Respons

Naam interventie Respons
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 02-03-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

De doelgroep van Respons bestaat uit alle leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs (groep 6, 7, 8). Dit zijn leerlingen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar.

Doel

Leerlingen zijn in staat om in pestsituaties weloverwogen, proportioneel en oplossingsgericht te handelen, waardoor deze situaties verminderen.

Aanpak in het kort

Respons kent de volgende fasen:

1.Voorbereidingsfase

 • Startbijeenkomst
 • Opleiden trainers
 • Inplannen van lessen

2.Uitvoeren

 • 7 lessen Respons van 50-60 minuten
 • Themabijeenkomst voor uitvoerders
 • Inzet communicatie
 • Afnemen monitoringslijsten

3.Vervolg (OPTIONEEL)

 • Eventueel doorstroom naar clubs in de omgeving
Uitvoering
Type organisatie

De interventie wordt uitgevoerd binnen het basisonderwijs. De lessen worden onder schooltijd gegeven of na schooltijd wanneer de uitvoering bij bijvoorbeeld buurtsportcoaches ligt.

 

De lessen vinden plaats in een gymzaal. Het optionele vervolg op de lessen op school is bij de uitvoerende (vecht)sportvereniging. Docenten van school zijn aanwezig tijdens de lessen

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de interventie zijn:

 

Organisatorisch:

 • Goede samenwerking met de scholen.

Respons wil iets betekenen voor de leerlingen die op school te maken hebben met een bepaald probleem. Omdat de Respons trainer slechts een beperkt aantal lessen verzorgt, is het belangrijk dat de leerkracht actief betrokken wordt bij de Respons lessen. Op deze manier ervaart hij waar Respons over gaat. Met deze inzichten en ervaringen kan de leerkracht tijdens andere lessen inhaken op het thema. Als Respons trainer is het dus van belang om toe te zien op een actieve betrokkenheid van de leerkracht. Er is nog een andere reden waarom een goede samenwerking met de leerkracht belangrijk is. Wanneer tijdens de Respons lessen bijvoorbeeld blijkt dat een leerling meer specifieke zorg nodig heeft, moet de Respons trainer dit met de leerkracht bespreken.

 • Groepsdocent is aanwezig tijdens de Responslessen.
 • Verplichte deelname van leerlingen onder schooltijd.
 • Beschikbaarheid van een gymzaal voor de uitvoeringen van de lessen.
 • Goede samenwerking met de interventie-eigenaar.
 • Deelname aan de Respons cursus door de lokale uitvoerders/ toekomstige Respons docenten.
 • Deelname aan de jaarlijkse themabijeenkomstdoor de Respons docenten

Contextueel:

 • Draagvlak voor Respons bij alle betrokken partijen (school, club, trainer en docent).
 • Juiste uitvoering van de Respons lessen, waarbij de docent oog heeft/houdt voor plezier bij de leerlingen.
 • Aanbieden van goed en vooral aansprekend vervolgaanbod, zodat leerlingen kunnen doorstromen naar het vervolgaanbod binnen de club. Hierbij is het een succesfactor als dit aanbod gelijk na school of zelfs binnen het naschoolse aanbod van de school wordt aangeboden.
 • Inzet van de juiste communicatiemiddelen om inhoud en doel lessen te communiceren. En om met aansprekende middelen jongeren vervolgens naar het vervolgaanbod te ‘trekken’ en hen enthousiasmeren voor sportdeelname.

Materialen
 • Programma startbijeenkomst
 • Handboek Omgaan met pesten en groepsdruk in het basisonderwijs (beschrijving van de methode en volledig uitgeschreven lessenreeks)
 • Respons communicatiepakket
 • Intake- en Evaluatieformulieren Respons
 • Sport- en spelmaterialen docenten voor uitvoering van de lessen
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 02-03-2020
Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars Kenniscentrum Sport
Onderzoek

Voor de interventie is i.s.m. NOC*NSF een procesevaluatie uitgevoerd. In de procesevaluatie zijn onder andere het bereik van de interventie, de ervaringen van zowel uitvoerders als deelnemers en aanbevelingen opgenomen.

De meest relevante uitkomsten zijn:

 • Leerlingen hebben veel plezier in de Respons-lessen.
 • Docenten en ouders geven aan dat sinds de trainingen het gedrag van de jongeren positief is veranderd. Hulp vragen, grenzen stellen, het zoeken naar andere handelingsmogelijkheden werden als grote veranderingen aangegeven.
 • Scholen verankeren de interventie in het beleid van de school zelf.
 • Het inzetten van vechtsport als middel heeft de deuren van onderwijsinstellingen geopend voor vechtsportverenigingen.

In 2018 is er een nieuwe procesevaluatie uitgevoerd onder de uitvoerders van de interventie. De meest relevante uitkomsten hiervan zijn:

- De methode wordt als praktisch en uitvoerbaar ervaren. Alle uitvoerders volgen de 7 lesthema’s. Indien nodig wordt er in de volgorde van de werkvormen en de plaats van reflectiegesprekken aanpassingen gedaan tijdens de les.

- Kinderen leren zichtbaar volgens trainers en docenten. Reacties kinderen:

 • Weet hoe ik grenzen kan aangeven
 • Ik ben zelfverzekerder geworden
 • Ik vind de Responslessen leuk
Eigenaar en contact
Eigenaar Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij
Contactpersoon Wouter Schols, schols@nivm.nl, 06-46433282
Arien Bosch, bosch@nivm.nl, 06-41848827
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s