!JES Het brugproject

Naam interventie !JES Het brugproject
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 04-11-2016
De interventie in het kort
Doelgroep

De doelgroep van !JES het brugproject wordt gevormd door kinderen van 8 tot 12 jaar die zich in de periode rond de scheiding van hun ouders bevinden. De intermediaire doelgroep is de beide ouders.

Doel

!JES het brugproject is een preventieve training en heeft als hoofddoel kinderen te leren omgaan met de gevolgen van de echtscheiding van hun ouders zodat zij zich leeftijdsadequaat kunnen blijven ontwikkelen. De nadelige effecten van het meemaken van een scheiding, zoals het ontwikkelen van emotionele en/of gedragsproblemen, worden voorkomen.

Aanpak in het kort

Kinderen en ouders krijgen informatie en leren vaardigheden aan die zij nodig hebben in de situatie die door de scheiding is ontstaan. Zij leren samen vorm te geven aan deze nieuwe situatie.

De kinderen komen 7 keer in een groep (6-8 kinderen) bij elkaar. Zij krijgen informatie over wat hen te doen staat tijdens de periode van de scheiding. Zij leren bijvoorbeeld om te gaan met hun gevoelens en leren vaardigheden aan om te vertellen wat voor hen belangrijk is. Er wordt speels en praktisch gewerkt. De metafoor van de brug loopt als een rode draad door het programma. De brug symboliseert voor de kinderen de verbinding tussen de huizen van hun vader en moeder. De kinderen werken aan het bouwen van die brug.

Voor ouders zijn er drie groepsbijeenkomsten, parallel aan de training voor kinderen. Zij krijgen voorlichting over de gevolgen van een scheiding voor hun kind, over ouderschap en over opvoeden na scheiding. Dit helpt ouders hun kind bij te staan in de periode rondom de scheiding.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie !JES het brugproject kan binnen diverse organisaties uitgevoerd worden, te weten:

  1. Basis- en Specialistische GGZ.
  2. Algemeen maatschappelijk werk (sociale wijkteams).
  3. Schoolmaatschappelijk werk (sociale wijkteams).
  4. Buurtwerk.
  5. Vrije Vestigingen: mediators, psychologen, orthopedagogen, speltherapeuten.
  6. Basisonderwijs
Randvoorwaarden

Tijdens de train-de-trainer wordt aandacht besteed aan de organisatorische en contextuele randvoorwaarden.

Indicatie
Voor een goede uitvoering van het programma is het belangrijk dat de indicatiestelling zorgvuldig gedaan wordt. De aanmelding en intake moeten goed geregeld worden binnen de organisatie. Dit vraagt bij deze doelgroep bijzondere aandacht. Te denken valt aan het direct betrekken van beide ouders en het zorgdragen voor toestemming van beide ouders. Beide ouders dienen benaderd te worden voor de training, ook al wordt (bij uitzondering) besloten dat maar één ouder deel zal nemen. De trainers krijgen hierover uitgebreide informatie tijdens de trainersdag en het is belangrijk dat zij toestemming van hun organisatie krijgen de aanmelding en intake te regelen volgens de aanwijzingen zoals besproken tijdens de training en in de handleiding is beschreven.

Voorbereiding
Trainers hebben tijd nodig voor de organisatie (voorbereiding en de evaluatie) van de training. Globaal wordt voor het hele traject 40 – 47 uur per trainer berekend. De training dient door twee gecertificeerde trainers gegeven te worden. Zij hebben kennis nodig van de mogelijkheden van voor- en nazorg (sociale kaart), of de interventie moet ingebed zijn in een keten van zorg.

Materiaal
Het materiaal voor kinderen en ouders dient goed verzorgd te zijn. De werkboeken voor kinderen dienen op stevig papier te worden gekopieerd en in een stevige ringband aangeboden worden. De hand-out voor ouders wordt gekopieerd op stevig papier en kan in een snelhechter meegegeven worden. Het (spel)materiaal voor de kinderen verdient specifieke aandacht en vraagt zorg tijdens de voorbereiding.

(Trainings)ruimte
De ruimte voor de intake dient kindvriendelijk te zijn. Er is een geschikte wachtruimte nodig voor kinderen, waar zij even iets leuks kunnen doen. Dit geldt ook voor de ruimte waar het evaluatiegesprek wordt gehouden.

De trainingsruimte dient geschikt te zijn voor het werken met groepen. Voor het werken met de groep kinderen is het belangrijk dat er voldoende bewegingsvrijheid is. Dit kan in de groepsruimte zijn, of daarbuiten.

Afronding De afronding van !JES het brugproject dient zorgvuldig te gebeuren. Samen met trainers en ouders en/of kind wordt gekeken of deelname aan de interventie voldoende was of dat er meer hulp gewenst of nodig is.

Materialen

Het materiaal bestaat uit een methodiekhandleiding voor trainers, een werkboek met informatie en opdrachten voor kinderen en een hand-out voor ouders.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 04-11-2016
Oordeel commissie

!JES het brugproject is een goed onderbouwde interventie met een belangrijk doel. De interventie lijkt goed uitvoerbaar door helder beschreven sessies, kant en klare werkdocumenten en een duidelijke handleiding voor trainers.

Interventie is beoordeeld door Commissie 1: Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie (NJi)
Onderzoek

De Graaf en De Bruijn (2014) voerden een evaluatieonderzoek uit naar !JES het brugproject. Dit onderzoek laat zien dat er na afloop van de interventie bij kinderen afname is van gedragsproblemen en bij ouders verbetering van de opvoedingsvaardigheden.

Eigenaar en contact
Eigenaar !JES jij en scheiden
Contactpersoon T. G. van den Berg, jes@jijenscheiden.nl, 06 28160994