Leefstijl

Naam interventie Leefstijl
Eigenaar Edu'Actief Uitgeverij, training en diensten
Laatst gepubliceerd 16-10-2018
Algemene informatie
Korte omschrijving

Leefstijl is een doorlopend sociale vaardigheidsprogramma voor alle leerlingen van groep 1 van het basisonderwijs tot en met de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Het programma wil sociaal gedrag en positieve betrokkenheid stimuleren door het aanleren van bepaalde sociaal-emotionele vaardigheden. Deze vaardigheden worden spelenderwijs aangeleerd middels thematische lessen. Er wordt gebruik gemaakt van onder andere activerende opdrachten, kringgesprekken en individuele opdrachten. Ook zijn er huiswerkopdrachten en worden er ouderbijeenkomsten georganiseerd, om zo de generaliseerbaarheid te vergroten.

Doel

Het doel van Leefstijl is het bevorderen van sociaal gedrag en sociale betrokkenheid van leerlingen op school en thuis om hen zo uiteindelijk zo goed mogelijk in de maatschappij te kunnen laten functioneren. Dit wordt gedaan middels het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden.

Website(s)
Contactperso(o)n(en)
Naam Edmee Warneke
Organisatie Edu'Actief
E-mailadres edmee@warneke.nl
Telefoonnummer organisatie 0522-235 235
Naam Nathalie de Weerd
Organisatie Edu'Actief
E-mailadres n.deweerd@edu-actief.nl
Telefoonnummer organisatie 0522-235 235
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum beoordeling 08-06-2017
Interventie is beoordeeld door Commissie 3: Ontwikkelingsstimulering, onderwijs-gerelateerd aanbod en jeugdwelzijn (NJi)
Aanpak in het kort

Leefstijl is een doorlopend sociale vaardigheidsprogramma, van groep 1 van het basisonderwijs tot en met de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Het programma bestaat uit wekelijkse lessen en jaarlijkse ouderbijeenkomsten. De lessen kennen een thematische opbouw en hebben een vaste opbouw: bijna elke les begint met een ‘energizer’, een korte, activerende groepsactiviteit, om het thema op speelse wijze onder de aandacht van de leerlingen te brengen. Daarna geeft de leerkracht uitleg over de les. De verdieping bestaat uit een activiteit, veelal in groepsverband. Er wordt gebruik gemaakt van onder andere kringgesprekken, meerkeuze-opdrachten, rollenspellen en individuele opdrachten. Tijdens de verwerking en afronding wordt individueel een opdracht uit het werkboek gemaakt en wordt gezamenlijk het doel van de les besproken.

Doelgroep

Leefstijl is bedoeld voor alle kinderen in het regulier en speciaal basis- en voortgezet onderwijs, en hun ouders/verzorgers/opvoeders.

Materiaal in het kort

Voor de uitvoering zijn er voor iedere groep aparte docentenhandleidingen en werkboeken voor de leerlingen beschikbaar, afgestemd op interesses en ontwikkelingsniveau van de betreffende leerlingen. Het PO kan gebruik maken van de knuffel Jikke en er is materiaal beschikbaar over de energizers: Energize! (PO) en Energize II (V(S)O). Daarnaast zijn er diverse (voor)leesboeken beschikbaar.

Onderbouwing

De meeste kinderen in Nederland ontwikkelen zich zonder al te veel problemen tot autonome en sociale volwassenen die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Toch verloopt deze ontwikkeling niet bij alle kinderen voorspoedig. Zo kunnen sociale problemen ontstaan door tekorten in bepaalde sociale vaardigheden. Leefstijl richt zich op het bevorderen van sociaal gedrag en sociale betrokkenheid van leerlingen middels het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden. De interventie maakt gebruik van elementen waarvan bekend is dat deze bijdragen aan het voorkomen van sociale problemen/meer wenselijk gedrag op school, zoals een schoolbrede aanpak die gericht is op alle kinderen én hun ouders, alsmede het oefenen van concrete sociale situaties in een groep met leeftijdgenoten.

Onderzoek

Er zijn verschillende procesevaluaties uitgevoerd naar de uitvoerbaarheid en tevredenheid onder deelnemers van Leefstijl. De onderzoeken hebben tot doel inzicht te geven in de klanttevredenheid, de waardering van de trainingen en de uitvoerbaarheid. Analyses zijn zowel kwalitatief als kwantitatief. Over het algemeen zijn deelnemers tevreden over de trainingen, deze worden zeer gewaardeerd. Verschillende aanpassingen ten aanzien van het materiaal worden voorgesteld.

Weblinks
Thema
Geestelijke / psychische gezondheid
 • Algemene psychische gezondheid
Leefstijlonderwerpen
 • Gezonde leefstijl
Sociaal gedrag en relaties
 • Weerbaarheid / sociale competenties
Sociaal Sociale vaardigheden, sociale intelligentie
Setting
Setting
 • Onderwijs: primair onderwijs
 • Onderwijs: voortgezet onderwijs
Doelgroep
Leeftijd 4 tot 18
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Kinderen / jongeren
 • Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers
 • Ouders / opvoeders
 • Scholieren / studenten
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Scholing professionals / train de trainer
 • Massamediale voorlichting
 • Voorlichtingsmateriaal
 • Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst
Community-ontwikkeling
 • Empowerment
 • Participatie
Documenten
Documenten en materialen
 • Draaiboek
 • Folder / brochure / flyer
 • Handleiding
 • Lesmateriaal / lespakket
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Effectevaluatie
Succesfactoren van deze interventie
 • Doorgaande leerlijn/lessenserie
 • Nadruk op positief gedrag
 • Integrale benadering (gerichtheid op betrokkenheid van kinderen bij school, gezin, vrienden en gemeenschap)
 • Uitgewerkt programma voor leerlingen en voor ouders
Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Onbekend
Verwijzingen
Interventie verwijzingen
Thema verwijzingen