Les(s) & More

Naam interventie Les(s) & More
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 18-06-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

Les(s) & More richt zich specifiek op studenten (16-24 jaar) op het MBO niveau entree en niveau 2. Het percentage niet-westerse jongeren is hoog. De geletterdheid (lezen, schrijven, verbaal) en het conceptuele en analytische denkvermogen is van laag niveau. De aandachtspanne is relatief kort en de leermethodes praktijkgericht (Lesterhuis, 2010).

Doel

Jongeren op MBO niveau entree & 2 worden bewust gemaakt van hun (risico)gedrag ten opzichte van seksualiteit (online en offline) en worden toe geleid naar passende hulpverlening waardoor hun gezondheid en leefstijl verbetert.

Aanpak in het kort

Les(s) & More bestaat uit drie opeenvolgende onderdelen:

1. Een lessenserie over relaties en seksualiteit. Gegeven door (door GGD) getrainde docenten.

2. Een triage op basis van zelfgerapporteerde zorgvraag door middel van een gezondheidsvragenlijst.

3. Een gecombineerd JGZ/SENSE/SOA spreekuur op de onderwijsinstelling.

Uitvoering
Type organisatie

Deze interventie wordt uitgevoerd als drievoudig samenwerkingsverband tussen:

 1. de afdeling van de GGD waar het team Seksuele Gezondheid (SOA-Sense) is ondergebracht, over het algemeen de afdeling Algemene Gezondheidszorg (AGZ);
 2. de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD;
 3. een onderwijsinstelling (Regionaal Opleidingencentrum, ROC) waar de middelbare beroepsopleiding op entreeniveau en niveau entree wordt verzorgd.

De praktische uitvoering van de interventie is altijd de onderwijsstelling.

Randvoorwaarden

Binnen de GGD:

 • Directie van GGD en management van JGZ en AGZ die werknemers ondersteunt bij de opzet en uitvoer van deze interventie. Bijvoorbeeld: uren, budget en scholing mogelijk maken.
 • Functionerend samenwerkingsverband JGZ/AGZ,(of bereidheid om deze op te zetten)
 • Functionerende afdeling JGZ met Sense-opgeleide JGZ professionals (of bereidheid om deze te volgen) en poli seksuele gezondheid.
 • Bereidheid, logistieke mogelijkheden en flexibiliteit voor consulten op locatie en bijbehorende werkafspraken.
 • Aanstellen van projectleider (of bereidheid om deze functie uit handen te geven aan een andere partij)
 • Een JGZ- en verpleegkundige seksuele gezondheid neemt deel aan het projectteam.
 • Verzorgen van een training aan docenten.

Binnen het ROC:

 • Directie en management ondersteunt de opzet en uitvoer van deze interventie. Bijvoorbeeld vrijmaken van uren en budget, ruimte voor scholing en opname in jaarplan / beleid.
 • Kartrekker vanuit het ROC die de regie verzorgt in de instelling en aan het projectteam deelneemt.
 • Bereidheid en gemotiveerdheid onder de docenten om de lessenserie voor te bereiden en uit te voeren.
 • Actief deelnemen aan de docententraining.
 • Aanschaffen benodigde lesmaterialen.
 • Docenten kunnen adequaat omgaan met dillema’s rondom lesgeven over dit thema (zoals homonegativiteit, cultuurverschillen, ervaringsverschillen en het creëren van een veilige sfeer)
 • Aanwezigheid van geschikte ruimte(n) voor consulten.
 • Op de dag van het afnemen van de vragenlijst wordt het spreekuur op locatie georganiseerd, dan zijn de leerlingen de gehele schooldag aanwezig en beschikbaar om naar het spreekuur te komen.
 • Wenselijk: bereidheid om de lessenserie als verplicht onderdeel in het lesprogramma op te nemen in het kader van de kwalificatie-eisen Loopbaan en Burgerschap.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 18-06-2020
Oordeel commissie

Omschrijving oordeel: Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie het oordeel Goed Beschreven. Dat houdt in dat deze voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

Het is een uitgebreide interventie die veel partijen betrekt bij de uitvoering, met veel ondersteunend materiaal voor docenten.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

Onderzoeksresultaten schooljaar 2011-2012

Procesevaluatie:

 • Alle betrokkenen positief over de interventie
 • Lessenserie zorgt voor significante kennistoename (6.9 ? 8.1 kennistoets)
 • 51% van de studenten heeft behoefte aan gesprek met GGD
 • 33% maakt gebruik van het spreekuur
 • 94% raad het spreekuur aan bij een vriend(in)

Effectmeting:

 • Alleen de lessenserie lijkt onvoldoende voor verandering in gedrag
 • Complete interventie beschermt studenten mogelijk tegen een toename van risicovol seksueel gedrag
 • De zorgbehoefte in de interventie is significant gereduceerd (OR = 0.44, p <.05) tov controlegroep
 • Verschil in psychische gezondheid tussen studenten die behoefte hadden aan het spreekuur zijn weggevallen na bezoek aan het spreekuur.

Eigenaar en contact
Eigenaar GGD Gelderland Midden
Contactpersoon Milou van Zanten, milou.van.zanten@vggm.nl, 088-355 5721
Jos Gipmans, j.gipmans@rijnijssel.nl, 06-20436493
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s