UP2U (afkorting van Up to You)

Naam interventie UP2U (afkorting van Up to You)
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 16-12-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

De interventie UP2U richt zich op jongeren (15-19 jaar) op het MBO/ROC. Bij de ontwikkeling van UP2U en het casten van de hoofdpersonages is aandacht besteed aan verschillende etnische achtergronden (Turks, Surinaams, Antilliaans, Marokkaans) om een zo breed mogelijke doelgroep aan te spreken. Er is een handleiding en werkboek gemaakt voor de intermediaire doelgroep docenten & jongerenwerkers.

Doel

Het doel van UP2U is het onder jongeren (15-19 jaar) aan de hand van interactieve gedramatiseerde scènes bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag en seksuele dwang en het laten zien en aanreiken van handelingsalternatieven. De dramalijnen in UP2U laten zowel het perspectief zien van jongeren die grenzen overschrijden als jongeren die het overkomt. UP2U is een verdieping en aanvulling op andere interventies die meer ingaan op het brede seksuele perspectief van aantrekking/aantrekkelijkheid, toenaderingsgedrag en relatiecompetentie.

Aanpak in het kort

UP2U bestaat uit een serie van drie interactieve dramalijnen (DVD en handleiding) die op verschillende manieren kan worden ingezet (individueel, in kleine groepen of klassikaal). In het begin van de serie worden zes hoofdpersonages geïntroduceerd vanuit een positief en breed perspectief op seksualiteit. Daarna zien we hoe deze zes hoofdpersonages terecht komen in drie verschillende scenario’s van grensoverschrijdend seksueel gedrag (alcohol en seks; internet en seks, golddigging en seks). De verschillende situaties en daaraan gekoppelde handelingsalternatieven vormen een beslissingsboom. Door het hanteren van een beslissingsmatrix kunnen jongeren oefenen met verschillende uitkomsten van een situatie en de consequenties van verschillende soorten gedrag.

Het is belangrijk dat UP2U wordt gebruikt binnen de veilige setting van een klas of trainingsgroep, en wordt begeleid door een ervaren docent of jongerenwerker. Er is een docenten/trainers handleiding ontwikkeld.

 

Uitvoering
Type organisatie

UP2U is ontwikkeld voor gebruik op (V)MBO scholen, maar kan ook in andere settings gebruikt worden waarin een professional interactie heeft met laagopgeleide jongeren van 15-19 jaar, zoals bijvoorbeeld buurthuizen of jongerenwerk.

Randvoorwaarden

Omdat het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag is het belangrijk om UP2U in een context te gebruiken waar onder leiding van een docent/trainer in een prettige en veilige setting verder gepraat en gediscussieerd kan worden over de dilemma’s en ervaringen met seksueel overschrijdend gedrag. Een jongerenwerker van Girls Talk die de dramalijn Golddigging gebruikt zegt hierover: “Werk met een doelgroep welke veel herkenning zien. Gebruik het meer bij de wat meer weerbare deelnemers.  Is wel een heftig filmpje. Maakt indruk. Nabespreking is van groot belang”. 

Wat de technische voorwaarden betreft. De dramalijnen van UP2U zijn binnen Lang Leve de Liefde beschikbaar via een online database. Voor een goede afspeelkwaliteit is een snelle internetverbinding onmisbaar. Voor het uitvoeren van UP2U als een zelfstandige interventie zijn de dramalijnen op DVD verkrijgbaar en is een computer en beamer nodig.

Materialen

De drie dramalijnen in UP2U zijn verschenen op DVD. UP2U kan binnen bestaande methodes voor het onderwijs of jongerenwerk worden ingezet (zoals in het MBO/ROC lespakket Lang Leve de Liefde, of Girls talk) of binnen een ander onderwijs of trainingsprogramma. Belangrijk is dat er sprake is van een veilige setting en begeleiding door ervaren docenten en trainers. Er is een handleiding beschikbaar waarin voor iedere dramalijn een lesbrief is beschreven. Iedere lesbrief bestaat uit verschillende onderdelen (opdrachten, discussievragen, rollenspel) waarmee een of meerdere lessen/bijeenkomsten gevuld kunnen worden.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 16-12-2019
Oordeel commissie

UP2U is door het gebruik van verschillende dramalijnen een flexibel in te zetten interventie. De interventie is goed ingebed in de landelijke structuur en past prima binnen interventies als Lang Leve de Liefde of Girls Talk. De doelgroep is actief betrokken bij de ontwikkeling. Voor het bepalen van de werkzame elementen is een goede evaluatie uitgevoerd.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

UP2U is ontwikkeld vanuit een ‘user as designer’ uitgangspunt en gebaseerd op een uitgebreid formatief onderzoek, pretest en proces evaluatie.
Een belangrijk onderdeel van de voorbereidingsfase vormt het formatief onderzoek en verkenning van de doelgroep. Er zijn focusgroep gesprekken gevoerd met jongeren uit de doelgroep voor de ontwikkeling van het script voor de drie dramalijnen. Veel jongeren gaven aan zelf ervaring te hebben met een of andere vorm van seksuele dwang of hierover te hebben gehoord van vriendinnen of vrienden tijdens het uitgaan of op school. De situaties waarin zij het meest te maken hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag, zijn situaties waarin er sprake is van alcohol, materiële druk en contact via internet. Op basis van deze focusgroep gesprekken en bestaande onderzoeksliteratuur en in overleg met de inhoudelijke samenwerkingspartners zijn de drie hoofdthema’s van UP2U voor seksueel grensoverschrijdend gedrag geselecteerd (alcohol en seks, internet en seks, golddigging en seks).
De verschillende dramalijnen zijn gepretest onder leerlingen van het MBO in Rotterdam. Op basis daarvan is het script aangepast. Tenslotte zijn ook de ruwe gemonteerde dramalijnen getest onder leerlingen van het MBO in Rotterdam. Op basis daarvan heeft de definitieve eindmontage van dramalijnen plaatsgevonden en is tevens de handleiding met de lesbrieven ontwikkeld en uitgetest.

Eigenaar en contact
Eigenaar Centrum Media en Gezondheid
Contactpersoon Bouman, Martine, bouman@media-gezondheid.nl, 0182 549445
Verwijzingen
Interventieoverzichten