B-Fit

Naam interventie B-Fit
Erkenningsstatus Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 02-10-2014
De interventie in het kort
Doelgroep

De primaire doelgroep van het project ‘B-Fit’ bestaat uit kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 18 jaar. De secundaire doelgroep zijn ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

Doel

Het doel van B-fit is het voorkomen en stabiliseren van overgewicht onder jeugd en jongeren in de leeftijd van 2 tot en met 18 jaar.

Aanpak in het kort

Het programma bestaat uit drie leeftijdsprogramma’s, gericht op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, basisscholen en het voortgezet onderwijs. De opzet van deze drie programma’s is gelijk, maar de inhoud is aangepast aan de doelgroep.

Een B-Fit coach op de onderwijsinstelling zorgt ervoor dat het programma wordt uitgevoerd en gecoördineerd. Aan de hand van een menukaart wordt per school het programma opgesteld. De coördinator zorgt voor de uitvoering en begeleidt de pedagogisch medewerkers en het schoolteam zodanig dat zij handvatten aangereikt krijgen om de interventies zelf uit te kunnen voeren.
Het programma richt zich op de pijlers: meer bewegen, gezonde voeding en inactiviteit zoals computeren en tv kijken. Dit wordt onder andere bereikt door:

  • Ouderworkshops
  • Gezondheidsbeleid
  • Beweegvriendelijker maken van schoolpleinen
  • Bewegen tijdens de pauze
  • Lespakket(ten) over gezonde voeding en bewegen
Uitvoering
Type organisatie

B-Fit wordt uitgevoerd op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basisscholen en voortgezet onderwijsscholen. Een B-Fit coach, opgeleid door de Gelderse Sport Federatie kan het programma B-Fit op de psz, kdv, basis- of voortgezet onderwijsschool uitvoeren.
Opgeleide B-Fit coaches zijn over het algemeen combinatiefunctionarissen of buurtsportcoaches werkzaam bij een gemeente, een sportfederatie, welzijnsinstelling of andere regionale sportorganisatie. Ongeveer 60 scholen zijn bestempeld als B-Fit locatie (school).

Randvoorwaarden

De psz/kdv of school staat achter de boodschap van B-Fit, voert het programma B-Fit mede uit en zet zich in voor het bevorderen van een gezonde leefstijl voor kinderen. De B-Fit coach is opgeleid door de GSF en kan de psz/kdv of school meerdere jaren begeleiden bij de uitvoering van het programma B-Fit.

Materialen

In het programma B-Fit wordt gebruik gemaakt van diverse materialen zoals handleidingen, presentaties, uitnodigingen, spelkaarten, leskaarten en dergelijke. Al deze documenten zijn voor de opgeleide B-Fit coach te downloaden via een online portal. Naast deze documentatie zijn er diverse materialen ter promotie en aankleding van B-Fit ontwikkeld, zoals posters, een DVD, folder, flyer en B-Fit mok. Scholen die zich aanmelden als B-Fit school ontvangen het B-Fit startpakket met een B-Fit plaquette om aan de schoolmuur te bevestigen.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 02-10-2014
Oordeel commissie

Positief aan deze interventie is de brede, integrale aanpak. Door middel van een combinatie van verschillende interventies, wordt de doelgroep bereikt. De interventies vinden plaats op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

Onderzoeksbureau TNO heeft in opdracht van de GSF een longitudinaal effectonderzoek uitgevoerd naar het programma B-Fit, dit onderzoek is uitgevoerd in 9 gemeenten. In een andere gemeente heeft de GSF dit onderzoek herhaald. Er is voor het onderzoek gebruik gemaakt van een fittest (o.a. lengte en gewicht meting) en een vragenlijst naar de determinanten van BOFT gedrag. De resultaten van beiden onderzoeken waren positief: het percentage leerlingen met overgewicht is significant afgenomen en de doelstelling van het programma is daarmee behaald. In het TNO onderzoek is het percentage leerlingen met overgewicht afgenomen van 17% in 2009 naar 13% in 2012 en het percentage obesitas is gehalveerd van 3,3% naar 1,5%. In de studie van de GSF is het percentage overgewicht bij de kinderen afgenomen van 17% in 2010 naar 8% in 2013. Het percentage obesitas is eveneens afgenomen, van 4% in 2010 naar 2% in 2013. Verder zijn er bij beide studies positieve verschillen gevonden bij beweeggedrag. Op inactiviteit en frisdrank zijn echter negatieve verschillen gevonden.

Bij de scholen die hebben deelgenomen aan het TNO onderzoek is een procesevaluatie uitgevoerd. Zowel scholen als de bewegingsconsulenten waren erg positief over het B-Fit programma, met her en der nog aandachtspuntjes om de interventies nog beter te laten slagen op de scholen. Op alle scholen is de situatie op het gebied van bewegen en voeding (gedeeltelijk) verbeterd.

Eigenaar en contact
Eigenaar Gelderse Sport Federatie
Contactpersoon Anneke Neijenhuis, anneke.neijenhuis@geldersesportfederatie.nl, 06 51202355
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s