Taakspel

Naam interventie Taakspel
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 06-10-2016
De interventie in het kort
Doelgroep

Taakspel is ontwikkeld voor alle leerlingen in de groepen 3 - 8 van het basisonderwijs. Daarnaast zijn er de varianten Taakspel voor kleuters (groep 1 en 2), Taakspel op de Speelplaats en Taakspel voor geVOrderden (voorgezet onderwijs). Voor het so en het vso is er een katern met aanpassingen op maat. Deze varianten vallen buiten deze interventiebeschrijving.

Doel

Taakspel is gericht op het doen toenemen van taakgericht gedrag en het daardoor doen afnemen van regelovertredend gedrag bij leerlingen en op het bevorderen van een positief onderwijsklimaat. Het uiteindelijke doel van Taakspel is beginnend probleemgedrag bij kinderen in een vroeg stadium te verminderen en om te buigen in gewenst gedrag om een mogelijk deviante gedragsontwikkeling te voorkomen.

Aanpak in het kort

Taakspel is een groepsgerichte werkwijze, waarbij leerlingen tijdens reguliere lessen leren zich aan klassenregels te houden, die zij samen met de leerkracht hebben opgesteld. De leerkracht complimenteert de leerlingen voor gewenst gedrag en neemt een kaart weg bij overtreding van een regel. Leerlingen zitten in teams en helpen elkaar zich aan de regels te houden.

Uitvoering
Type organisatie

Taakspel wordt uitgevoerd op basisscholen in de groepen 3 t/m 8, in de klas.

Randvoorwaarden

Voor een goede uitvoering van Taakspel is het belangrijk dat de schooldirectie ervoor zorgt dat de leerkrachten worden opgeleid conform het voorgeschreven traject. Het is ook belangrijk dat de directie draagvlak creëert bij de leerkrachten voor het invoeren van Taakspel. Ook de leerkracht zelf heeft een grote invloed op de implementatie van Taakspel. Houding en motivatie spelen een cruciale rol in het slagen van de implementatie.

Materialen

Voor Taakspel in de klas zijn er onder andere een leerkrachthandleiding, digitale observatieformulieren, een ib-toolkit, picto’s van de regels, taakspelkaarten, een implementatiehandboek en een licentiemap voor onderwijsadviseurs beschikbaar.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 06-10-2016
Interventie is beoordeeld door Commissie 3: Ontwikkelingsstimulering, onderwijs-gerelateerd aanbod en jeugdwelzijn (NJi)
Onderzoek

Er is wetenschappelijke steun voor de effectiviteit van Taakspel. Naast studies in de VS met de Good Behavior Game, laten Nederlandse en Vlaamse effectstudies zien dat Taakspel effectief is in het reduceren van gedragsproblemen bij kinderen in het primair onderwijs (Witvliet, Van Lier, Cuijpers & Koot, 2009). Positieve effecten waren ook nog te zien na een jaar follow-up (Van Lier, Muthen, Van der Sar & Crijnen, 2004; Van Lier, Vuijk & Crijnen, 2005). Ook bleek dat emotionele problemen, zoals angst en depressie bij kinderen die Taakspel speelden afnamen in vergelijking met de controlegroep (Menting, Koot & van Lier, 2015). Van der Sar (2004) laat zien dat Taakspel het taakgerichte gedrag in de klas bevordert. Er zijn minder verstoringen in de klas en kinderen kunnen zich beter op hun werk richten. Taakspel beoogt naast het toenemen van taakgericht gedrag ook het creëren van een positiever klassenklimaat. Kinderen in taakspelklassen ontwikkelden een grotere mate van sociale acceptatie en meer wederzijdse vriendschappen (Witvliet, 2009). Ook verbeterde de relatie tussen leerkracht en leerlingen (Leflot, Van Lier, Onghena & Colpin, 2010). Leerlingen met storend gedrag worden uitgestoten door klasgenoten. Dat leidt vaak tot meer agressie en pesten. Zo ontstaat er een vicieuze cirkel. Taakspel doet het storende gedrag van leerlingen afnemen via het toenemen van taakgericht gedrag. Hierdoor wordt terug opname in de groep bekrachtigd. Dat leidt tot herstel van relaties met leeftijdgenoten en werkt socialiserend en dat leidt tot een ombuiging van een ingezet deviant ontwikkelingspad (Witvliet 2009; Leflot & Colpin, 2010). Ander onderzoek laat zien dat Taakspel een gunstig effect heeft op de ernst van gedragsproblemen en op het aantal leerlingen met een geïndiceerd risico op gedragsproblemen. Ook werd een gunstig effect op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen aangetoond en is er sprake van minder slachtofferschap (Haster, Blok, Van Overveld, Van Lier & Oostdam, 2015).

Eigenaar en contact
Eigenaar CED-Groep
Contactpersoon Marjon ten Heggeler, m.tenheggeler@cedgroep.nl, 010-4071599
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s