Peereducatieprogramma Love & Sens(e)uality

Naam interventie Peereducatieprogramma Love & Sens(e)uality
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 16-11-2016
De interventie in het kort
Doelgroep

De hoofddoelgroep zijn studenten van het ROC:

 • De peereducators. Dat zijn de studenten die door middel van een lessenreeks opgeleid worden om les te geven over seksuele gezondheidsthema’s aan andere studenten;
 • De studenten die voorlichting krijgen van de peereducators.

De intermediaire doelgroep zijn docenten van het ROC:

 • De docent die de lessen aan de peereducators verzorgt;
 • Andere docenten van de school, die meedoen aan de docententraining of de beoordeling van de eindpresentaties van de peereducators op de Dag van de Liefde.
Doel

Het hoofddoel van de interventie is het bevorderen van de seksuele gezondheid van studenten op het ROC. De focus ligt hierbij op het voorkómen van onbedoelde zwangerschap, soa/hiv besmetting, homonegativiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Daarnaast staat informatievoorziening over adequate hulpverlening/zorg op het terrein van de Seksuele Gezondheid centraal, zoals de website www.sense.info en de spreekuren Seksuele Gezondheid van de GGD.

Studenten van het ROC worden door deze interventie ondersteund in een prettige, gewenste en veilige seksuele ontwikkeling.

Aanpak in het kort

De interventie bestaat uit drie onderdelen:

 1. De docentenworkshop ‘Lang Leve de Liefde’: Docenten worden getraind in het geven van lessen over seksualiteit aan de hand van het lespakket, de ondersteunende materialen en website van Lang Leve de Liefde.
 2. De lessenserie: Door middel van de lesmodule worden studenten (klassikaal) opgeleid tot peereducators, die seksualiteit bespreekbaar kunnen maken met andere jongeren. De lesmodule bestaat uit 6 lessen: ‘Liefde en relaties’, ‘De geslachtsorganen, menstruatiecyclus en anticonceptie’, ‘Veilig vrijen, soa en Sense’, Seksualiteit en weerbaarheid’ en ‘Seksuele diversiteit’. Daarnaast wordt een aantal lessen besteed aan het voorbereiden van de eindopdracht, met aandacht voor didactische en presentatievaardigheden.
 3. De eindopdracht ‘De Dag van de Liefde’: De peereducators geven voorlichting aan andere studenten van het ROC over het onderwerp Seksuele Gezondheid.
Uitvoering
Type organisatie

In schooljaar 2016-2017 wordt de interventie uitgevoerd op de volgende locaties:

 • ROC Landstede, locatie Harderwijk
 • ROC Aventus, locatie Apeldoorn
 • ROC Graafschap College, locatie Doetinchem

Op deze scholen is de interventie structureel ingebed in het onderwijsprogramma.

Randvoorwaarden
 • De interventie is onderdeel van de jaarplanning (incl. formatie en budget) van de GGD, de taakgroep Seksuele Gezondheid en het onderwijsprogramma van de deelnemende ROC’s;
 • Er is draagvlak, inzet, betrokkenheid en inspraak van de GGD en de scholen;
 • Er is sprake van duidelijke in- en externe communicatie;
 • De GGD biedt de docentenworkshop ‘Lang Leve de Liefde’ aan alle docenten die betrokken zijn bij het project aan;
 • Minstens 10 studenten van een niveau 3 of 4 opleiding van het ROC worden opgeleid tot peereducator;
 • Minstens 10 studenten van het ROC volgen de Dag van de Liefde;
 • De lesmodule ‘Love & Sens(e)uality’, zoals overeengekomen met de betrokken school, wordt inhoudelijk gevolgd. Er worden beoordelingscriteria aan de eindopdracht gekoppeld;
 • Docenten besteden extra zorg aan nabespreking van de lessenreeks en de eindopdracht, omdat er Sense problematiek/casuïstiek bij studenten los kan komen. De GGD is beschikbaar en bereikbaar voor consultatie bij Sense problematiek;
 • Het ROC stelt ruimtes beschikbaar om de lessen en de Dag van de Liefde uit te voeren. Deze ruimtes moeten beschikken over een smartboard/scherm en internetverbinding;
 • De GGD stelt lesmaterialen beschikbaar in de periode dat het project plaatsvindt;
 • Het project wordt – jaarlijks- geëvalueerd en de uitkomsten hiervan worden meegenomen om het project te verbeteren.

Materialen

Er is een draaiboek beschikbaar voor de medewerkers van de GGD, waarin alle stappen van het project zijn beschreven.

De docent en peereducators ontvangen de lesmodule met daarin alle uitgewerkte lessen.

De GGD stelt de bijbehorende leskisten/materialen en promotiematerialen van Sense ter beschikking.

Er worden Prezi’s gebruikt bij de gastlessen van de GGD en de les ‘Seksuele diversiteit’, deze zijn online te vinden.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 16-11-2016
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie opnieuw het oordeel Goed Beschreven. Dat houdt in dat 'Peereducatieprogramma Love & Sens(e)uality' voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

Er zijn meerdere (proces)evaluaties uitgevoerd op de drie verschillende ROC’s die meedoen aan het project. Daarin zijn de docentenworkshop, lesmodule en Dag van de Liefde door de GGD medewerkers, docent(en) en studenten geëvalueerd. In het schooljaar 2012-2013 is de interventie voor het laatst door epidemiologen van het evaluatiebureau uitgevoerd, de jaren daarna heeft de gb’er van de GGD dit gedaan.

Uit de uitkomsten van de uitgebreide evaluaties van het evaluatiebureau komt naar voren dat zowel docenten als studenten erg positief zijn over de interventie. Docenten gaven aan dat de docentenworkshop en de ondersteuning van de GGD hen goede handvatten biedt om de lessen volgens de lesmodule uit te voeren aan de studenten. De studenten die opgeleid werden tot peereducators vonden de lessen en lesmodule prettig en leerzaam. Ook vonden zij het leuk, maar ook wel spannend, om andere studenten voor te lichten. De studenten die voorlichting kregen van de peereducators vonden het prettig om door leeftijdsgenoten te worden voorgelicht. Het merendeel van deze studenten weet na de voorlichting wat de website van Sense en het (Sense) jongerenspreekuur van de GGD zijn.

Er komen ook een aantal verbeterpunten naar voren uit de evaluaties. Zo gaven docenten en studenten aan graag meer aandacht te willen voor onderwerpen zoals seksuele diversiteit, social media en internetseks. Deze onderwerpen zijn recentelijk dan ook opgenomen in de lesmodule.

Meer informatie over de verschillende evaluaties is verwerkt in hoofdstuk 4.

Eigenaar en contact
Eigenaar GGD Noord- en Oost-Gelderland
Contactpersoon Renate Weijenberg, r.weijenberg@ggdnog.nl, 088-4433309
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s