Assertiviteit: zeggen wat je vindt

Naam interventie Assertiviteit: zeggen wat je vindt
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 18-04-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

De Training Assertiviteit is bedoeld voor volwassen mannen en vrouwen die hun assertieve vaardigheden willen verbeteren om zo adequaat te kunnen reageren op sociale situaties die zij in hun leven tegenkomen.

Doel

Het doel is het vergroten van de mogelijkheden van deelnemers om assertief te handelen, door hen te helpen een assertief gedragsrepertoire op te bouwen en de psychologische factoren die een assertieve houding belemmeren weg te nemen.

Aanpak in het kort

In vijf wekelijkse bijeenkomsten van twee uur wordt aandacht besteed aan en geoefend met assertieve vaardigheden: de vier stappen; nee zeggen; grenzen stellen; steun vragen; lichaamstaal; omgaan met kritiek; meningsverschillen en conflicten. Dit wordt gedaan door middel van psycho-educatie, opdrachten en oefeningen in verschillende werkvormen, feedback, uitwisseling en huiswerk.

Uitvoering
Type organisatie

De training wordt uitgevoerd door preventiedeskundigen, werkzaam voor een GGZ Preventie afdeling. Het kan op elke locatie uitgevoerd worden, mits er een afgesloten groepsruimte beschikbaar is met de benodigde faciliteiten (white-board, flapover, beamer en laptop/computer of smartboard). Voorbeelden van locaties zijn gezondheids- en wijkcentra, GGZ instanties, bibliotheken en hogescholen/universiteiten. Uitvoering binnen de GBGGZ is verder goed mogelijk.

Randvoorwaarden

Organisatorische randvoorwaarden:

  • De GGZ preventie afdeling dient genoeg tijd en middelen vrij te stellen voor de betreffende trainer en ondersteunende secretaresse om de uitvoer van de training mogelijk te maken. Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met de werving en de voorbereiding van de training.
  • De betreffende trainer, coördinator en secretaresse dragen zorg voor een juiste planning (bijvoorbeeld afstemming locatie betreffende werving en ruimte, op tijd starten met de werving, versturen van de bevestigingsbrieven, voorbereidingstijd, op tijd op locatie arriveren, deelnemers bellen indien nodig).
  • Bereikbaarheid van collega-trainers, contactpersonen op locatie en manager om relevante casussen of situaties die om actie vragen, direct te kunnen bespreken.
  • Intervisiebijeenkomsten voor de preventiedeskundige om casuïstiek te bespreken.
  • Het is wenselijk dat de groepsruimte beschikt of de benodigde faciliteiten en dat de privacy van de deelnemer gewaarborgd blijft (afgesloten ruimte).

Contextuele randvoorwaarden

  • Als de training op een andere locatie plaatsvindt dan dient er geïnvesteerd te worden in het aangaan en onderhouden van een goede samenwerkingsrelatie met de samenwerkingspartner. Daarbij geldt de voorwaarde dat de partner ook genoeg tijd en middelen levert om een bijdrage te kunnen leveren aan het succesvol laten verlopen van de training.
  • De trainer heeft kennis van de locatie en bijbehorende doelgroepen en weet de training hiernaar te vertalen (bijvoorbeeld rekening houdend met taalniveau, IQ, cultuur en leeftijd).

 

Materialen
  • Trainingsmap voor deelnemers met ondersteunende informatie en huiswerk opdrachten
  • Draaiboek voor begeleiders met een planning per bijeenkomst, inleidingen voor de meeste thema’s en oefeningen die ingezet kunnen worden om vaardigheden van de deelnemers te trainen
  • Ondersteunende materialen bij de oefeningen voor de begeleiders
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 18-04-2019
Oordeel commissie

De interventie wordt door de commissie voor de tweede keer erkend als Goed onderbouwd. De interventie-eigenaar maakt in de onderbouwing voldoende aannemelijk dat assertiviteit nog steeds een belangrijke factor is in psychische gezondheid; een passende interventie bij de gestelde doelen.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

Intern worden effect- en tevredenheidsmetingen aan het begin en einde van de interventie afgenomen. Op een tienpuntschaal krijgt de interventie een tevredenheidsscore van gemiddeld een 8.1 (sd=1).

De effectmeting (effectonderzoek zonder controleconditie) laat een significante vermindering in spanning in de omgang met anderen zien tussen voor- en nameting. In vergelijking met de normgroep ‘normale bevolking’ scoren deelnemers aan het begin van de cursus hoog op spanning in het omgaan met anderen en gemiddeld aan het eind van de cursus. De frequentie van handelen in sociale interacties laat een verhoging zien tussen voor- en nameting, van beneden gemiddeld naar gemiddeld. Gevonden effectgroottes zijn hierbij gemiddeld tot groot

Eigenaar en contact
Eigenaar Indigo Preventie
Contactpersoon Thuan-Nhi Truong, t.truong@indigohaaglanden.nl, 088 357 15 86
Peter Overzier, p.overzier@indigorijnmond.nl, 088 357 12 41