Actief Plus

Naam interventie Actief Plus
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 18-11-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

De doelgroep bestaat uit Nederlands sprekende volwassenen van 50 jaar en ouder die over goede leesvaardigheden beschikken.

De interventie kan ook worden aangeboden aan een subgroep van kwetsbare ouderen binnen deze doelgroep (bijvoorbeeld 65-plussers met een chronische aandoening of alleenstaanden).

Doel

Hoofddoel voor de relatief vitale 50-plusser is: Deelnemers zijn 6 maanden na aanvang van de interventie minimaal 150 minuten per week matig tot intensief fysiek actief. Deelnemers zijn op lange termijn (12 maanden na aanvang, en daarna) minstens net zo actief als bij aanvang. Hoofddoel voor de meer kwetsbare ouderen, met een beperkter beweegpotentieel, is: Deelnemers bewegen na 6 maanden (en daarna) minstens evenveel als bij aanvang. Terugval wordt voorkomen, vooruitgang in beweeggedrag wordt aangemoedigd, waarbij iedere 10 minuten vooruitgang winst is voor de doelgroep.

Aanpak in het kort

Als een organisatie besluit de Actief Plus interventie in te zetten, kan deze kiezen uit de schriftelijke of de online variant of een combinatie hiervan. De uitvoerende organisatie nodigt mensen uit voor deelname aan de interventie en voorziet de deelnemers van een schriftelijke vragenlijst of een inlogcode om een online vragenlijst mee in te vullen. Middels het online Actief Plus advies-op-maat programma worden de antwoorden op de vragen omgezet in een advies-op-maat. Bij online deelname gebeurt dit automatisch, bij schriftelijke deelname dient de uitvoerder de vragenlijst te in te voeren en vervolgens het advies-op-maat te downloaden en per post versturen naar de deelnemer.

Uitvoering
Type organisatie

Soort organisatie

De uitvoering van de interventie kan bij één organisatie worden belegd, of er kan gekozen worden voor één coördinerend uitvoerende organisatie (ofwel kwaliteitsbewaker) binnen een bepaalde regio welke bepaalde taken uitbesteedt aan andere uitvoerende organisaties of partijen. De coördinatie van de interventie (d.w.z. het aansturen van personen of organisaties die zorg dragen voor de werving van deelnemers, het toevoegen van lokale sportinformatie en het verstrekken van vragenlijsten en adviezen op-maat) en de uitvoering van de interventie (d.w.z. verstrekking van vragenlijsten en adviezen-op-maat indien men voor de schriftelijke variant kiest, of verstrekking van inlogcodes wanneer men voor de online variant kiest) kan plaats vinden bij diverse organisaties die hier de capaciteit voor hebben, bijvoorbeeld GGD-en, Sportservice organisaties, gemeenten, zorgverzekeraars of andere maatschappelijke organisaties.

 

Locatie

Deelnemers krijgen een inlognaam en wachtwoord waarmee zij online de vragenlijsten kunnen invullen en adviezen kunnen ontvangen. Deelnemers kunnen dit thuis doen, of op iedere andere gewenste locatie waar zij toegang hebben tot een computer of tablet met internetverbinding, bijvoorbeeld in een wijkcentrum of bibliotheek. Ook kunnen deelnemers de vragenlijsten en adviezen per post thuis ontvangen. De eigenlijke interventie vindt dus plaats bij de deelnemer thuis. De deelnemers krijgen concrete tips voor fysieke activiteiten die zij in hun eigen huis kunnen uitvoeren (beweegoefeningen, huishoudelijke taken, werkzaamheden in de tuin) of in hun directe omgeving (zoals wandelroutes, fietsroutes of sportlocaties en sportverenigingen). De tips die de deelnemer ontvangt zijn afgestemd op hun eigen behoefte (bijv. wil de deelnemer binnen of buiten bewegen, met of zonder anderen).

Randvoorwaarden

1. Aangezien de deelnemers hun persoonlijke adviezen schriftelijk ontvangen (online of op papier), is een goed begrip van de Nederlands taal van groot belang. Het aanbieden van de interventie in wijken met veel slecht Nederlands sprekende inwoners leidt daardoor waarschijnlijk tot een lagere respons.

2. Samenwerking: met name wanneer men bij de Actief Plus interventie additionele omgevingsinformatie aan wilt bieden is samenwerking met andere lokale organisaties zinvol. Lokale organisaties kunnen de interventie-aanbieder op de hoogte houden van hun beweegaanbod voor 50-plussers, en mogelijke wijzigingen hierin.

3. Uit een onderzoek blijkt dat 67% van de sportservicepunten, 3% van de deelnemende gemeenten en 11% van de deelnemende GGD-en de intentie heeft om de Actief Plus interventie te implementeren in de praktijk. Alle sportservicepunten, 53% van de gemeenten en 87% van de GGD-en gaf aan om de mogelijkheden voor implementatie van de Actief Plus interventie met collega’s of andere organisaties te willen bespreken. Het is essentieel dat er ook tijdens de uitvoering een positief draagvlak voor de interventie is bij de uitvoerende organisaties.

Materialen

Deelnemers ontvangen binnen 4 maanden 3 keer een online of schriftelijk advies-op-maat. De uitvoerende organisatie ontvangt voor de uitvoering van de interventie toegang tot het online advies-op-maat programma, een handleiding voor het gebruik hiervan en een USB stick met bestanden die gebruikt kunnen worden voor de schriftelijke deelnemer. Via een online dashboard kan de uitvoerende organisatie het aantal deelnemers en de verandering in beweeggedrag monitoren.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 18-11-2021
Oordeel commissie

Onderbouwing:

Positief aan Actief Plus is de planmatige opzet, ontwikkeld aan de hand van Intervention Mapping. Er is goed in kaart gebracht welke factoren van invloed zijn en op welke wijze deze aangepakt worden. Sterk is de specifiek op de doelgroep gerichte informatie (tailoring).

 

Effecten:

Er is een mooie RCT uitgevoerd met aandacht voor effecten op langere termijn. Op korte termijn is de interventie voor beide varianten (schriftelijk en online) effectief in het verbeteren van beweeggedrag. Na 12 maanden is het effect met name zichtbaar bij de schriftelijke interventie.   

Interventie is beoordeeld door Commissie 5: Sport en bewegen voor alle leeftijden (Kenniscentrum Sport)
Onderzoek

Er zijn diverse studies uitgevoerd naar de (kosten-)effectiviteit van de Actief Plus interventie. Waaronder een grootschalige RCT. Uit deze RCT blijkt dat Actief Plus effectief is in het bevorderen van beweeggedrag van 50-plussers. Na 6 maanden bewogen zij significant meer dan de controle groep. Extra onderzoek naar een variant van Actief Plus die specifiek richtte op meer kwetsbare subgroepen (alleenstaande 65-plussers en 65-plussers met een chronische aandoening) lieten minder sterke effecten op beweeggedrag gezien.

Eigenaar en contact
Eigenaar Open Universiteit
Contactpersoon Denise Peels, Denise.Peels@ou.nl, 045-5762296
Lilian Lechner, Lilian.Lechner@ou.nl, 045-5762638
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s