KIES – Kinderen In Een Scheiding

Naam interventie KIES – Kinderen In Een Scheiding
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 11-12-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

Doelgroep KIES is een preventief interventieprogramma op groepsbasis, gericht op kinderen met gescheiden ouders in de leeftijd van 7-12 jaar. Het betreft kinderen waarbij sprake lijkt te zijn van lichte problemen, doordat een of beide ouders of andere direct betrokkenen zoals school hiertoe aanwijzingen hebben, en/of doordat kinderen zelf aangeven mee te willen doen, omdat ook dat laatste een aanwijzing kan zijn voor lichte problemen die door belangrijke anderen niet worden opgemerkt. De interventie is vooral bedoeld voor en gericht op kinderen, maar betrekt ook ouders.

Doel

Het preventieve interventieprogramma KIES is ontwikkeld om kinderen van 7 tot 12 jaar te ondersteunen in het omgaan met de scheiding van hun ouders. KIES heeft als doel om mogelijke problemen rondom de scheiding, zoals een zwakke band met ouders, internaliserende of externaliserende problemen, slechte schoolprestaties en een verminderd zelfvertrouwen, van deze kinderen te voorkomen of te beperken en ervoor te zorgen dat zij een zo onbelemmerd mogelijke ontwikkeling kunnen doormaken. Bijkomend doel voor ouders is om hen te informeren over de gevolgen van de scheiding voor hun kinderen en hen handreikingen te bieden om hiermee om te gaan.

Aanpak in het kort

KIES is een groepsprogramma voor kinderen met gescheiden ouders onder professionele begeleiding van twee gecertificeerde KIES-coaches. Er zijn acht wekelijkse bijeenkomsten van een uur, waarbij wordt gewerkt aan de hand van verschillende werkvormen. Voor de ouders is er tenminste een informatiebijeenkomst vooraf en een evaluatiebijeenkomst achteraf, alsmede informatie op schrift.

Uitvoering
Type organisatie

KIES heeft als belangrijk speerpunt dat het laagdrempelig is, zodat zoveel mogelijk kinderen die KIES nodig hebben ook bereikt kunnen worden. De KIES groepen worden daarom bij voorkeur op school en onder schooltijd uitgevoerd. KIES kan uitgevoerd worden in opdracht van bijvoorbeeld een school, een gemeente, een zorginstelling of Centrum Jeugd en Gezin. KIES wordt verder ingezet door jeugdhulpverlenende instanties. Ook kan een speciaal daarvoor gecertificeerde KIES coach vanuit zijn of haar eigen praktijk met KIES, bijvoorbeeld ambulant, werkzaam zijn. Wanneer kinderen KIES op school volgen, worden zij uit de klas opgehaald door een van de KIES coaches. De communicatie hierover naar de andere kinderen gebeurt door de leerkracht, die vooraf goed geïnformeerd wordt over KIES door de intern begeleider of andere KIES contactpersoon binnen de school. Er wordt in de communicatie naar de andere kinderen in de klas in principe geen andere aandacht besteed dan wanneer kinderen die uit de klas gaan voor remedial teaching, SOVA training, weerbaarheidstraining, et cetera. Dit is gebruikelijk op vrijwel alle scholen. Daarom wordt doorgaans kort uitgelegd dat KIES een groep is voor kinderen waarvan de ouders uit elkaar zijn en dat het voor deze kinderen fijn kan zijn om af en toe samen te komen met 18 andere kinderen die hetzelfde meemaken. In de praktijk blijkt dat kinderen zelf deze uitleg goed begrijpen en er niet meer of minder aandacht aan gegeven hoeft te worden

Randvoorwaarden

Tijdens de KIES training wordt er aandacht besteed aan het contact leggen en onderhouden met scholen en het zorgvuldig aanbieden van KIES. Hieronder vallen ook de organisatorische randvoorwaarden die van belang zijn voor het starten van een KIES groep op een school. Zo is het belangrijk dat er een fijne, veilige ruimte door de school ter beschikking wordt gesteld, waarbij er geen inloop of doorloop is van andere kinderen of volwassenen. Uiteraard wordt de groepsveiligheid gewaarborgd door de twee KIES coaches en kan onderling worden overlegd wanneer zich problemen voordoen. Ook is het van belang om zorgvuldig te werk te gaan met het bereiken van de ouders. Dit gebeurt in eerste instantie door een bericht in o.a. de nieuwsbrief of schoolkrant, maar ook via toestemmingsbrieven. Het is van belang dat school en ouders achter het aanbod van KIES staan. Beide ouders worden van harte uitgenodigd en aangemoedigd om op de informatiebijeenkomst (en later de evaluatiebijeenkomst) aanwezig te zijn. Van de school wordt verwacht dat zij e.e.a. faciliteren door het beschikbaar stellen van een ruimte voor de informatie- en evaluatiebijeenkomst voor ouders en een goede ruimte voor de bijeenkomsten met de kinderen en eventueel de mogelijkheid voor de KIES coach om zelf op school werkbladen te kopiëren. Tot slot heeft KIES ook een signaleringsfunctie. Dit betekent dat wanneer een KIES coach zich zorgen maakt om een kind of vermoedt dat meer of andere hulp gewenst is, dit in samenspraak met het betreffende kind bespreekbaar maakt bij ouders en school.

Materialen

KIES coaches ontvangen bij de training een handleiding met een gedetailleerde beschrijving, plan van aanpak ter implementatie en vragenlijsten en PR voor het draaien van KIES. De handleiding bevat tevens een beschrijving van allerlei verschillende werkvormen. Kinderen ontvangen tijdens deelname een eigen werkboekje en touwtje 5 behorende bij de KIES werkvorm ‘een knoop in je maag’. Voor ouders en kinderen is er informatie op de website www.kiesvoorhetkind.nl en een KIES folder. Voor professionals is er tevens een besloten community van de website waarop zij kunnen inloggen voor toegang tot PR, eventuele nieuwe materialen, informatie en uitwisseling.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 11-12-2020
Oordeel commissie

De commissie vindt KIES een mooi en concreet uitgewerkt programma dat kindvriendelijk is weergegeven. De uitgevoerde RCT geeft goede aanwijzingen voor effectiviteit van KIES op het hoofddoel en een aantal subdoelen, als KIES wordt ingezet als selectieve preventie.

Interventie is beoordeeld door Commissie 1: Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie (NJi)
Eigenaar en contact
Eigenaar Expertise Centrum Kind en Scheiding
Contactpersoon Nelly Snels-Dolron, nelly@kiesvoorhetkind.nl, -
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s