Help, mijn kind kan niet zonder

Naam interventie Help, mijn kind kan niet zonder
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 25-11-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

De doelgroep van ‘Help mijn kind kan niet zonder!’ zijn ouders of verzorgers van jongeren (12-23 jaar) met problematisch middelengebruik, ongeacht of het kind hiervoor in behandeling is.

Doel

Het doel is het verminderen van opvoedstress bij ouders of verzorgers van jongeren (12-23 jaar) met problematisch middelengebruik, door bij de ouders de positieve opvoedvaardigheden te verbeteren.

Aanpak in het kort

De oudercursus bestaat uit:

 • Intake
 • Vijf groepsbijeenkomsten van 2 uur, waarvan vier op wekelijkse basis en een laatste terugkombijeenkomst na 4 weken
 • Thuisopdrachten

De cursus biedt:

 • Lotgenotencontact
 • Psycho-educatie
 • Praktische oefeningen gericht op vergroten bewustwording en versterken opvoedvaardigheden
 • Reflectie op eigen handelen

De cursus bestaat uit face-to-face bijeenkomsten die waar nodig ook online kunnen worden gegeven.

Uitvoering
Type organisatie

Tot nu toe wordt de cursus georganiseerd en uitgevoerd door medewerkers van verslavingszorginstellingen in bijeenkomstruimtes in de instellingen zelf. De ruimtes zijn rustig en de locaties goed bereikbaar. Ook jeugdzorginstellingen kunnen de cursus uitvoeren.

Randvoorwaarden
 • Financiering door gemeente of via andere subsidie. De mogelijkheid ouders zelf te laten betalen is nog niet aan de orde geweest en derhalve ook nog niet onderzocht
 • Enthousiaste, bekwame en geduldige trainer
 • Voldoende aanmeldingen i.v.m. groepsproces en kosteneffectivite
 • Goede doorstroom vanuit het ambulant en klinisch aanbod verslavingszorg. Als jongeren zich melden voor hulp, dan bespreekt de behandelaar met de ouders/verzorgers de mogelijkheid voor deelname aan de oudercursus. Om deze doorstroom, die heel belangrijk is, goed te laten verlopen, heeft de coördinator van de cursus vaak contact met de behandelaren. Als de aanmeldingen van een behandelaar achter-blijven of minder worden, dan gaat de coördinator en eventueel daarna de manager daarover in gesprek.
 • Goede locatie waar het rustig en niet gehorig is. Een ruimte waar gevoelige onderwerpen kunnen worden besproken en cursisten zich op hun gemak voelen. Geen ruimte waar voortdurend mensen langslopen. 
Materialen

Het cursusmateriaal bestaat uit:

 • PowerPointpresentaties
 • Draaiboek voor cursusleiders
 • Deelnemersmap voor ouders/verzorgers
 • Nul- en nameting effectonderzoek
 • Evaluatieformulier

Voor de werving zijn er flyers, een vermelding op de website en persberichten beschikbaar.

Nieuwe cursusleiders worden opgeleid via een train-de-trainer opleiding, krijgen het draaiboek en lopen één cursus mee.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 25-11-2021
Oordeel commissie

De interventie ‘Help, mijn kind kan niet zonder’ is helder beschreven, met een uitgebreid draaiboek voor cursusleiders en een informatieve deelnemersmap voor ouders. Trainers kunnen met het materiaal in de praktijk goed aan de slag. Een goede procesevaluatie geeft inzicht in bereik en succes-en faalfactoren.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

In de afgelopen vijf jaar is de cursus tweemaal geëvalueerd door de ouders en de cursusleiders. De cursus werd door bijna 200 ouders beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van een 8.1 (SD=.74). Beoordelingen van de afzonderlijke onderdelen waren over het algemeen positief. Naar aanleiding van de feedback van zowel ouders als cursusleiders is de cursus aangepast naar de versie ‘Help, mijn kind kan niet zonder! 4.0.’

Vanaf 2018 is gestart met een effectmeting op basis van nul- en nametingen bij ouders. Voorlopige analyse van de afgenomen metingen laat voorzichtig zien dat er bij ouders na deelname aan de cursus een kleine verbetering optreedt in opvoedstress en opvoedvaardigheden. Het gaat om een eerste indicatie gebaseerd op gegevens van een selectie van 139 deelnemers aan oudercursussen in Noord-Holland. Het voornemen is om de procedures en instrumenten voor dataverzameling verder te verbeteren en een vervolgonderzoek op te zetten om meer inzicht te krijgen in de beoogde effecten van de oudercursus.

Eigenaar en contact
Eigenaar Brijder Jeugd
Contactpersoon Margriet Katoen, margriet.katoen@brijder.nl, 06 - 30215279
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s