It's up to you

Naam interventie It's up to you
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 11-09-2014
De interventie in het kort
Doelgroep

De interventie is ontwikkeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs (VO) en richt zich binnen deze groep op de onderwijsniveaus vmbo, havo, Atheneum en Gymnasium.

Doel

Het doel van It’s up to you is dat onderbouwleerlingen van het vo effectieve gedragingen gaan vertonen, waardoor ze als deelnemer van cyberpesten waargenomen cyberpestgebeurtenissen kunnen laten ophouden of verminderen.

Aanpak in het kort

It's up to you bestaat onderandere uit een interactieve film met 72 verschillende scenario’s en 22 aparte eindes, afhankelijk van de door de kijker gemaakte keuzes tijdens het kijken van de film. Iedere leerling kruipt in de huid van de hoofdpersoon en beslist tijdens de film over zijn/haar acties in verschillende cyberpest-situaties. Leerlingen bekijken de film twee keer en worden uitgedaagd te experimenteren met hun keuzes. Daarna volgt een klassikale discussie waarbij leerlingen onder begeleiding van hun docent met elkaar in discussie gaan over de film, de door hun gemaakte keuzes en de rol (invloed) die zij als individu en als klas/groep kunnen hebben in cyberpesten. Tot slot worden groepsafspraken opgesteld door de leerlingen zelf, waarin zij aangeven wat volgens hun toelaatbaar gedrag is met betrekking tot hun online handelen.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie richt zich op de onderbouw van het voortgezet onderwijs als primaire doelgroep. Er zijn in Nederland ongeveer 650 voortgezet onderwijs scholen.

Randvoorwaarden

De interventie wordt klassikaal uitgevoerd door docenten die lesgeven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De opleiding en competenties van de docenten zijn hierboven beschreven. Gezien in It’s up to you de pedagogische kennis van professionals en best practices van onderwijsmethodes zijn vastgelegd, is het van belang dat een docent deze volgt zoals voorgeschreven in de docentenhandleiding. De technische infrastructuur die op school aanwezig is, moet in staat zijn om de interventie te gebruiken en implementeren. Hiervoor beschikt de school minimaal over de volgende middelen (er vanuit gaande dat de
interventie wordt uitgevoerd binnen een groep van 30 leerlingen):

  • Een computerlokaal of soortgelijke ruimte waarin de beschikking is over 30 computers of laptops
  • 30 hoofdtelefoons (die leerlingen eventueel vanuit thuis meenemen
  • Een werkende internetverbinding op elke computer
  • Het programma Adobe Flash dient geïnstalleerd te zijn op elke computer
  • Internetverbindingssnelheid van ten minste 30 Mbit, die indien er gebruik wordt gemaakt van laptops ook via WIFI wordt gehaald
  • Een klaslokaal dat geschikt is voor het voeren van een open discussie
Materialen

Het materiaal voor de interventie is gratis online beschikbaar op www.itsuptoyou.nl. Het materiaal bestaat uit:

  • een docentenhandleiding
  • een bijlage
  • de interactieve film
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 11-09-2014
Oordeel commissie

It’s up to you is een overzichtelijke en compacte interventie met een mooie interactieve film. Het is een prachtige website en de reflectie op het probleem van cyberpesten ziet er goed uit. De film zelf is goed doordacht en de werkzame elementen zijn goed ingebouwd.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

Een procesevaluatie naar It’s up to you is uitgevoerd, daarvoor hebben 85 VO-docenten (intermediaire doelgroep) en 95 VO-leerlingen (doelgroep) een internetvragenlijst ingevuld. Hieruit blijkt dat docenten tevreden zijn over de interventie en van mening zijn dat It’s up to you een effectieve bijdrage levert in de strijd tegen cyberpesten (75%). Ook zijn ze positief over het gebruik en inzetbaarheid van de interventie. Het confronterende en realistische karakter van de film, samen met de praktische inzetbaarheid van de interventie zijn elementen die vaak terugkomen in de open antwoorden van docenten als motivatie op hun waardering. Een meerderheid van de leerlingen geeft aan anders te zijn gaan denken over cyberpesten door de film (58%). 37% geeft aan anders te zijn gaan denken over het onderwerp door de discussie. Daarnaast geven zij aan dat de situaties in de film realistisch zijn (75%) en dat de interventie voor een afname in cyberpesten kan zorgen (44%).

Eigenaar en contact
Eigenaar Reactif
Contactpersoon Joerie Nijhuis, info@reactif.nl, 06 1309 2535
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s