B-Fit

Naam interventie B-Fit
Erkenningsstatus Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 18-10-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

De primaire doelgroep van B-Fit bestaat uit kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. De intermediaire doelgroep zijn ouders van leerlingen van het (speciaal) basisonderwijs en groepsleerkrachten van het (speciaal) basisonderwijs.

Doel

Het tegengaan van overgewicht en motorische achterstand bij kinderen in de basisschoolleeftijd door het stimuleren en inbedden van een gezonde en actieve leefstijl. Hierbij is er binnen B-Fit aandacht voor de thema’s Beweeg je Fit, Eet je Fit, Leer je Fit en Samen Fit.

Aanpak in het kort

Bij B-Fit wordt gebruik gemaakt van bestaande interventies die door een gecertificeerde B-Fit coach binnen de onderwijsinstelling worden uitgevoerd en gecoördineerd. De onderwijsinstelling kiest, in samenspraak met de B-Fit coach interventies uit en stelt zo zijn eigen B-Fit programma samen. Via een online portal beschikken de B-Fit coach en de onderwijsinstelling over alle benodigde informatie en documentatie voor het voorbereiden, uitvoeren en borgen van de interventies. Aan het einde van ieder jaar evalueert de B-Fit coach met de onderwijsinstelling het programma en de resultaten. Gedurende de looptijd draagt de B-Fit coach zijn kartrekkersrol over aan de onderwijsinstelling, voor interne inbedding en borging voor de lange termijn.

Uitvoering
Type organisatie

B-Fit kan worden uitgevoerd op het regulier en speciaal basisonderwijs. De interventies zijn afgestemd op de leeftijdsgroep 4-12 jaar. De interventies uit het B-Fit programma worden op locatie bij de deelnemende onderwijsinstelling uitgevoerd.

Randvoorwaarden

De B-Fit coach is een belangrijke speler binnen het programma. Hij heeft een belangrijke taak in het enthousiasmeren en verbinden van zowel de primaire als intermediaire doelgroepen. Gedurende de looptijd van het programma wordt deze rol overgedragen aan iemand van schoolteam. Hiermee wordt continuïteit en betrokkenheid vanuit de onderwijsinstelling geborgd. De samenwerking tussen coach en GSF-begeleider is tevens een bepalende factor voor een succesvolle uitvoering van het B-Fit programma. Daarnaast is draagvlak vanuit de onderwijsinstelling, het schoolteam en ouders een randvoorwaarde voor succes. Dit draagvlak wordt gecreëerd door hen vanaf de start mee te nemen in het programma en de uit te voeren interventies. Ook zijn een aantal interventies specifiek gericht op deze doelgroepen.

Bij het B-Fit programma worden bestaande interventies gebruikt. Een goede samenwerking en afstemming met de interventie-eigenaren en partners is belangrijk om een compleet en divers interventieaanbod op te kunnen nemen in het B-Fit programma. De partners van B-Fit zijn: KNGU, Fysio Educatief, Fit en Vaardig op School, Fit Gaaf, Smaaklessen, MQ scan/HAN BLOCtest en gezonde school. Met deze partners is frequent en structureel contact om de kwaliteit van de individuele interventies en het B-Fit programma te kunnen waarborgen.

Materialen

Er is een startpakket, bestaande uit promotiematerialen. Ook is er de menukaart, een overzicht van alle interventies. Wanneer er een keuze gemaakt is uit de beschikbare interventies worden via de online begeleidingsportal materialen zoals handleidingen en folders ter beschikking gesteld en verzorgt de GSF de bij de interventie behorende materialen.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 18-10-2021
Oordeel commissie

B-fit is een theoretisch goed onderbouwde interventie met jarenlange ervaring en een goed bereik van scholen. De interventie is doorontwikkeld met een online portal dat onder andere een keuzemenu bevat met verschillende interventies. Deze doorontwikkeling bevordert zowel de implementatie als de kwaliteit van de uitvoering van de interventie. Sterk is ook de tweejarige op maat begeleiding van de B-fit coach.

Er is effect onderzoek uitgevoerd naar de oude versie die qua inhoud vergelijkbaar is met de doorontwikkelde versie. Dit effectonderzoek laat positieve effecten zien op de gezondheid en leefstijl van kinderen van 4-8 jaar oud.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

Onderzoeksbureau TNO heeft in opdracht van de GSF een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het B-Fit programma. 391 leerlingen van 16 verschillende basisscholen zijn gedurende 3 jaar gevolgd. Op 3 verschillende meetmomenten is er een fittest afgenomen en hebben kind en ouder een vragenlijst over determinanten van gezondheidsgedrag ingevuld.

Het onderzoek toont aan dat B-Fit positieve effecten heeft op de gezondheid en leefstijl van deelnemende kinderen. Zo nam o.a. het percentage kinderen met overgewicht of obesitas gedurende de onderzoeksperiode af van circa 21% naar 15%. Ook op het gebied van de beweegnorm, frisdrankgebruik, ontbijten en schermtijd zijn positieve effecten gemeten.

Het B-Fit programma is in 2020 doorontwikkeld. Dit naar aanleiding van het stopzetten van de sportimpuls subsidie waardoor we gedwongen waren B-Fit zonder deze subsidie op de markt te kunnen zetten. Naar aanleiding van alle sportimpuls trajecten hebben we B-Fit doorontwikkeld met als uitgangspunt dat we de kwaliteit beter willen bewaken. Op het moment van deze her-erkenning hebben we nog geen procesevaluatie of onderzoek vanuit het vernieuwde programma. De eerste onderwijsinstellingen die het vernieuwde programma volgen ronden in 2022 het programma af.

Eigenaar en contact
Eigenaar Gelderse Sport Federatie
Contactpersoon Manja van Munster, manja.van.munster@geldersesportfederatie.nl, 06-86810208
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s