Overheerlijk Overblijven

Naam interventie Overheerlijk Overblijven
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 26-03-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

De primaire doelgroep van Overheerlijk Overblijven zijn leerlingen in de basisschoolleeftijd.

 

Doel

Het hoofddoel van overheerlijk Overblijven is dat leerlingen een gezonde lunch eten en weten dat een gezonde lunch onderdeel is van een gezonde leefstijl.

Aanpak in het kort

Overheerlijk Overblijven probeert op een speelse en doordachte manier aandacht te besteden aan een gezonde lunch op de basisschool. Kinderen leren proeven, ontdekken nieuwe smaken, ze eten samen en ze genieten van alle gezelligheid. De interventie heeft de flexibiliteit om zich aan te passen aan de lestijden en de structuren zoals die op school aanwezig zijn. Daardoor kunnen de wensen en de behoeftes van de school leidend zijn. Ook sluit de interventie aan op de eetgewoontes van leerlingen.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie is met name bedoeld voor basisscholen. De interventie wordt uitgevoerd in de ‘tussen-de-middag-tijd’, op school. De interventie wordt altijd uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van de school. In een aantal gevallen was de tussenschoolse opvang betrokken bij de opzet en uitvoer van Overheerlijk Overblijven. Er kan natuurlijk ook uitgeweken wordt naar een andere locatie dan de school zelf –die in sommige gevallen beter geschikt is om de interventie uit te voeren. Bijvoorbeeld er is een buurtcentrum naast de school met een mooie eetgelegenheid en een fijnere keuken dan op school dan zou de interventie daar kunnen worden uitgevoerd.

Randvoorwaarden

In de handleiding behorende bij Overheerlijk Overblijven zijn onderstaande randvoorwaarden nader uitgewerkt.

1. Visie De school heeft helder vanuit welke visie en met welk doel ze Overheerlijk Overblijven inzet zodat de school duidelijke keuzes kan maken bij de uitvoering van de interventie.

2. Draagvlak Om draagvlak te creëren voor het thema voeding en een gezamenlijke visie te vormen over de onderwerpen binnen het thema voeding is het noodzakelijk om er (een deel van) een teamvergadering aan te wijden.

3. Verantwoordelijkheid school Het eigenaarschap van Overheerlijk Overblijven ligt bij school, het is een voorwaarde dat er duidelijke afspraken zijn over de taken, rollen en de logistiek van de interventie.

4. Werkgroep Om het Overheerlijk Overblijven goed op poten te zetten is het noodzakelijk om een werkgroep te vormen.

5. Overige samenwerkingspartners en afspraken

Gezamenlijke afspraken tussen alle partners (bv. school, tso en de kookouders) over de visie en de uitvoering van Overheerlijk Overblijven worden vastgelegd binnen de eerste fase van het project

6. Aansturing kook groep ouders

Ervaring heeft uitgewezen dat een vaste kook-ouders-groep het beste werkt (bij de variant van een Overblijfrestaurantje). Deze groep moet altijd worden aangestuurd door een coördinator. (Zie kwaliteitsbewaking)

7. Aandacht voor groente en fruit

Uit onderzoek blijkt dat volwassenen, jongeren en kinderen veel te weinig fruit en groente eten, vandaar dat dat er altijd minimaal 6 verschillende soorten groente (en/of fruit) aanwezig zijn tijdens elke variant en elke uitvoering van Overheerlijk Overblijven (Zie kwaliteitsbewaking)

8. Aandacht geven aan wat er gegeten wordt en proeven in een ontspannen setting

Bij een Overblijfrestaurant moet aan elke tafel ook een ouder mee eten die met de kinderen een tafelgesprek heeft, hen stimuleert om te proeven en die het goede voorbeeld kan geven. Vragen stellen over het eten, draagt bij aan aandacht voor wat er gegeten wordt en hoe het proeft. Vragen stellen (opgenomen in het document educatievragen) is om die reden een vast onderdeel binnen ieder uitvoering van Overheerlijk Overblijven.

9. Aandacht voor smaak, een mooie presentatie van de lunch en een gezellig samenzijn

Dit is een voorwaarde zodat kinderen zich uitgenodigd voelen, echt proeven en genieten van het samenzijn.

10.( Voor de uitvoer van een overblijfrestaurant): een minimale keuken. Een plek waar je water kan halen en kan afwassen en een fornuis of kookplaat. Fijner is natuurlijk als er ook een afwasmachine en een oven is maar is niet noodzakelijk. Voor de minimale variant is dit niet nodig.

Materialen

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 26-03-2020
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie opnieuw het oordeel Goed Beschreven. Dat houdt in dat deze interventie ook bij her-erkenning nog voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

Overheerlijk overblijven is een toolbox waar scholen praktisch mee aan de slag kunnen. De interventie is op maat uit te voeren en goed in te passen binnen de eigen planning en het schoolbeleid. De materialen, handleidingen en checklisten zijn helder en uitgebreid. Ook ouders zijn bij de interventie betrokken.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

Uit een tevredenheidonderzoek in 2009 bleek dat alle ondervraagde ouders positief waren over Overheerlijk Overblijven.

Een evaluatie in 2014 van de waardering van Overheerlijk Overblijven door sleutelfiguren op scholen laat zien dat de aansluiting op de doelgroep, de procedurele helderheid en de congruentie met de huidige werkwijze erg goed worden beoordeeld. Beschikbaarheid van financiën en materialen worden als verbeterpunten aangegeven. Het evaluatierapport is beschikbaar.

Eigenaar en contact
Eigenaar GGD Gelderland-Zuid
Contactpersoon Marijn Haan, mhaan@ggdgelderlandzuid.nl, (088) 1447194
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s