Valanalyse 65+

Naam interventie Valanalyse 65+
Eigenaar VeiligheidNL
Laatst gepubliceerd 16-07-2019
Algemene informatie
Korte omschrijving

Om vallen bij ouderen te voorkomen worden 65-plussers door eerstelijns zorgverleners gescreend op een verhoogd valrisico met de Valrisicotest. Als met deze test een verhoogd valrisico wordt geconstateerd, moet een uitgebreidere screening worden uitgevoerd. Door met de Valanalyse systematisch 13 risicofactoren te testen, wordt gekeken welke factoren ten grondslag liggen aan het verhoogde valrisico. Aan de hand hiervan en de persoonlijke situatie worden adviezen en doorverwijsmogelijkheden vastgesteld. De Valanalyse 65+ is een advies-op-maat systeem en ondersteunt professionals via:

 • De korte Valrisicotest voor het vaststellen van een verhoogd valrisico
 • De uitgebreide Valanalyse met basis- en aanvullende testen, adviezen en doorverwijs mogelijkheden.
 • De digitale score- en rapportagetool Valanalyse
 • De Training Starten met de Valanalyse
Doel

Het hoofddoel van de Valanalyse 65+ is: betere opsporing van ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico en advies op maat aan deze ouderen zodat meer zelfstandig wonende ouderen voor hen relevante valpreventieve maatregelen nemen en daarmee het risico op een val verminderen.

Vorm van preventie
 • Selectieve preventie
 • Geïndiceerde preventie
Website(s)
Contactperso(o)n(en)
Naam Lugtenberg Merei
Organisatie VeiligheidNL
E-mailadres m.lugtenberg@veiligheid.nl
Telefoonnummer organisatie 020-5114511
Naam Rozan van der Veen
Organisatie VeiligheidNL
E-mailadres r.vanderveen@veiligheid.nl
Telefoonnummer organisatie 020-5114511
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum beoordeling 27-09-2018
Oordeel commissie

Valanalyse wordt voor de tweede keer erkend op het niveau Goed Onderbouwd. De aanleiding en noodzaak zijn onveranderd en daarmee is het een relevante interventie.
Met de uitwerking van een concreet voorbeeld en duidelijke beschrijving van de doelgroepen is de interventie degelijk beschreven en geeft het goed inzicht in de werkwijze van de interventie.
Het is een concrete interventie met een actuele website en materialen. De interventie is toegankelijk door gratis digitale beschikbaarheid van tools.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Aanpak in het kort

De interventie ondersteunt een multifactoriële screening op valrisico bij ouderen. Met de korte Valrisicotest stelt een eerstelijns zorgverlener vast of de oudere een verhoogd valrisico heeft. Als er sprake is van een verhoogd valrisico volgt een uitgebreide screening met behulp van de Valanalyse, waaruit op maat adviezen en doorverwijsmogelijkheden voortkomen.

Doelgroep

De instrumenten die ontwikkeld zijn voor deze interventie zijn bedoeld voor eerstelijns zorgverleners. In de eerste plaats voor praktijkondersteuners van huisartsen. Maar ook voor thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en andere paramedici die ouderen zien. De einddoelgroep bestaat uit 65-plussers.

Materiaal in het kort
 1. Boekje met:
 2. Valrisicotest
 3. Valanalyse
 4. Handleiding/instructies voor het uitvoeren van tests
 5. Scoreformulier voor verslaglegging van uitslagen van tests
 6. Ondersteuning doorverwijzing
 7. Bureaustandaard met Valrisicotest
 8. Digitale score- en rapportagetool voor digitale verslaglegging van uitslagen van tests
 9. Training Starten met de Valanalyse

