Opvoeden & Zo

Naam interventie Opvoeden & Zo
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 24-06-2016
De interventie in het kort
Doelgroep

Opvoeden & zo richt zich op laagopgeleide ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot 12 jaar). Hoger opgeleide ouders worden echter niet uitgesloten.

Doel

Opvoeden & Zo heeft als doel de opvoedingscompetenties van ouders te vergoten. Ouders leren vaardigheden om het gedrag van hun kinderen op een positieve en niet-schadelijke manier te beïnvloeden. Uiteindelijk wil Opvoeden & Zo daarmee emotionele en gedragsproblemen bij de kinderen voorkomen.

Aanpak in het kort

Opvoeden & Zo is een cursus van zes groepsbijeenkomsten waarin ouders basale opvoedingsvaardigheden leren om een positieve band met hun kind op te bouwen, gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te reguleren. In de eerste vijf bijeenkomsten van de cursus staat steeds een specifieke opvoedingsvaardigheid centraal. Dat zijn achtereenvolgens: aandacht geven & prijzen, verbieden, straffen, negeren en apart zetten. De laatste bijeenkomst is afsluitend. De cursus is een combinatie van kennisoverdracht, instructie aan de hand van filmbeelden, groepsdiscussies en praktische oefeningen. Naast instructie over de inhoud en toepassing van de vaardigheden vormt vooral het zelf oefenen met de vaardigheden en het krijgen van feedback daarop een belangrijk onderdeel van de cursus. Daarnaast krijgen ouders ook thuisopdrachten om de overdracht van geleerde kennis en vaardigheden naar de thuissituatie te bevorderen.

Uitvoering
Type organisatie

Opvoeden & Zo wordt over het algemeen aangeboden door de GGD'en, CJG’s en welzijnsinstellingen.

Randvoorwaarden

Ter wille van de kwaliteit van de uitvoering van Opvoeden & Zo worden de volgende voorwaarden (sterk) aangeraden:

  1. Training cursusleiders. Cursusleiders hebben voorafgaand aan de uitvoering een training gevolgd die door een gecertificeerde trainer is gegeven.
  2. Inbedding van de cursus in het instellingsaanbod en lokale reguliere aanbod. Begeleiders kunnen alleen maar op een kwalitatief verantwoorde wijze werken als hun instelling hen daartoe tijd en ruimte biedt en hen steunt en stimuleert bij de voorbereiding en uitvoering van de activiteit. Met name de werving van ouders uit de beoogde doelgroep vraagt vaak een extra investering in tijd, en ook inspanningen van andere instellingen en professionals. Voorwaarden voor een goede werving en toeleiding zijn dan ook: preventieve opvoedingsondersteuning is ingebed in het beleid van de instelling; de cursus een vanzelfsprekend onderdeel van het lokale reguliere aanbod en verwijzers zijn hiermee bekend.
  3. Twee cursusleiders. De cursus wordt bij voorkeur gegeven door twee cursusleiders die de taken onderling verdelen. Het is een pluspunt als cursusleiders van verschillende instellingen afkomstig zijn en elkaar qua netwerk en expertise kunnen aanvullen. In de praktijk is dat echter niet altijd haalbaar.
Materialen

Er is een draaiboek voor cursusleiders inclusief oudermaterialen in vier talen en een dvd.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 24-06-2016
Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

Recent effectonderzoek naar Opvoeden & Zo ontbreekt. De laatste onderzoeken dateren uit 1995 (Blom e.a.) en 1997 (Albertz).

Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting Preventief op Maat
Contactpersoon Stichting Preventief op Maat, info@preventiefopmaat.nl, 06 24221835