Actief Plus

Naam interventie Actief Plus
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 14-04-2015
De interventie in het kort
Doelgroep

Nederlands sprekende volwassenen van 50 jaar en ouder.

Doel

Fysieke activiteit van vijftigplussers verbeteren en behouden en daarmee hun gezondheid en kwaliteit van leven verbeteren, en zorgkosten verlagen.

Aanpak in het kort

Deelnemers ontvangen per post of online 2 keer een vragenlijst waarmee persoonlijke kenmerken, het beweeggedrag, de behoefte van de deelnemer en de ervaren barrières worden geïnventariseerd. Aan de hand van de antwoorden op deze vragenlijsten ontvangt de deelnemer binnen vier maanden, 3x per post of online een advies-op-maat, bestaande uit tekst, afbeeldingen/filmpjes en opdrachten.

Uitvoering
Type organisatie

Bij de doelgroep thuis, de 50-plussers
Deelnemers krijgen een inlognaam en wachtwoord waarmee zij de vragenlijsten online kunnen invullen en adviezen online ontvangen. Deelnemers kunnen dit thuis doen, of op iedere andere gewenste locatie waar zij toegang hebben tot een computer of tablet met internetverbinding. Ook kunnen deelnemers de vragenlijsten en adviezen per post thuis ontvangen. De eigenlijke interventie vindt dus plaats bij de deelnemer thuis. De deelnemers krijgen concrete tips voor fysieke activiteiten die zij in hun eigen huis kunnen uitvoeren (beweegoefeningen, huishoudelijke taken, werkzaamheden in de tuin) of in hun directe omgeving (zoals wandelroutes, fietsroutes of sportlocaties en sportverenigingen). De tips die de deelnemer ontvangt zijn afgestemd op hun eigen behoefte (bijv. wil de deelnemer binnen of buiten bewegen, met of zonder anderen).

 

Intermediaire organisaties
De uitvoering van de interventie (d.w.z. verstrekking van vragenlijsten en adviezen-op-maat indien men voor de schriftelijke variant kiest, of verstrekking van inlogcodes wanneer men voor de online variant kiest) kan plaats vinden bij diverse organisaties die hier de capaciteit voor hebben, bijvoorbeeld GGD-en, Sportservice organisaties, gemeenten, zorgverzekeraars of andere maatschappelijke organisatie welke over onderstaande competenties beschikt. Het afstemmen van de adviezen-op-maat op de kenmerken op de deelnemer gebeurt automatisch met behulp van een computerprogramma waar de uitvoerende organisatie toegang tot heeft. De uitvoering van de interventie (of de coördinatie hiervan indien de intermediaire organisatie er voor kiest om bepaalde taken uit te besteden) ligt dus volledig bij de intermediaire organisatie. De Open Universiteit zal als inhoudelijke en technische vraagbaak fungeren voor de intermediaire organisaties.

Gedurende het effectiviteitsonderzoek van de huidige Actief Plus interventie, is de interventie uitgezet in 5 verschillende GGD-regio’s: GGD Kennemerland, GGD Zuid-Holland Zuid, GGD Flevoland, GGD West-Brabant, GGD Zeeland. In een eerdere onderzoeksfase (originele Actief Plus interventie) is de interventie uitgezet in de regio’s GGD Gooi en Vechtstreek, GGD Hollands Midden, GGD Zaanstreek Waterland, GGD Nijmegen, GGD Zuid-Limburg, GGD Brabant Zuid-Oost. De GGD-en hebben gedurende de onderzoeksfase de adresgegevens van de 50-plussers verstrekt, welke zijn gebruikt voor het versturen voor de persoonlijke uitnodigingen voor deelname aan het onderzoek. Verdere uitvoering van de interventie (verstrekken inloggegevens, versturen vragenlijsten, invoer van vragenlijsten en verzenden advies-op-maat) heeft in deze fase plaats gevonden op de Open Universiteit.

Randvoorwaarden

1. Allochtonen populaties: aangezien de deelnemers hun persoonlijke adviezen ontvangen in schriftelijke of online tekst, is een goed begrip van de Nederlands taal van groot belang. Het aanbieden van de interventie in wijken met veel niet Nederlands sprekende allochtonen leidt daardoor waarschijnlijk tot een lagere respons.
2. Samenwerking: met name wanneer men bij de Actief Plus interventie additionele omgevingsinformatie aan wilt bieden is samenwerking met andere lokale organisaties zinvol. Lokale organisaties kunnen de interventie-aanbieder op de hoogte houden van hun beweegaanbod voor 50-plussers, en mogelijke wijzigingen hierin.
3. Het is essentieel dat er een blijvend positief draagvlak voor de interventie is bij de intermediaire organisaties: Er dienen intermediaire organisaties te zijn die de interventie willen aanbieden. Uit een onderzoek onder potentiele intermediairen blijkt dat 67% van de sportservicepunten, 3% van de deelnemende gemeenten en 11% van de deelnemende GGD-en de intentie heeft om de Actief Plus interventie te implementeren in de praktijk. Alle sportservicepunten, 53% van de gemeenten en 87% van de GGD-en gaf aan om de mogelijkheden voor implementatie van de Actief Plus interventie met collega’s of andere organisaties te willen bespreken.

Materialen

De adviezen-op-maat worden automatisch aangemaakt door een computerprogramma. Aan de hand van de antwoorden die de deelnemer invult in de vragenlijst, combineert de computer (m.b.v. zo genoemde ‘als-dan’-regels) bepaalde adviesteksten tot een advies-op-maat. Voor organisaties die deze interventie willen uitzetten, is een uitgebreide gebruikershandleiding beschikbaar.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 14-04-2015
Oordeel commissie

Onderbouwing:

Positief aan Actief Plus is de planmatige opzet, ontwikkeld aan de hand van Intervention Mapping. Er is goed in kaart gebracht welke factoren van invloed zijn en op welke wijze deze aangepakt worden. Sterk is de specifiek op de doelgroep gerichte informatie (tailoring).

 

Effecten:

Er is een mooie RCT uitgevoerd met aandacht voor effecten op langere termijn. Op korte termijn is de interventie voor beide varianten (schriftelijk en online) effectief in het verbeteren van beweeggedrag. Na 12 maanden is het effect met name zichtbaar bij de schriftelijke interventie.   

Interventie is beoordeeld door Commissie 5: Sport en bewegen voor alle leeftijden (Kenniscentrum Sport)
Eigenaar en contact
Eigenaar Open Universiteit
Contactpersoon Lilian Lechner, info@actief-plus.nl, 0455762638
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s