Be Aware

Naam interventie Be Aware
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 20-11-2017
De interventie in het kort
Doelgroep

De eind doelgroep bestaat uit jongeren van 13 tot 16 jaar van alle onderwijstypen van het voortgezet onderwijs.

De intermediaire doelgroep bestaat uit de ouders en docenten van deze jongeren.

Doel

Het hoofddoel van de interventie is bij jongeren van 13-16 jaar kennis te bevorderen over verslaving in brede zin, de symptomen van een beginnende verslaving te leren herkennen en kennis over mogelijke gedragsopties om verslaving te voorkomen.

Aanpak in het kort

De interventies vinden in twee achtereenvolgende schooljaren plaats. Hieraan gaat de docententraining en de ouderavond vooraf. Voorlichters van Be Aware voeren de interventie uit in zowel het eerste als tweede jaar in een sessie van 2 uur in de klas. De Be Aware vertrouwenspersonen zijn deze hele periode beschikbaar voor alle doelgroepen. Mentoren kunnen verdiepende modules behandelen in de klas.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie vindt plaats in de eigen klas. Er is bewust gekozen voor een klassikale aanpak en niet voor meerdere klassen samen, omdat het creëren van veiligheid een belangrijke voorwaarde is voor het slagen van de voorlichting; in de beslotenheid van de eigen klas spreken de jongeren zich uit en ontstaat spontaan interactie. Vooraf worden er door de voorlichter duidelijke afspraken gemaakt met de klas, zoals: we lachen elkaar niet uit, we laten elkaar uitspreken, wat in de klas verteld wordt, blijft in de klas.

Een onderdeel van de methode zijn de voorlichters van Be Aware die ervaringsdeskundig zijn. Hun ervaringsdeskundigheid vergroot hun geloofwaardigheid (ze weten waar ze over praten en maken verbinding), maar wordt nadrukkelijk niet ingezet om hun eigen levensverhaal te vertellen. Zij hebben ervaring op vele terreinen van verslaving waaronder eetstoornissen, game-, alcohol-, en drugsverslaving. De mentor is bij de les achterin de klas aanwezig, zodat hij/zij mogelijke emoties die los komen, kan helpen ondersteunen.

Randvoorwaarden

De organisatorische randvoorwaarden die essentieel zijn voor een goede uitvoering:

  • Uitvoerende professionals: Er moeten altijd voldoende voorlichters inzetbaar zijn, ook bij groeiende vraag. De voorlichters hebben veel kennis en ervaring met verslaving en het gebruik van de stemkastjes. De voorlichters gebruiken hun ervaringsdeskundigheid om verbinding te maken met de jongeren en expliciet niet om hun eigen verhaal te vertellen
  • Stemkastjes: Er wordt gewerkt met een stemkastjes systeem als integraal, interactief onderdeel van het programma, waarmee de gegevens worden opgeslagen en direct in de klas worden besproken. Hiervoor moeten voldoende middelen beschikbaar zijn en opleiding voor de bediening ervan.

Dit zal niet overgedragen kunnen worden en is uniek aan - en dus onderdeel van - kwaliteitsbewaking door Be Aware.

  • De vertrouwenspersonen moeten goed bereikbaar zijn. Binnen een dag wordt gereageerd op een hulpvraag

Contextuele randvoorwaarden zijn in dit verband:

  • De scholen, waarmee vooraf goede afspraken worden gemaakt over de uitvoering van de interventie en de samenwerking daarin
  • De inzet en positieve ondersteuning van docenten en ouders
  • Mogelijkheid tot hulpverlening: Om dit te realiseren heeft Be Aware (lokale) contacten met Verslavingszorg, GGZ-instellingen en JGZ voor het eventueel verder leiden van hulpvragen
Materialen

De voorlichting wordt ondersteund door diverse materialen, waarvan het lesboekje en stemkastjes de belangrijkste zijn. Het lesboekje is de leidraad van het programma, geeft achtergrondinformatie en bevat een test, tips en adressen. Het gebruik van stemkastjes, waarmee jongeren klassikaal anoniem antwoord geven op vragen, bevordert interactie, discussie en openheid in de klas.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 20-11-2017
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie het oordeel Goed Beschreven. Dat houdt in dat dezevoldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

Be Aware is een mooie veelzijdige interventie, die inzet op herkenning én vroegtijdige signalering. Door het interactieve karakter van de interventie spreekt de interventie aan en blijft de overgedragen kennis goed hangen bij de jongeren. Een ander sterk punt is dat de interventie inzet op de sociale omgeving: docenten en ouders.

 

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

Alle doelgroepen vullen schriftelijke evaluatie formulieren in waarmee de tevredenheid over het lesprogramma, de materialen en de voorlichters wordt gemeten.
Evaluatie onderzoek bij leerlingen, ouders en docenten beoordeelt de interventie met een gemiddeld rapportcijfer 8,5. Zo geeft 90 % van de ouders en docenten aan beter in staat te zijn het gesprek met de jongeren over gewoonten en verslaving te voeren. Op basis van deze uitkomsten wordt zeer regelmatig, op detail, verbeterpunten in het programma aangebracht c.q. in de uitvoering daarvan, zoals het uitbreiden van interactieve momenten bij alle doelgroepen en het organiseren van verdiepingsavonden.

Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting Be Aware
Contactpersoon Pien Witteveen, pien.witteveen@stichting-be-aware.nl, 0653264492
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s