M@ZL op het mbo

Naam interventie M@ZL op het mbo
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 24-02-2014
De interventie in het kort
Doelgroep

De interventie M@ZL is ontwikkeld voor mbo-studenten, die verzuimen na ziekmelding.

Doel

Het doel van de interventie is het op korte termijn stabiliseren en op lange termijn verlagen van de ziekteverzuimcijfers, waardoor voortijdig schoolverlaten kan worden voorkomen.

Aanpak in het kort

Schoolniveau

Met betrekking tot het aanscherpen van het ziekteverzuimbeleid worden afspraken gemaakt over het hoe en wanneer:

 • melden van het ziekteverzuim, en door wie (student/ouders);
 • contact opnemen met de ziek gemelde student door school, en door wie;
 • monitoren van ziekteverzuim en re-integratie door school, en door wie;
 • hebben van aandacht voor ziekteverzuim door de leerplichtambtenaar of trajectbegeleider.

Door deze expliciete aandacht voor ziekteverzuim, wordt (ook) de (ziekte)verzuimcultuur op school beïnvloed, die weer van invloed is op de verzuimgelegenheid.

Individueel niveau

Op individueel niveau bestaat de interventie uit 5 stappen:

 1. De actieve begeleiding door school start vanaf de eerste verzuimdag
 2. De school gaat in gesprek met de student (en ouders) naar aanleiding van ‘zorgwekkend’ verzuim
 3. De school vraagt een consult aan bij de jeugdarts
 4. Het consult bij de jeugdarts
 5. De school monitort de uitvoer van het plan van aanpak en het verzuim
Uitvoering
Type organisatie

MBO-school/opleiding.

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden voor invoer van de ziekteverzuimaanpak volgens M@ZL zijn de volgende:

 1. Draagvlak voor M@ZL
 2. Intersectorale samenwerkingsafspraken
 3. Afspraken op schoolniveau
 4. Het opnemen van de afspraken uit de werkwijze M@ZL in het schoolverzuimbeleid en de studentenovereenkomst.
 5. Communicatie met alle betrokken partijen
 6. Een adequate (toegang tot de) verzuimregistratie en  leerlingvolgsysteem, inclusief een koppeling met Beroepspraktijkvorming, stageplaats)
 7. Inventarisatie van de behoefte aan en regelen van professionalisering binnen de school
 8. Reserveer extra budget voor implementatiekosten 
Materialen

De volgende materialen zijn beschikbaar:

 • een handleiding
 • een informatiefolder
 • een aanmeld- en terugkoppelingsformulier
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 24-02-2014
Oordeel commissie

De interventie M@zl brengt de ernst van het probleem van ziekteverzuim overtuigend in beeld en maakt bij de doelgroep een goed onderscheid tussen de uiteindelijke doelgroep en de intermediaire zoals de schoolleiding, ouders, schoolmedewerkers, jeugdarts, trajectbegeleider en de leerplichtambtenaren De studieloopbaanbegeleider (slb’er) heeft een belangrijke intermediaire rol bij de uitvoer van de interventie. De doelstellingen zijn gedetailleerd èn concreet. Het overzicht en de opbouw van de doelen zijn evenals de beschrijvingen van de casussen informatief.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

In Nederland zijn tot nu toe geen onderzoeken bekend die inzicht geven in de effectiviteit van werkwijzen ter preventie van schoolverzuim of voortijdig schoolverlaten. Uit Nederlands onderzoek is wel bekend dat bij het tegengaan van ongeoorloofd schoolverzuim, het analyseren
van achterliggende problematiek, het betrekken van ouders en sanctioneren en monitoren, effectief blijken. Zo weten we ook uit onderzoek dat het vergroten van ouderbetrokkenheid de
kans op schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten verkleint. Er is reden om te veronderstellen dat deze maatregelen ook bij de aanpak van ziekteverzuim effectief zijn. Binnen de bedrijfsgeneeskunde zijn interventies die ziekteverzuim moeten terugdringen, en die aangrijpen op de verzuimgelegenheid, verzuimnoodzaak en –behoefte, effectief gebleken.

Eigenaar en contact
Eigenaar Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
Contactpersoon Mark Weghorst, mazl@ncj.nl, 030-7600405
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s