: verbeteren van werknemersvaardigheden, fysieke fitheid, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, leefstijl, kennis/regelmogelijkheden rondom leefstijl/gezondheid. 

Aanpak in het kort

Bewegen Werkt  loopt afhankelijk van opdrachtgever 18 weken, 2 dagdelen per week. Deelnemers gaan van voorlichting, intake (vragenlijsten en fysieke testen) naar een individueel plan van aanpak. De BW docent zorgt dat de individuele en groepsopdrachten aansluiten bij de individuele plannen. In de evaluaties wordt aansluiting gezocht met lokale vervolgtrajecten.

Uitvoering
Type organisatie

Bewegen Werkt kan landelijk worden uitgevoerd. Voorwaarde is dat er minimaal 8 deelnemers beschikbaar zijn. Waar mogelijk kan aangesloten worden bij al bestaande projecten.
Bewegen Werkt wordt uitgevoerd door Ergo Control. Docenten zijn in dienst van Ergo Control (EC) en worden intern verder opgeleid. EC is een BV binnen de Bewegen Werkt Holding.

 

Randvoorwaarden
  • Verschillende sportaccommodaties in buurt/wijk, laagdrempelig (openbare toegang, acceptabele kosten)
  • Ruimte voor groepsactiviteiten (beweging en theorie).
  • Vervolgactiviteiten met korting (bv kortingspas vanuit gemeente of korting vanuit accommodatie/vereniging).
  • Draagvlak en bekendheid bij contactpersoon opdrachtgever (dus goede communicatie tussen contractbepaler en uitvoerder bij opdrachtgever).
  • Bereikbaarheid en beschikbaarheid contactpersoon opdrachtgever (voor oa doelen stellen, driegesprek, vervolgtraject realiseren)
  • Beschikbaarheid van passende vervolgtrajecten (en dus budget daartoe).
Materialen

Bewegen Werkt heeft materialen voor Werving/informatie (website, deelnemer en opdrachtgeverfolders), Uitvoering (Handboek BW docenten, Map deelnemers, Scorekaart deelnemer, Klantvolgsysteem) en Evaluatie (in-outake vragenlijsten individueel en testen en groepsprocesevaluaties, -effectevaluaties).

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 14-02-2019
Oordeel commissie

BWR is een belangrijke interventie voor een kwetsbare doelgroep. De beschrijving en onderbouwing zijn goed en doordacht met werkzame elementen vanuit theorie en praktijkonderzoek. Aandachtspunt is de selectie van deelnemers; advies is om de opdrachtgever in een eerder stadium proberen te beïnvloeden, zodat er meer grip is op de selectie van kandidaten.

BWR is een goed uitvoerbaar programma. De doelgroep is breed, met veel ruimte voor maatwerk naast de basisaanpak. Het advies is wel om meer agogische competenties zoals luisteren en coachingsvaardigheden in het profiel voor docenten op te nemen.

Interventie is beoordeeld door Commissie 5: Sport en bewegen voor alle leeftijden (Kenniscentrum Sport)
Onderzoek

Er zijn 3 procesevaluaties naar de uitvoering van het programma geweest, waarvan 1 een jaarlijks terugkerend tevredenheidsonderzoek is (Blik op Werkt keurmerk). Belangrijkste punten: Zowel deelnemers

als opdrachtgevers geven aan tevreden te zijn met BW: vaste, betrokken docent, groepsprogramma, bewegen als middel, korte lijnen. Erg belangrijk: nauwe betrokkenheid cliëntbegeleiders bij deelnemer(s) en

snel vervolg na BW met behoud behaalde effecten.
Er zijn 3 effectevaluaties naar BW geweest. Belangrijkste conclusie is dat BW effectief is op fysieke fitheid, zelfvertrouwen en richting meer participatie wanneer meer intensieve begeleiding wordt aangeboden (minimaal 2x per week en minimaal 18 weken) en vervolgtrajecten snel op BW volgen.

Eigenaar en contact
Eigenaar Bewegen werkt
Contactpersoon Erwin Lankhorst, Erwin.Lankhorst@ergocontrol.nl, 06 2127 3274
Jan Plat, Jan.Plat@bewegenwerkt.nl, 06 2223 1881