Help, mijn kind kan niet zonder

Naam interventie Help, mijn kind kan niet zonder
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 22-11-2017
De interventie in het kort
Doelgroep

De doelgroep zijn (stief)ouders en verzorgers van jongeren (12 - 23 jaar) die te veel alcohol drinken, drugs gebruiken, overmatig gamen of gokken. Zowel ouders/verzorgers die een kind in behandeling hebben bij een instelling voor verslavingszorg, als ouders wiens kind (nog) niet in behandeling is, komen in aanmerking.

Doel

Ouders nemen vaak verantwoordelijkheden van hun kind over en begrenzen het (verslavings-)gedrag onvoldoende. De interventie wil dit ‘enabling gedrag’ bij ouders verminderen door hen te leren leeftijdsadequate verantwoordelijkheden terug te leggen bij het kind, door de opvoedingsvaardigheden van ouders te versterken en negatieve gevoelens (schuld, schaamte, onmacht) te verminderen.

Aanpak in het kort

De oudercursus bestaat uit een intake, vier wekelijkse groepsbijeenkomsten van 2,5 uur plus huiswerk en een terugkombijeenkomst. De cursus biedt 1) lotgenotencontact , 2) psycho-educatie, en 3) bewustwording en gedragsoefeningen gericht op: a) emotieregulatie, b) verantwoordelijkheid geven en grenzen stellen, c) ouder-kind relatie, en d) goede communicatie- en gespreksvaardigheden.

Uitvoering
Type organisatie

Tot nu toe wordt de cursus georganiseerd en uitgevoerd door medewerkers van verslavingszorginstellingen in bijeenkomstruimtes in de instellingen zelf. De ruimtes zijn rustig en de locaties goed bereikbaar. Ook jeugdzorginstellingen kunnen de cursus uitvoeren.

Randvoorwaarden
  • Financiering door gemeente of via andere subsidie. De mogelijkheid ouders zelf te laten betalen is nog niet aan de orde geweest en derhalve ook nog niet onderzocht
  • Enthousiaste, bekwame en geduldige trainer
  • Voldoende aanmeldingen i.v.m. groepsproces en kosteneffectivite
  • Goede doorstroom vanuit het ambulant en klinisch aanbod verslavingszorg. Als jongeren zich melden voor hulp, dan bespreekt de behandelaar met de ouders/verzorgers de mogelijkheid voor deelname aan de oudercursus. Om deze doorstroom, die heel belangrijk is, goed te laten verlopen, heeft de coördinator van de cursus vaak contact met de behandelaren. Als de aanmeldingen van een behandelaar achter-blijven of minder worden, dan gaat de coördinator en eventueel daarna de manager daarover in gesprek.
  • Goede locatie waar het rustig en niet gehorig is. Een ruimte waar gevoelige onderwerpen kunnen worden besproken en cursisten zich op hun gemak voelen. Geen ruimte waar voortdurend mensen langslopen. 
Materialen

Het cursusmateriaal bestaat uit powerpointpresentaties, een trainersmap, oudermappen, en formulieren voor de intake en evaluatie. Voor nieuwe trainers is er een handleiding en een train-de-trainer-cursus beschikbaar. Voor de werving en andere communicatie over de cursus zijn er flyers, posters, een website, persberichten, en achtergrondartikelen.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 22-11-2017
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie het oordeel Goed Beschreven. Dat houdt in dat deze voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

De cursusmap deelnemers en handleiding oudercursus voor trainers is erg overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. Trainers kunnen met het materiaal in de praktijk goed aan de slag.

Mooi is dat ‘Help mijn kind kan niet zonder’ voor de uitvoering gebruik maakt van de kennis en kunde van de trainers én van de deelnemende ouders.

 

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

Na de start en tot op heden wordt zowel het proces als de inhoud van het product geëvalueerd. Met deze product- en procesevaluaties wordt steeds duidelijk wat goed gaat wat (nog) minder goed ging bij deze interventie. De uitkomsten hiervan vormden een goede basis voor voortdurend verbetering van de interventie.

Eigenaar en contact
Eigenaar Brijder
Contactpersoon Margriet Katoen, margriet.katoen@brijder.nl, 06 - 30215279
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s