ROC-Aanvalsplan

Naam interventie ROC-Aanvalsplan
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 01-12-2016
De interventie in het kort
Doelgroep

De einddoelgroep van de interventie is studenten van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC). De intermediaire doelgroepen zijn medewerkers van het ROC: zorgadviesteam (ZAT) medewerkers, onderwijsondersteunend personeel en docenten. ZAT-medewerkers zijn onder andere studieloopbaanbegeleiders, loopbaanadviseurs, zorgcoördinatoren, psychologen en schoolmaatschappelijk werkers. Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit onder andere beveiligers en conciërges op de school. Daarnaast worden bij het screenings- en toeleidingstraject van studenten ook de ouders van de student betrokken.

Doel

Het hoofddoel van het ROC-Aanvalsplan is het terugdringen van middelengebruik onder studenten van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC).

Aanpak in het kort

Het ROC-Aanvalsplan is een integrale aanpak die bestaat uit een voorbereidingsfase, uitvoerfase en evaluatiefase. De uitvoerfase bestaat uit 9 onderdelen waarin de organisatie-, kennis- en vaardigheidsdoelstellingen voor de verschillende (intermediaire) doelgroepen worden verwezenlijkt.

Uitvoering
Type organisatie

Verslavingszorginstellingen en/of GGD-en verzorgen in samenwerking met ROC (MBO) scholen de implementatie en uitvoer van het ROC-Aanvalsplan. Hierna kan het ROC het programma borgen door zelf de uitvoer over te nemen, met hulp van een Gezondheidscoach vanuit de verslavingszorg.

Randvoorwaarden

Het ROC staat achter de methodiek en faciliteert implementatie van de interventies door onder meer het beschikbaar stellen van tijd en middelen.

Materialen

Er is een handleiding voor het ROC-Aanvalsplan beschikbaar. In deze handleiding staat de inhoud verder beschreven, met daarbij de materialen als opdrachten en evaluatieformulieren. Deze handleiding kan worden aangevraagd bij de afdeling Vroegsignalering en Geïndiceerde preventie van Youz, www.youz.nl/trainingen/school/ROC-aanvalsplan. Tevens is er een handleiding voor de Gezondheidscoach voor het screening- en toeleidingstraject.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 01-12-2016
Oordeel commissie

De commissie is positief over de integrale aanpak voor de doelgroep ROC-jongeren met een belangrijke rol voor de gezondheidscoach in het signaleren van problemen en toeleiden naar intensievere zorg. De handleiding voor de gezondheidscoach wordt als een waardevolle aanvulling gezien.
Er is een algemene handleiding beschikbaar en een handleiding voor de gezondheidscoach met informatie over het screening- en toeleidingstraject.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

In 2012 is gestart met de implementatie van de methodiek ´het ROC-Aanvalsplan´ op Zadkine en het Albeda College. In 2014 voerden 25 locaties het ROC-Aanvalsplan uit en heeft er procesevaluatie plaatsgevonden over hoe het ROC-Aanvalsplan is geïmplementeerd. Hieruit blijkt dat de regels en uitgangspunten vastgelegd zijn in schoolstatuten en studentenreglementen. De Gezondheidscoach heeft een duidelijkere plek binnen de onderwijslocaties gekregen en wordt gezien als een meerwaarde. De uitvoer van de onderdelen voor medewerkers en leerlingen zijn uitgevoerd en positief geëvalueerd. Zo geeft 91 procent van de medewerkers na de deskundigheidsbevordering aan in staat te zijn een gesprek aan te gaan met een student over middelengebruik; ziet 88 procent van de studenten na een voorlichting in dat het gebruik van alcohol of drugs een slechte invloed kan hebben op schoolprestaties; en is 30 procent van je studenten in begeleiding bij de gezondheidscoach doorverwezen naar intensievere zorg. De thema’s alcohol- en drugsgebruik op ROC’s meer bespreekbare onderwerpen geworden.

Eigenaar en contact
Eigenaar Youz
Contactpersoon Petra Helmond, preventie@youz.nl, 088 358 09 60
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s