FitGaaf!

Naam interventie FitGaaf!
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 02-12-2015
De interventie in het kort
Doelgroep

Kinderen tussen 2-12 jaar, ongeacht sprake van onder-of overgewicht. Kern is namelijk preventie en bewustwording.

 

Doel

Stimuleren van bewustwording rond gezond eten en bewegen, en consolidatie danwel verbetering van eigen ervaren fitheid en emotioneel welbevinden van kinderen.

Aanpak in het kort

Kinderen plakken dagelijks een sticker op de FitGaaf!-kalender voor elke gezonde actie die hij/zij uitvoert. Dit biedt bewustwording, structuur en positieve bekrachtiging. FitGaaf! is dermate laagdrempelig dat het eenvoudig thuis uitgevoerd kan worden. Informatieverlening, aanvullende begeleiding en evaluatie vindt plaats op basisscholen of kinderdagverblijven en via ondersteunend handboek en website.

Uitvoering
Type organisatie

Daadwerkelijke uitvoer van FitGaaf! vindt 4 weken lang, voornamelijk thuis plaats. Ouders/verzorgers worden daarbij ondersteund middels een duidelijke uitleg op de FitGaaf!-kalender zelf en via een website met uitgebreide informatie over de FitGaaf!-kalender en stickers en concrete tips en handvatten.

FitGaaf! wordt uitgedeeld en uitgelegd (en afgesloten) op basisscholen en/of kinderdagverblijven. Voornaamste informatieverlening, begeleiding, evaluatie etc. vindt dan ook op de basisschool of kinderdagverblijf plaats. Afhankelijk van grootte van de school kan dit klassikaal plaatsvinden, maar ook plenair. Tevens kan het in het klaslokaal of in de gymzaal georganiseerd worden. Zie ook opzet van de interventie in paragraaf 2.3.

De kick-off en afsluiting kunnen door FitGaaf! worden georganiseerd, in samenwerking met een regionale buurtsportcoach of combinatiefunctionaris of volledig zelfstandig door diezelfde buurtsportcoach. In het laatste geval is er een uitgebreid handboek beschikbaar. 

Randvoorwaarden

Door zijn eenvoud en laagdrempelige karakter is FitGaaf! in te zetten voor een zeer brede groep kinderen, ongeacht culturele en/of sociaaleconomische achtergrond. Wat organisatorische randvoorwaarden betreft, is draagvlak en samenwerking cruciaal. De mate van succes van gebruik van de FitGaaf!-kalender en stickers in het traject ‘preventie’ is grotendeels afhankelijk van het enthousiasme en de betrokkenheid van de ouders, leerkrachten en betrokken combinatiefunctionaris of buurtsportcoach. De sociale omgeving van het kind speelt immers een grote rol bij de gedragsverandering. Wanneer ouders of vriendjes een negatieve houding hebben tegenover gezond gedrag zal het voor het kind moeilijk worden om een positieve houding in te nemen. Daarnaast leert men vooral door het (goede) voorbeeld van anderen (modelling).

Ook bij het traject ‘(ondersteuning bij) Interventie’ zijn het enthousiasme, betrokkenheid en expertise van de zorgverlener die het concept inzet ter ondersteuning van diens huidige interventies, van cruciaal belang.

Materialen

Preventie/bewustwording via basisscholen: 

  • Kalender (A2-formaat) van 4 weken
  • Werkboekje
  • 8 verschillende stickervellen
  • Handboek voor leerkrachten en buurtsportcoaches
  • Lesboekje met 4 korte opdrachten voor leerkrachten
  • Rapportage resultaatmeting
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 02-12-2015
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie het oordeel Goed Beschreven. Dat houdt in dat ‘Fitgaaf’ voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.
Het plakken van stickers bij Fitgaaf is een laagdrempelige activiteit en sluit aan bij de beleveniswereld van kinderen. Ze kunnen er zowel op school als thuis mee aan de slag.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

Een uitgebreide praktijkevaluatie is uitgevoerd.

  1. Preventie

Resultaatmeting op subjectieve fitheid en 4 basisemoties, interviews met ouders, kinderen en een combinatiefunctionaris.

  1. (Ondersteuning bij) Interventie

Evaluatieformulieren voor ouders, vragenlijst bij kinderen, expertanalyses met 3 betrokken orthopedagogen en evaluatieformulieren voor 9 zorgverleners (diëtisten, fysiotherapeuten).

Beide onderzoekslijnen hebben bemoedigende resultaten opgeleverd.

Eigenaar en contact
Eigenaar FitGaaf
Contactpersoon Tom Steffens, tomsteffens@fitgaaf.nl, 0622470742
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s