Peereducatieprogramma Love & Sens(e)uality

Naam interventie Peereducatieprogramma Love & Sens(e)uality
Eigenaar GGD Noord- en Oost-Gelderland
Laatst gepubliceerd 27-06-2019
Algemene informatie
Korte omschrijving

Het hoofddoel van de interventie is het bevorderen van de seksuele gezondheid van studenten op het ROC. De focus ligt hierbij op het voorkómen van onbedoelde zwangerschap, soa/hiv besmetting, homonegativiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast staat informatievoorziening over adequate hulpverlening/zorg op het terrein van de Seksuele Gezondheid centraal, zoals de website www.sense.info en de spreekuren Seksuele Gezondheid van de GGD. Studenten van het ROC worden door deze interventie ondersteund in een prettige, gewenste en veilige seksuele ontwikkeling.

De interventie bestaat uit verschillende onderdelen: een docentenworkshop, een lessenserie voor studenten waarin zij opgeleid worden tot peereducators en een eindopdracht voor deze studenten. In alle onderdelen is een centrale rol weggelegd voor het lespakket Lang Leve de Liefde mbo (www.langlevedeliefde.nl) en de website van Sense (www.sense.info), beide ontwikkeld door Soa Aids Nederland en Rutgers. Lang Leve de Liefde is het meest uitgebreide lespakket voor het mbo over liefde, relaties en seksualiteit. De website van Sense sluit hierbij aan en bevat betrouwbare informatie over deze onderwerpen.

Het succes van het project is gefundeerd op de inzet van ‘peereducatie’ (‘gelijken onderwijs’). Dit houdt in dat studenten van het ROC getraind worden om voorlichting te geven aan ‘gelijken’, in dit geval andere studenten van het ROC. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat informatie beter beklijft als deze door peers wordt gegeven. Ook delen peers makkelijker (intieme) ervaringen met elkaar. De evaluaties van het project staven dit. Studenten en docenten geven daarin aan het een grote meerwaarde te vinden dat studenten zelf voorlichting geven. Het project wordt door docenten en studenten als belangrijk, leerzaam en leuk ervaren. Op dit moment is de interventie dan ook op alle drie ROC’s in de regio van de GGD Noord- en Oost-Gelderland structureel ingebed in het onderwijsprogramma.

Doel

Het hoofddoel van de interventie is het bevorderen van de seksuele gezondheid van studenten op het ROC. De focus ligt hierbij op het voorkómen van onbedoelde zwangerschap, soa/hiv besmetting, homonegativiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Daarnaast staat informatievoorziening over adequate hulpverlening/zorg op het terrein van de Seksuele Gezondheid centraal, zoals de website www.sense.info en de spreekuren Seksuele Gezondheid van de GGD.

Studenten van het ROC worden door deze interventie ondersteund in een prettige, gewenste en veilige seksuele ontwikkeling.

Vorm van preventie
 • Universele preventie
Website(s)
Contactperso(o)n(en)
Naam Renate Weijenberg
Organisatie GGD Noord- en Oost- Gelderland
E-mailadres r.weijenberg@ggdnog.nl
Telefoonnummer organisatie 088-4433309
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum beoordeling 16-11-2016
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie opnieuw het oordeel Goed Beschreven. Dat houdt in dat 'Peereducatieprogramma Love & Sens(e)uality' voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Uitvoerbaarheid interventie

De opzet van de interventie zit kwalitatief goed in elkaar met een heldere onderbouwing en beschrijving van alle fasen van uitvoering. Het betrekken van peereducators werkt goed en wordt heel mooi uitgevoerd. Dat de interventie relevant is blijkt ook uit de drie evaluaties.

Aanpak in het kort

De interventie bestaat uit drie onderdelen:

 1. De docentenworkshop ‘Lang Leve de Liefde’: Docenten worden getraind in het geven van lessen over seksualiteit aan de hand van het lespakket, de ondersteunende materialen en website van Lang Leve de Liefde.
 2. De lessenserie: Door middel van de lesmodule worden studenten (klassikaal) opgeleid tot peereducators, die seksualiteit bespreekbaar kunnen maken met andere jongeren. De lesmodule bestaat uit 6 lessen: ‘Liefde en relaties’, ‘De geslachtsorganen, menstruatiecyclus en anticonceptie’, ‘Veilig vrijen, soa en Sense’, Seksualiteit en weerbaarheid’ en ‘Seksuele diversiteit’. Daarnaast wordt een aantal lessen besteed aan het voorbereiden van de eindopdracht, met aandacht voor didactische en presentatievaardigheden.
 3. De eindopdracht ‘De Dag van de Liefde’: De peereducators geven voorlichting aan andere studenten van het ROC over het onderwerp Seksuele Gezondheid.
Doelgroep

De hoofddoelgroep zijn studenten van het ROC:

 • De peereducators. Dat zijn de studenten die door middel van een lessenreeks opgeleid worden om les te geven over seksuele gezondheidsthema’s aan andere studenten;
 • De studenten die voorlichting krijgen van de peereducators.

