Dreumestijd

Naam interventie Dreumestijd
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 20-06-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

Opvoeders van dreumesen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar en houdt rekening met laag opgeleide en minder talige opvoeders. Dreumestijd richt zich op alle opvoeders aangezien bekend is dat elke opvoeder zich in bepaalde mate onzeker voelt en/of opvoedvragen ervaart.

Doel

Het voorkomen van opvoedproblemen, door opvoedvragen en opvoedingsspanning weg te nemen en door opvoedvaardigheden, opvoedvertrouwen en sociale steun te versterken.

Aanpak in het kort

Dreumestijd bestaat uit 10-wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur met vooraf een kennismakingsgesprek. Elke bijeenkomst staat een ander opvoed- of ontwikkelingsthema centraal, waarbij wat een dreumes gaat leren (ontwikkelingsopgaven) en wat een dreumes nodig heeft (opvoedvaardigheden) een rode draad vormen door de bijeenkomsten. Ook bevat elke bijeenkomst een activiteit om de informatie direct toe te kunnen passen.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie dient uitgevoerd te worden in een kindvriendelijke en veilige ruimte die afgesloten kan worden, bijvoorbeeld een lokaal van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Waar de ruimte aan moet voldoen staat beschreven bij de randvoorwaarden.

Dreumestijd kan uitgevoerd worden door organisaties die zich richten op het opgroeien en de ontwikkeling van het jonge kind, zoals de JGZ, het CJG, een opvoedwinkel en andere organisaties die jeugd- en opvoedhulp bieden. Tot op heden wordt Dreumestijd uitgevoerd door Twinkeltje Opvoedondersteuning, onderdeel van de Van Veldhuizen Stichting. Het is van belang dat de uitvoerende organisatie samenwerkingsverbanden heeft of kan aangaan met partijen in de wijk die betrokken zijn bij jonge kinderen (bijvoorbeeld het JGZ, het CJG of huisartsen), zodat deze partijen kunnen bijdragen aan het werven van opvoeders. Daarbij zijn deze samenwerkingsverbanden belangrijk voor de doorverwijzingen na afloop, wanneer opvoeders nog ergens behoefte aan hebben of als het wenselijk lijkt om opvoeders nog extra hulp te bieden.

Randvoorwaarden

De uitvoerende organisatie moet over voldoende tijd, budget en middelen beschikken om zorg te dragen voor o.a. de training van begeleiders, uitvoering door begeleiders, de aanschaf van materialen, (lokale) promotie, de werving van opvoeders en een geschikte ruimte. Een andere randvoorwaarde is de aanwezigheid van speelgoed dat per thema geselecteerd kan worden. Op die manier sluiten de materialen aan bij het betreffende thema en kan vanuit het materiaal een gesprek gevoerd worden met opvoeders.

De ruimte moet kindvriendelijk, gezellig en uitnodigend zijn, en geschikt voor maximaal acht opvoeders en hun kinderen. Er moeten tenminste drie opvoeders per bijeenkomst aanwezig zijn, zodat er een groepsgesprek gevoerd kan worden en de continuïteit van de groepssamenstelling gewaarborgd wordt. Wanneer er minder opvoeders aanwezig zijn wordt het thema verzet, zodat opvoeders alsnog alle thema’s kunnen bijwonen.

Tot slot is het een randvoorwaarde dat begeleiders inspelen op de diversiteit van opvoeders wat betreft cultuur, geslacht, opleidingsniveau en sociaaleconomische status. Een voorbeeld hiervan is het aanpassen van het taalgebruik en het gebruik van beeldmateriaal zodat alle opvoeders, ook opvoeders die minder taalvaardig zijn, de informatie kunnen begrijpen, het gesprek kunnen volgen en eraan kunnen deelnemen.

Materialen

Werving

 • Website
 • Flyers
 • Facebook

Uitvoering

 • Inschrijfformulier.
 • Handboek voor uitvoerende professionals.
 • Hand-outs voor opvoeders.
 • Dagritme kaarten.
 • Platen om de informatie visueel te kunnen maken voor opvoeders.
 • Gevarieerd aanbod aan speelgoed waar kinderen tijdens de bijeenkomsten mee kunnen spelen.

Evaluatie

 • Evaluatievragenlijst opvoeders
 • Evaluatieformulier uitvoerders
 • Registratieformulieren

 

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 20-06-2019
Oordeel commissie

De interventie Dreumestijd draagt bij aan een relevant thema, namelijk positief opvoeden. De commissie ziet de uitwisseling van ervaring tussen ouders onderling als een pluspunt. Er is een goede samenhang tussen de onderbouwing, de doelen en de activiteiten. Naast een uitgebreid handboek is er veel beeldmateriaal beschikbaar. De commissie kijkt uit naar de evaluatieonderzoeken bij de volgende beoordeling.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

In 2012 is een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder opvoeders en een onderzoek naar de overdraagbaarheid van Dreumestijd onder uitvoerders. In 2018 is er een procesevaluatie uitgevoerd, waaruit bleek dat het bereik en het registreren ervan soms tekort schiet. Daarnaast wordt de interventie in grote lijnen uitgevoerd zoals bedoeld en geven uitvoerders aan dat dat interventie goed te implementeren is. Zowel begeleiders als deelnemers zijn tevreden over Dreumestijd. Er zijn aanbevelingen gedaan, zoals het updaten van de thema’s, op basis waarvan direct doorontwikkeling van de interventie heeft plaatsgevonden. Het grootste gedeelte van de aanbevelingen is inmiddels doorgevoerd of in gang gezet.

Eigenaar en contact
Eigenaar Twinkeltje Opvoedingsondersteuning
Contactpersoon Renate Verschoor, renate.verschoor@vanveldhuizenstichting.nl, 0104115043
Linda Oosthoek, linda@vanveldhuizenstichting.nl, 0102131496