Benzies & Batchies +

Naam interventie Benzies & Batchies +
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 11-04-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

Benzies & Batchies + is gericht op leerlingen in de eerste, tweede en derde klas (leeftijd 12-16 jaar) in het praktijkonderwijs en vmbo (uiteindelijke doelgroep). Intermediaire doelgroepen zijn de docenten en de rolmodellen (stagiaires).

Doel

Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij adolescenten en het bevorderen van hun seksuele weerbaarheid door: een grotere negatieve waardering van grensoverschrijdend gedrag en seksualiserende boodschappen, minder gender-stereotype uitgangspunten, effectiever signaleren grenzen en wensen, afname in ervaren groepsdruk en een groter gevoel van eigen effectiviteit en eigenwaarde.

Aanpak in het kort

De interventie bestaat uit verschillende onderdelen die elkaar aanvullen: een lesbrief voor de docent ter introductie en afronding van het programma, een educatieve theatervoorstelling gevolgd door een discussie met afsluitende opdracht (Benzies & Batchies), en de weerbaarheidstraining Seksualiteit & Relaties (S&R). Alleen door het programma als geheel in te zetten kan een optimaal resultaat bereikt worden.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie wordt toegepast in de tweede en derde klas van het vmbo en praktijkonderwijs. De interventie wordt in het hele land uitgevoerd door Stichting Kikid (of de organisatie die de interventie aankoopt). Er wordt vraaggericht gewerkt met de scholen. Voor de training wordt o.a. gebruik gemaakt van filmmateriaal van Rutgers WPF en gastlessen van onze partner Sexmatters. Kikid verzorgt de trainingen van de weerbaarheidstrainers. Kikid werkt volgens de landelijk aanbevolen Gezonde School methode en zodoende samen met andere regionale specialistische organisaties (GGD-en, verslavingszorg, gemeentelijk welzijnswerk). Op die manier worden scholen in staat gesteld structureel en effectief aan een thema te werken. Door op alle pijlers in te zetten (signalering, educatie, omgeving en beleid) wordt het bewustzijn van jongeren daadwerkelijk vergroot (herhaling, (h)erkenning thema) en een positieve gedragsverandering bij hen mogelijk (zie bijgaand artikel Haarlems Dagblad). Vaak vindt ook overleg met gemeenten plaats over de inbedding van het programma in hun beleid ten aanzien van jeugd en onderwijs. De interventie kan ook worden ingepland op meerdere dagen in de week, zodat bijvoorbeeld alle leerlingen van een bepaald jaar (klas) binnen een week deelnemen. Zo nodig worden er extra rolmodellen opgeleid om te voldoen aan de specifieke vraag.

Randvoorwaarden

Contextueel:

 • School staat positief tegenover de interventie;
 • Professionals zijn opgeleid op minimaal hbo-niveau (weerbaarheidstrainers hebben daarbij de Kikid-training afgerond);
 • Docent voert de lesbrief uit (belangrijk i.v.m. continuïteit en nazorg);
 • Aandacht voor de sociale norm: bijvoorbeeld veiligheid creëren door bepaalde leerlingen (bv meisjes/jongeren van allochtone afkomst) samen te laten discussiëren;
 • Leerlingen voelen zich veilig door (b.v.): docenten doen niet mee aan groepsdiscussies, duidelijke gespreksregels, open houding van het rolmodel (en grijpt waar nodig tijdig in);
 • Rolmodellen-team weerspiegelt de demografische samenstelling (b.v. culturele achtergrond) van de leerlingenpopulatie zoveel mogelijk;
 • Kikid verzorgt een rapportage met o.a. aanbevelingen voor verdere begeleiding van de klas. Het is belangrijk dat de docent/mentor op basis daarvan kan te investeren in nazorg. Bijvoorbeeld door het aanbieden/aantrekken van aanvullende ondersteuning aan specifieke leerlingen of de klas als geheel.

Organisatorisch:

 • Twee weerbaarheidstrainers voor de klas (minimaal één heeft minimaal twee jaar ervaring).
 • Projectleider heeft vooraf contact met de zorgcoördinator/docent over zaken die relevant zijn voor de uitvoering (nare ervaringen leerling etc.);
 • Rol van de docent tijdens de interventie is helder: deze houdt op de achtergrond zicht op de orde en grijpt waar nodig in;
 • Uitvoering in het 2e of 3e lesuur, en niet direct na lunchpauze;
 • Maximaal 60 leerlingen per voorstelling, 30 per weerbaarheidstraining (2 trainers);
 • Beschikbaarheid van een theaterzaal of bijvoorbeeld gymzaal (afgescheiden van andere ruimtes, dus geen aula). Stoelen staan in groepjes. De introductie/afrondingslessen worden in een klaslokaal gegeven.
Materialen

Voor de uitvoering van de interventie zijn verschillende materialen nodig. Daarbij maken we een onderscheid tussen materialen voor de praktische uitvoering in de klas en materialen die nodig zijn voor de werving, voorbereiding en evaluatie van het programma. Dus van werkbladen, lesbrieven, decors tot evaluatieformulieren en handboeken.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 11-04-2019
Oordeel commissie

De interventie wordt door de commissie voor de tweede keer erkend als Goed onderbouwd. Het is een kwalitatief goede interventie. Aangezien er al één studie naar effectiviteit is gedaan, met positieve uitkomsten, stimuleert de commissie van harte dat de interventie de volgende keer op gaat voor erkenning voor effectiviteit.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

TNO en Movisie hebben onderzoek gedaan (2013) naar de effecten van de interventie op (de intentie tot) seksueel grensoverschrijdend gedrag en determinanten van dit gedrag. Er werd bij 398 leerlingen in het vmbo (kader/tl) en praktijkonderwijs een vragenlijst over de waardering van het programma afgenomen en bij 13 docenten een vragenlijst over de implementatie van het programma. Daarnaast werden gegevens verzameld uit groepsinterviews en observatie van het programma. Het onderzoek laat zien dat de interventie een positieve invloed heeft op de opvattingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De houding, normen en het vertrouwen in eigen kunnen van leerlingen met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag is verbeterd.

 

Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting Kikid
Contactpersoon Janine de Ridder, Janine@kikid.nl, 0641326863
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s