Lang leve de liefde. Jij en de Media

Naam interventie Lang leve de liefde. Jij en de Media
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 04-02-2016
De interventie in het kort
Doelgroep

Deze module richt zich op leerlingen in de onderbouw van het vmbo (12-15 jaar). Voornamelijk jonge, laagopgeleide en allochtone jongeren zijn niet altijd in staat de eenzijdige en seksestereotiepe informatie over seksualiteit en man-vrouwrollen juist te interpreteren. Ook zijn zij zich er minder bewust van dan hoogopgeleide jongeren, dat mediabeelden soms geen reële weergave van de werkelijkheid zijn.

Doel

Het doel van Jij en de media is dat jongeren in de onderbouw van het vmbo (12-15 jaar) een kritische houding krijgen ten aanzien van geseksualiseerde en/of geïdealiseerde beelden in diverse media en dat ze zich bewust zijn van de mogelijke invloed hiervan op hun eigen lichaamsbeeld en de dagelijkse omgang tussen jongens en meiden. De lesmodule beoogt hiermee bij te dragen aan het voorkomen van ongewenst seksueel gedrag onder jongeren.

Aanpak in het kort

Jij en de media’ is een aanvulling op Lang leve de liefde, een lesmethode over liefde, relaties en seksualiteit voor het voortgezet onderwijs, over de rol van seksualiteit in media. De module kan opzichzelfstaand worden gebruikt. Door middel van deze extra lesmodule (2 lessen van 50 minuten) krijgen leerlingen, onder begeleiding van een docent, kennis over misleidende technieken (zoals Photoshop) die gebruikt worden in de media en worden ze zich bewust van de invloed van media op hun zelfbeeld en gedrag. Daarnaast geeft de module aanleiding om klassikaal te discussiëren over genderstereotypen en persoonlijke grenzen.

Materiaal. De lessen worden ondersteund met een leerlingenmagazine, een docentenhandleiding en een DVD.

Uitvoering
Type organisatie

De lesmodule ‘Jij en de media’ vindt plaats in de klas. Alle scholengemeenschappen met een vmbo-afdeling kunnen de interventie uitvoeren. De module is naar verwachting ook bruikbaar op havo- en vwo-niveau. Daarnaast is het denkbaar dat welzijnsinstellingen waarin met jongeren over mediabeelden en grensoverschrijding gepraat wordt baat bij deze module kunnen hebben.

Randvoorwaarden

In principe kan het lespakket op iedere vmbo-school worden uitgevoerd, door iedere docent die met het onderwerp wil werken.

Materialen

De lessen worden ondersteund met een leerlingenmagazine, een docentenhandleiding en een DVD.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 04-02-2016
Oordeel commissie

De doelen, determinanten en aanpak van de module Jij en de Media sluiten mooi op elkaar aan en passen goed binnen de interventie Lang Leve de Liefde.

Jij en de media is een laagdrempelige en voor de doelgroep relevante module van Lang Leve de Liefde en is in combinatie met deze interventie Goed onderbouwd. De uitgebreide docentenhandleiding is goed afgestemd met het materiaal voor de leerlingen. Een verbeterpunt voor de uitvoering is de kwaliteitsbewaking.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

Uit een evaluatiestudie (Picavet, 2012) onder 191 vmbo-leerlingen in de leeftijd van 12 - 15 jaar blijkt dat het lespakket “Jij en de Media” door de meeste jongeren positief wordt beoordeeld (72% van de jongeren waardeert het lespakket met een 7 of hoger, slechts 10% gaf een onvoldoende). Uit de studie blijkt ook (m.b.v. een meting met een quasi-experimenteel design – experimentele en controlegroep met voormeting, nameting, en follow-up na twee maanden) dat het lespakket jongeren kritischer maakt ten aanzien van geseksualiseerde media. Dit is een belangrijke determinant, omdat een kritische houding tegenover het realiteitsgehalte van mediabeelden bijdraagt aan een gezonde seksuele ontwikkeling (Nikken & De Graaf, 2011). Docenten die de module hebben uitgevoerd vinden het materiaal nuttig en toegevoegde waarde hebben voor het voortgezet onderwijs. Hun indruk is dat het materiaal goed aanslaat bij de leerlingen.

Eigenaar en contact
Eigenaar Rutgers
Contactpersoon Sanna Maris, s.maris@rutgers.nl, (030) 231 34 31
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s