De intermediaire doelgroep zijn docenten van het ROC:

 • De docent die de lessen aan de peereducators verzorgt;
 • Andere docenten van de school, die meedoen aan de docententraining of de beoordeling van de eindpresentaties van de peereducators op de Dag van de Liefde.
Materiaal in het kort

Er is een draaiboek beschikbaar voor de medewerkers van de GGD, waarin alle stappen van het project zijn beschreven.

De docent en peereducators ontvangen de lesmodule met daarin alle uitgewerkte lessen.

De GGD stelt de bijbehorende leskisten/materialen en promotiematerialen van Sense ter beschikking.

Er worden Prezi’s gebruikt bij de gastlessen van de GGD en de les ‘Seksuele diversiteit’, deze zijn online te vinden.

Onderzoek

Er zijn meerdere (proces)evaluaties uitgevoerd op de drie verschillende ROC’s die meedoen aan het project. Daarin zijn de docentenworkshop, lesmodule en Dag van de Liefde door de GGD medewerkers, docent(en) en studenten geëvalueerd. In het schooljaar 2012-2013 is de interventie voor het laatst door epidemiologen van het evaluatiebureau uitgevoerd, de jaren daarna heeft de gb’er van de GGD dit gedaan.

Uit de uitkomsten van de uitgebreide evaluaties van het evaluatiebureau komt naar voren dat zowel docenten als studenten erg positief zijn over de interventie. Docenten gaven aan dat de docentenworkshop en de ondersteuning van de GGD hen goede handvatten biedt om de lessen volgens de lesmodule uit te voeren aan de studenten. De studenten die opgeleid werden tot peereducators vonden de lessen en lesmodule prettig en leerzaam. Ook vonden zij het leuk, maar ook wel spannend, om andere studenten voor te lichten. De studenten die voorlichting kregen van de peereducators vonden het prettig om door leeftijdsgenoten te worden voorgelicht. Het merendeel van deze studenten weet na de voorlichting wat de website van Sense en het (Sense) jongerenspreekuur van de GGD zijn.

Er komen ook een aantal verbeterpunten naar voren uit de evaluaties. Zo gaven docenten en studenten aan graag meer aandacht te willen voor onderwerpen zoals seksuele diversiteit, social media en internetseks. Deze onderwerpen zijn recentelijk dan ook opgenomen in de lesmodule.

Meer informatie over de verschillende evaluaties is verwerkt in hoofdstuk 4.

Document(en)
Thema
Seksualiteit en zwangerschap
 • Seksualiteit / seksuele gezondheid
 • Soa
Sociaal gedrag en relaties
 • Relaties / vriendschap
 • Weerbaarheid / sociale competenties
Setting
Setting
 • Onderwijs: mbo
Doelgroep
Leeftijd 17 tot 25
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers
 • Peers
 • Scholieren / studenten
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Scholing professionals / train de trainer
 • Voor en door voorlichting / peer support
 • Voorlichtingsmateriaal
 • Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst
Community-ontwikkeling
 • Empowerment
Documenten
Documenten en materialen
 • Cd / dvd / video / film
 • Communicatieplan
 • Draaiboek
 • Folder / brochure / flyer
 • Gadget
 • Handleiding
 • Lesmateriaal / lespakket
 • Poster
 • Presentatie
 • Quiz / test
 • Spel / games
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Eigen instellingsmiddelen
Organisaties
SoortNaam en eventuele rol
OnderwijsinstellingROC Aventus (Rol: Uitvoerend)
OnderzoeksinstellingEvaluatiebureau Publieke Gezondheid (Rol: Onderzoeker)
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Procesevaluatie
Succesfactoren van deze interventie

• Concept van peereducatie werkt goed. De jongeren die worden opgeleid tot educator zijn erg enthousiast en de jongeren die voorlichting krijgen ook.
• De betrokkenheid van docenten bij het programma zorgt ervoor dat zij problemen bij jongeren op het gebied van seksuele gezondheid beter/eerder signaleren en verwijzen naar Sense.

Aandachtspunten van deze interventie

• Organiseren en de samenwerking GGD-ROC, zoals het tijdig toesturen van planning, regelen van ruimtes
• De inhoud van het lesmateriaal (inclusief de filmpjes, spellen en andere werkvormen), zoals het testen op actualiteit en leeftijdsgeschiktheid (enkele onderdelen die door peer educators zijn aangegeven) en volgorde van het lesmateriaal
• Uitbreiding van het bereik van het programma

Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering GGD-regio's
Regio's
 • GGD Noord- en Oost-Gelderland
Gemeentes
 • Apeldoorn
Verwijzingen
Interventie verwijzingen
Thema verwijzingen