Voor je het weet zijn ze groOt

Naam interventie Voor je het weet zijn ze groOt
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 11-12-2014
De interventie in het kort
Doelgroep

De interventie is ontwikkeld voor ouders met kinderen van 2 t/m 12 jaar, met name ouders van kinderen die onvoldoende bewegen en ongezond eten.

Doel

Het doel is om ouders te versterken in hun opvoedvaardigheden om hun kinderen gezonde voedings- en beweeggewoonten aan te leren.

Aanpak in het kort

Tijdens de ouderbijeenkomst worden interactieve theaterscènes en interactieve groepsbesprekingen met elkaar afgewisseld. Tijdens het interactieve theater beelden de acteurs herkenbare opvoedsituaties uit. De situatie tussen ouder en kind escaleert. De acteurs betrekken de ouders bij het nemen van beslissingen en het oplossen van de situaties. In de groepsbesprekingen laat een gespreksleider (opvoedadviseur of preventiemedewerker) de ouders de belangrijkste boodschappen uit de scene formuleren en geeft waar nodig een toelichting. De ouders krijgen op het einde de belangrijkste boodschappen mee in een folder met fotostrips en iconen. Bovendien worden ze verwezen naar de mogelijkheden voor lokale nazorg (b.v. een opvoedspreekuur of schooldiëtist).

Uitvoering
Type organisatie

De ouderbijeenkomst ‘Voor je het weet zijn ze groOt’ wordt uitgevoerd door een gespreksleider en twee acteurs. De theaterscènes worden verzorgd door DNL Theatercollectief of een door hen getrainde theatergroep. De gespreksleider is een opvoedadviseur of preventiemedewerker. Deze gespreksleider is afkomstig van een lokale/regionale instelling, zoals een welzijnsorganisatie of GGD. De organisatie wordt gedaan door de gemeente, GGD, welzijnsorganisatie, sportservice of andere partij. De organiserende partij zorgt voor het contact tussen de gespreksleider, school en de theatergroep.
Op dit moment wordt ‘Voor je het weet zijn ze groOt’ actief ingezet in het werkgebied van de GGD Amsterdam. In dit werkgebied hebben reeds 26 ouderbijeenkomsten van ‘Voor je het weet zijn ze groOt’ plaats gevonden. Tijdens een gezondheidsbevorderingsvergadering van GGD Nederland op 11 februari 2014 hebben ook andere GGD-en en geïnteresseerden kennis kunnen maken met ‘Voor je het weet zijn ze groOt’. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is ‘Voor je het weet zijn ze groOt’ in 2014 ook ingezet in de werkgebieden van 4 andere GGD-en: Rotterdam-Rijnmond, Gelre-IJssel, Hollands-Noorden, Twente. Naar verwachting zullen nog meer GGD-en de ouderbijeenkomst in gaan zetten. In Twente is reeds een theatergroep getraind door DNL Theatercollectief, in opdracht van GGD Twente, zodat regionaal makkelijker bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd.

Randvoorwaarden
  • ‘Voor je het weet zijn ze groOt’ dient enkel gegeven te worden door goed voorbereide gespreksleiders en acteurs. En er dient gebruik gemaakt te worden van het ontwikkelde ondersteunende materiaal. Dit is belangrijk om de kwaliteit te kunnen garanderen.
  • ‘Voor je het weet zijn ze groOt’ dient bij voorkeur ingezet te worden in een breder leefstijlprogramma, zoals Jump-in en Lekker Fit! Dit heeft de voorkeur omdat naast opvoeding ook vele andere determinanten een rol spelen bij het ontstaan van overgewicht. Al deze determinanten dienen tezamen te worden aangepakt ten einde jongeren op een gezond gewicht te krijgen. ‘Voor je het weet zijn ze groOt’ is prijzig om los in te zetten.
  • Er dient draagvlak bij scholen te zijn om actief ouders te werven. De werving van ouders is een verantwoordelijkheid van de school en kan daarbij op ondersteuning rekenen vanuit de organiserende partij.
  • Er dient een samenwerking te zijn tussen organiserende partij, school, theatergroep en de organisatie van de gesprekleiders. Het contact tussen de partijen moet goed zijn om adequaat tot een datum en afspraken over taakverdeling te komen.
Materialen

De volgende materialen zijn beschikbaar:

  • 3 handleidingen
  • sheets voor gespreksleider
  • handkaartjes voor gespreksleider
  • folders voor ouders
  • wervingsmaterialen (posters, flyers etc.)
  • trainings- en promotiefilm
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 11-12-2014
Oordeel commissie

Voor je het weet zijn ze groOt betrekt ouders met een interactief theater bij een gezonde leefstijl van hun kinderen. Met gebruik van Intervention Mapping is een leuke en originele interventie ontworpen. De uitvoering duurt ca. een uur. Dit maakt de doelen wel wat ambitieus.
Met deze interventie kan ook een moeilijk bereikbare doelgroep worden bereikt. De interventie is echter maar van korte duur (1 uur). Het uitvoeren van deze interventie in combinatie met een groter programma, komt de interventie ten goede. De commissie raadt aan daar ook echt op aan te sturen.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

‘Voor je het weet zijn ze groOt’ is in Amsterdam twee maal op procesniveau geëvalueerd. Tijdens deze procesevaluaties stonden respectievelijk de inhoud (2012) en de overdraagbaarheid (2013) centraal.

Geconcludeerd kan worden dat het interactief theater als vorm van entertainment-education, geschikt is om ingewikkelde opvoedingssituaties te behandelen. Het biedt herkenning, is humoristisch, is vol vaart, betrekt ouders rechtsreeks op een niet-betuttelende manier, biedt de mogelijkheid om op leuke ontspannende wijze kennis te maken met gedragsalternatieven, haalt het taboe van het thema opvoeding af, roept discussie op, nodigt uit tot meepraten, meedenken en meelachen en beklijft beter dan bij mondelinge of schriftelijke informatieoverdracht.

De ouderbijeenkomst ‘Voor je het weet zijn ze groOt’ heeft drie keer zoveel ouders bereikt als gebruikelijk bij een ouderworkshop of -voorlichting, inclusief de ouders die aangeven nooit of bijna nooit op een ouderbijeenkomst komen. Het theater is geschikt voor ouders met alle culturele achtergronden en voor ouders die de Nederlandse taal in mindere mate beheersen. Niet alleen de hoge opkomst, maar ook de actieve deelname van de ouders sprongen in het oog.
De handleiding en beeldopname zijn voor de gespreksleider belangrijke materialen bij de uitvoering. Met een handleiding en trainingsfilm kunnen opvoedadviseurs en preventiemedewerkers de bijeenkomst geven.

Eigenaar en contact
Eigenaar GGD Amsterdam
Contactpersoon Hoekstra, Femke, fhoekstra@ggd.amsterdam.nl, 020 555 5495
Opdorp, Paul van, pvopdorp@ggd.amsterdam.nl, 020 555 5495
Verwijzingen
Interventieoverzichten