Schooljudo.nl

Naam interventie Schooljudo.nl
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 18-06-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

Schooljudo is specifiek ontwikkeld voor basisschoolkinderen van 4 t/m 12 jaar. Kinderen uit achterstandswijken zijn een belangrijke subdoelgroep, binnen de hoofddoelgroep basisschoolkinderen, vanwege de jarenlange inzet van de Sportimpuls regeling en de samenwerking met het Jeugdeducatiefonds. Sinds 2016 wordt de interventie ook uitgevoerd op scholen voor Speciaal Onderwijs cluster 3 en 4 en zelfs jeugdgevangenissen. Bij uitzondering wordt Schooljudo ook uitgevoerd op middelbare scholen.

Doel

Door judo in te zetten als middel levert Schooljudo een bijdrage aan de fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Door middel van judo-, stoei- en spelvormen willen wij kinderen Skills for Life meegeven.

De volgende subdoelstellingen zijn geformuleerd:

 

- De doelgroep heeft kennis van verschillende judo- en valtechnieken en is na 8 lessen in staat om verschillende judo- en valtechnieken toe te passen op niveau van de witte band met gele tot oranje slip (fysieke vaardigheden);

- De doelgroep kan na 8 weken goed vallen op niveau van de gele band doordat valbreken vast onderdeel is van elke les (fysieke vaardigheid)

- De doelgroep beweegt intensief voor ten minste 45 minuten per les en verbetert hiermee de grond motorische eigenschappen kracht, coördinatie en lenigheid. (fysieke vaardigheden)

 

Aanpak in het kort

Kinderen krijgen gedurende 8 weken les van een Entertrainer. Deze lessen vinden tijdens schooltijd plaats. In de lessen wordt hard gewerkt aan de Schooljudo waarden: vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid, discipline en heel veel plezier. Daarnaast leren de kinderen veilig vallen en beter bewegen. Docenten en kinderen hebben een heel jaar lang toegang tot een digitale leeromgeving, waarbij zij aan de hand van geselecteerde videofragmenten uit Disney films verder kunnen werken aan de Schooljudo waarden. In deze omgeving staan ook beweegvormen en energizers voor in de klas.

Uitvoering
Type organisatie

Schooljudo BV voert de interventie Schooljudo uit met behulp van:

- Waardenspecialisten die de workshop voor het team van docenten verzorgen

- Entertrainers die de lessen op de judomat verzorgen

- Projectmanagers die de organisatie van A-Z verzorgen

- Waardentransporteurs die de judomatten en judopakken naar de school brengen en weer ophalen

 

De interventie kan worden uitgevoerd in ruimtes die groter zijn dan 77 m2 met een effen vloer. Er wordt een judomat van 60 m2 geleverd. Aan alle zijden van de judomat dient een meter uitloop te zijn. Denk aan:

- Een gymzaal

- Een speellokaal

- Een leegstaand klaslokaal

- Een (deel van een) sporthal

- Een aula

Randvoorwaarden

- Draagvlak, enthousiasme en flexibiliteit vanuit scholen

- Voldoende ruimte om het programma uit te voeren (gymzaal of speelzaal waar matten en pakken gelegd kunnen worden)

- Voldoende ruimte om materialen gedurende het programma op te slaan

- Financiële middelen om kosten programma te dekken

- Beschikbaarheid waardentransporteurs (chauffeurs)

- Voldoende Entertrainers en Waardenspecialisten verspreid over de verschillende regio’s

Ruime beschikbaarheid Entertrainers en Waardenspecialisten

Materialen

De school ontvangt voor aanvang van de lessen 60m2 aan judomat en Schooljudo judopakken in verschillende maten. Daarbij worden enkele communicatiematerialen geleverd zoals diploma’s en posters die in de klas kunnen worden gebruikt. Tot slot krijgen ze toegang tot de Digitale leeromgeving met uitgewerkte praatlessen, energizers, handleidingen, ouderbrieven en filmpjes.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 18-06-2020
Oordeel commissie

Doelen, doelgroepen en aanpak zijn concreet en goed beschreven; de samenhang daartussen wordt goed weergegeven in de onderbouwing. 

Het is realistisch dat de doelen binnen de gestelde looptijd met de beschreven aanpak behaald kunnen worden.

Onderzoek

Na afloop van het 8 actieve lessen op de judomat wordt een digitale evaluatie uitgestuurd naar de deelnemende scholen. Zowel directieleden als groepsleerkrachten vullen deze evaluatie in. De resultaten bepalen welke verbeteringen er moeten worden doorgevoerd in het programma. Een uitgebreide analyse hiervan is terug te vinden in de bijlage procesevaluatie en hoofdstuk 4.

 

In schooljaar 19/20 wordt er grootschalig (22 scholen) onderzoek gedaan naar het effect van Schooljudo op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Dit zal worden uitgevoerd i.s.m. GZ psycholoog Maurice Topper en twee studenten toegepaste psychologie van de Hanzehogeschool Groningen. De uitkomsten van het gevalideerde onderzoek zullen in de zomer van 2020 bekend zijn.

Eigenaar en contact
Eigenaar Schooljudo B.V.
Contactpersoon Bram Kalter, bram@schooljudo.nl, 023-3036803
Verwijzingen
Themapagina’s