Psyfit.nl

Naam interventie Psyfit.nl
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 06-06-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

Psyfit is bedoeld voor volwassenen die willen werken aan hun mentale fitheid.

Doel

Het hoofddoel van Psyfit is het versterken van de mentale fitheid (welbevinden en positief functioneren).

Aanpak in het kort

De interventie bestaat uit zes modules die ieder een bepaald aspect van mentale fitheid aanpakken (Geef richting, Investeer in relaties, Denk optimistisch, Blijf positief, Leef hier en nu en Houd grip). De deelnemer kan zoveel modules volgen als hij/zij wil (aangeraden wordt minimaal één) en volgt deze zelfstandig of onder begeleiding van een huisarts, praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) of psycholoog.

Uitvoering
Type organisatie

Iedereen kan zich online aanmelden voor Psyfit. Deelnemers kunnen de interventie zelfstandig volgen. Daarnaast kan Psyfit worden aangeboden en uitgevoerd via :

 • Huisartsenpraktijken; huisartsen en POHs-GGZ verwijzen door naar de interventie en/of bieden deze begeleid aan.
 • Praktijken in de generalistische basis GGZ die doorverwijzen naar Psyfit en/of deze begeleid aanbieden.
 • Bedrijven die doorverwijzen naar Psyfit (gebeurt doorgaans niet op een begeleide manier).
Randvoorwaarden

Uit de pilot in de huisartsenpraktijk (Bolier, Smeets, Haverman & van der Poel, 2017) kwam naar voren dat er voldoende tijd en geld gereserveerd dient te worden en specifieke kennis voorhanden moet zijn om te werken met blended e-mental health, in dit geval Psyfit. Bij kennis gaat het om training voor de POHs-GGZ die gaan werken met Psyfit maar ook om de app technisch gezien goed in te bedden in het systeem van de huisartsenpraktijk. Sinds 1 januari 2014 is er financiering in de huisartsenzorg op landelijk niveau voor de inkoop van e-mental health programma’s, wat een belangrijke randvoorwaarde is voor continuering van het blended aanbod in de huisartsenpraktijk op een landelijk niveau.

 

Andere randvoorwaarden die bij goede implementatie van e-mental health in de huisartsenpraktijk, zoals het inzetten van een app als Psyfit onder begeleiding, van belang zijn:

 • Draagvlak en betrokkenheid op verschillende niveaus, zowel bij het management als onder behandelaars en patiënten, zijn essentieel voor implementatie van e-mental health. Het ontwikkelen van een heldere en aansprekende visie op e-mental health kan hierbij helpen.
 • Het is belangrijk dat de communicatie over het e-mental health aanbod op verschillende niveaus klopt. Bijvoorbeeld kan in een folder staan wat patiënten van de behandeling/begeleiding door een POH-GGZ kunnen verwachten en dat e-mental health daar ook een onderdeel in kan zijn. Ook een huisarts kan alvast melden dat de POH-GGZ ook een combinatie van een internetcursus en gesprekken kan aanbieden.

Deze inzichten in randvoorwaarden zullen naar verwachting ook in de basis GGZ gelden.

Voor meer informatie zie https://www.huisarts-emh.nl/.

Materialen
 • De website www.psyfit.nl. Op deze website wordt informatie gegeven over de cursus, kunnen belangstellenden zich aanmelden en krijgen professionals informatie over het begeleid aanbieden van Psyfit.
 • De mobiele app Psyfit die een gebruiker in de app store kan downloaden
 • Daarnaast wordt Psyfit aangeboden via een online platform van NewHealth Collective waarop de behandelaar en cliënt beiden kunnen inloggen (blended aanbod, via huisartsenzorg of generalistische basis GGZ).
 • Protocol voor de behandelaar bij het begeleid aanbieden van Psyfit
 • Productpresentatie voor marketingdoeleinden
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 06-06-2019
Oordeel commissie

De interventie wordt voor de 2e keer erkend als effectief. Psyfit heeft een complete en heldere onderbouwing op basis van internationale literatuur.
De RCT met aansluitend kosten-effectiviteits-analyse laat zien dat de interventie op korte termijn effectief is in het verbeteren van welbevinden en op langere termijn is op het reduceren van angst en depressie. Dit effect treedt vooral op bij hoogopgeleiden.
De tevredenheid van de deelnemers is hoog. De doelgroepen zijn betrokken bij het door-ontwikkelen van de interventie naar app en naar een blended vorm voor de huisartspraktijk. De teksten op de site zijn niet voor niveau B1 geschreven.

 

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek
 • In een gerandomiseerde trial onder 284 deelnemers met milde depressieve klachten bleek Psyfit effectief te zijn in het verhogen van een gevoel van welbevinden en vitaliteit op korte termijn en in het verminderen van angstklachten en depressieve klachten op korte en langere termijn. Uit de kosteneffectiviteitsstudie werd niet helder wat de economische meerwaarde is van Psyfit.
 • In een pro-actieve disseminatie strategie (Psyfit gekoppeld aan de resultaten van de gezondheidsenquête van de GGD) is gekeken naar mogelijkheden voor het vergroten van het bereik en het gebruik van Psyfit. Er was een positief effect op het bereik van (n=61.479), interesse in (n=16.859), en het eerste gebruik (n=4.378) van Psyfit. Maar slechts een beperkte groep heeft een hele module afgemaakt )n=96). Over het algemeen waren de deelnemers tevreden over de gevolgde strategie.
 • In een pilot is gekeken naar het 'blended' aanbieden van Psyfit onder begeleiding van een POH-GGZ. In totaal 6 POH's-GGZ hebben Psyfit aangeboden aan 21 patiënten. Psyfit was goed te gebruiken bij lichte psychische problematiek en waarbij thema's spelen zoals balans in het leven en zingeving. Begeleiding van Psyfit lijkt adherentie te vergroten.
Eigenaar en contact
Eigenaar Trimbos-instituut
Contactpersoon Linda Bolier, lbolier@trimbos.nl, 030-2971100
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s