Allen beschikbaar via www.veiligheid.nl/valanalyse

Onderbouwing

In Nederland valt iedere 5 minuten een 65-plusser dusdanig dat behandeling op een SEH noodzakelijk is. Hoewel het risico op een val aanzienlijk is, blijkt dat de risicoperceptie van ouderen om te vallen erg laag is. Huisartsenpraktijken zijn goede plaatsen waar preventieve zorg geleverd kan worden, hier worden ouderen door praktijkondersteuners ook vaak al gezien voordat deze zijn gevallen Er blijkt echter vaak gebrek aan kennis en vaardigheden te zijn. Bijna een derde van de praktijkondersteuners geeft aan dat ze meer aandacht aan valpreventie zouden besteden als ze daarbij ondersteund worden. Om een multifactoriële valpreventieve aanpak te laten slagen is het van belang dat deze aanpak aansluit bij de resultaten van een goede screening (de geïdentificeerde risicofactoren) en de beleving van de oudere. Met de uitgebreide Valanalyse worden alle valrisico verhogende factoren één-voor-één doorgenomen en getoetst door een eerstelijns zorgverlener en op die manier inzichtelijk gemaakt en samen met de cliënt geprioriteerd voor advies en doorverwijzing op maat.

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat de effectiviteit van interventies verhoogd wordt door vooraf deelnemers te selecteren op een verhoogde kans om te vallen. Vervolgens is het belangrijk om de aangetoonde valrisicoverhogende factoren te testen. Hiermee kan een advies op maat gegenereerd worden waarvan aangetoond is dat dit het lezen, begrijpen en verwerken van de (gezondheids)boodschap (positief) beïnvloedt. De uitgangspunten van de ontwikkelde methode voor het detecteren van verhoogd valrisico en het nader analyseren van de achterliggende oorzaken voor een advies op maat hebben voldoende draagvlak bij praktijkondersteuners. Onderzoek laat dan ook zien dat de Valanalyse 65+ goed aansluit bij de behoeften van de gebruikers en gewaardeerd wordt.

Document(en)
Thema
Leefstijlonderwerpen
 • Lichamelijke activiteit / beweegstimulering
Veiligheid / milieu / fysieke omgeving
 • Ongevalsletsel
 • Valpreventie
Overig
 • Ouder worden
Setting
Setting
 • Wijk / faciliteiten in de wijk
 • Eerstelijnszorg
 • Thuiszorg
Doelgroep
Leeftijd 65 tot 99
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Ouderen
 • Patiënten / cliënten
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Scholing professionals / train de trainer
 • Screening / health check
 • Spreekuur / consult
 • Voorlichting op maat
 • Voorlichtingsmateriaal
Beleid / ketenontwikkeling / organisatie
 • Advies / consultatie
 • Integrale aanpak
 • Ketenaanpak / ketenvorming
 • Procesgerichte interventie
 • Verankering
Documenten
Documenten en materialen
 • Folder / brochure / flyer
 • Handleiding
 • Artikel (krant / tijdschrift)
Weblinks
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Eigen instellingsmiddelen
 • Nationale overheid
Organisaties
SoortNaam en eventuele rol
BeroepsverenigingV&VN (Rol: Betrokken)
BeroepsverenigingNVvPO (Rol: Betrokken)
Zorginstellingdiverse prakijkondersteuners (Rol: Ontwikkelaar)
ZorginstellingDiverse inhoudelijke experts (Rol: adviseur)
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Gebruikersonderzoek
 • Procesevaluatie
 • Een behoeftenpeiling
Succesfactoren van deze interventie

* Ontwikkeld in samenspraak met experts, beroepsverenigingen, en individuele gebruikers (praktijkondersteuners, consulenten van consultatiebureaus voor ouderen).

* kwalitiatieve onderzoek: - De valrisicotest wordt positief beoordeeld met gemiddeld een 7,7.

Aandachtspunten van deze interventie

* Gebrek aan tijd en financiering kunnen voor sommige huisartsenpraktijken redenen zijn om hier niet actief mee aan de slag te gaan.

Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Landelijk
Verwijzingen
Interventie verwijzingen
Thema verwijzingen