Cursus Vrouw en Gezondheid

Naam interventie Cursus Vrouw en Gezondheid
Eigenaar GGD Hart voor Brabant
Laatst gepubliceerd 22-02-2018
Algemene informatie
Korte omschrijving

De cursus Vrouw en Gezondheid is ontwikkeld voor vluchtelingen en migranten, veelal nieuwkomers en asielzoekers. Aanleiding: het voorkomen van vrouwelijke genitale verminking/vgv.

De uitvoerende professionals zijn geschoolde gezondheidsvoorlichters. Het onderdeel vgv wordt verzorgd door een gezondheidsvoorlichter en/of door een sleutelpersoon die getraind is door Pharos in samenwerking met FSAN

 

Doel

Doel van de cursus Vrouw en Gezondheid is om kwetsbare allochtone vrouwen, zoals vluchtelingen en nieuwkomers, te informeren over een aantal gezondheidsgerelateerde onderwerpen waaronder:

 • gezondheid en gezondheidszorg in Nederland
 • meisjesbesnijdenis/vgv
 • seksuele en reproductieve gezondheid
 • LHBT(Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen en Transgenders
 • uitleg over (vrouwen-) grondrechten in Nederland

 

Vorm van preventie
 • Ge├»ndiceerde preventie
 • Zorggerichte preventie
Onderdelen van programma Van Harte Gezond
Programma omschrijving

Sociaal Economische GezondheidsVerschillen (SEGV), preventie vrouwelijke genitale verminking (vgv), wijkgezondheidswerk Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA)

Contactperso(o)n(en)
Naam M. Overmars
Organisatie GGD HvB
E-mailadres m.overmars@ggdhvb.nl
Telefoonnummer organisatie 088-3686367
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum beoordeling 08-06-2017
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie opnieuw het oordeel Goed Beschreven. Dat houdt in dat dezevoldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

De interventie is goed afgestemd op de doelgroep, praktisch, goed georganiseerd en maakt gebruik van bestaande materialen. Daarbij is het een zeer relevant onderwerp en geeft de eigenaar blijk van know how op het gebied van ondersteuning en begeleiding van allochtonen m.b.t. gezondheid.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Uitvoerbaarheid interventie

-

Doelgroep

Kwetsbare vluchtelingen en migranten, voornamelijk nieuwkomers uit landen waar vgv nog veel voorkomt. In 27 van de 53 landen in Afrika bestaat de gewoonte om meisjes te besnijden.

Daarnaast zijn gevallen van vgv gerapporteerd in de Koerdische autonome regio in Irak, India, Indonesië, Israël, Maleisië, Verenigde Arabische Emiraten, Jemen, Colombia, Oman, Peru en Sri Lanka. Vrouwen uit deze landen behoren ook tot de doelgroep.

De groep bestaat uit minimaal 10 personen en maximaal 12 personen.

Materiaal in het kort

Powerpointpresentaties met foto’s en afbeeldingen van anticonceptiemiddelen en materialen die tijdens het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en tijdens het soa onderzoek worden gebruikt zoals een speculum en een borsteltje:

Er zijn presentaties beschikbaar over vgv, bevolkingsonderzoek, Triple P, Gezonde Voeding, Gezondheidszorg in Nederland, Seksuele Gezondheid, alcohol/drugs en - anatomie van vrouw en -man.

 

Onderbouwing

In 27 van de 53 landen in Afrika bestaat de gewoonte om meisjes te besnijden.

Denk daarbij vooral aan: Somalië, Egypte, Eritrea, Ethiopië, Sierra Leone, Soedan, Djibouti, Guinee,

Kenia, Liberia, Mali, Mauritanië en Senegal.

Daarnaast zijn gevallen van vgv gerapporteerd in de Koerdische regio in Noord-Irak, India, Indonesië, Israël, Maleisië, Verenigde Arabische Emiraten, Jemen, Colombia, Oman, Peru en Sri Lanka.

Vrouwen uit deze landen behoren ook tot de doelgroep (bron: Pharos)

Meisjesbesnijdenis/ vgv is een ernstige fysieke vorm van schending van de rechten van het kind en van vrouwen

(artikel 24 lid 3 internationaal verdrag van de rechten van het kind). Het is een zware en ingrijpende vorm van kindermishandeling. Vgv heeft vaak veel schadelijke gevolgen voor de lichamelijke, psychische en seksuele gezondheid en welzijn van jonge meisjes en vrouwen.

De onderwerpen preventie vgv en zorg voor besneden vrouwen zijn gekoppeld aan thema’s zoals gezondheidszorg in Nederland, opvoeden tussen twee culturen, inburgering, interculturalisatie, seksualiteit en intimiteit, rechten en plichten in Nederland en empowerment van vrouwen.

Door deze onderwerpen onder te brengen in een bredere context van gezondheid en gezondheidszorg in Nederland kunnen ze onder de aandacht gebracht worden bij diverse groepen allochtone vrouwen. Daarom is het onderwerp vgv, maar ook huiselijk geweld, ondergebracht in een bredere cursus Vrouw en Gezondheid.

Document(en)
Thema
Overig
 • Gezondheidsverschillen
Seksualiteit en zwangerschap
 • Seksualiteit / seksuele gezondheid
 • Seksueel geweld
Sociaal gedrag en relaties
 • Huiselijk geweld
 • Relaties / vriendschap
Setting
Setting
 • Asielzoekerscentrum
 • Welzijnsinstelling
 • Wijk / faciliteiten in de wijk
 • Eerstelijnszorg
Doelgroep
Leeftijd 16 tot 65
Geslacht Vrouw
Doelgroep
 • Asielzoekers (incl. vluchtelingen)
 • Lage ses
 • Allochtone Nederlanders
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Lezing / presentatie
 • Massamediale voorlichting
 • Voor en door voorlichting / peer support
 • Voorlichting op maat
 • Voorlichtingsmateriaal
 • Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst
Beleid / ketenontwikkeling / organisatie
 • Pleitbezorging / agenda setting / lobbyen
Community-ontwikkeling
 • Empowerment
 • Lotgenotencontact
Documenten
Documenten en materialen
 • Cd / dvd / video / film
 • Draaiboek
 • Evaluatieverslag
 • Folder / brochure / flyer
 • Presentatie
Weblinks
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Eigen instellingsmiddelen
 • Gemeenten
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Voorlichter en deelnemers evalueren aan het eind van elke bijeenkomst in de vorm van een groepsgesprek
Succesfactoren van deze interventie
 • Werving via huisbezoeken
 • Het vertonen van een film met ervaringsverhalen van meisjes en vrouwen die besneden zijn opent de discussie over vgv
 • De cursus biedt een kans om ook andere interventies te bespreken, bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning
 • Vrouwen activeren om andere vrouwen te bereiken met informatie over de cursus
 • Samengestelde groep is waardevol: het bespreken van het onderwerp vgv is bij de Somalische vrouwen minder een taboe vergeleken met de Koerdische vrouwengroep
Aandachtspunten van deze interventie
 • Locatie GGD is ongeschikt voor doelgroep
 • Het bereiken van de doelgroep is van groot belang
 • Zorg voor kinderen vooraf afspreken met de verantwoordelijke contactpersoon van de doelgroep
Toekomstige ontwikkeling

De interventie vindt plaats in een asielzoekerscentrum, gezondheidscentrum, wijkcentrum of bij het vluchtelingenwerk. Bij het organiseren van de cursus Vrouw en Gezondheid informeert de voorlichter standaard naar mogelijkheden van kinderopvang.

Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Onbekend
Verwijzingen
Interventie verwijzingen
Thema verwijzingen