Leefstijl

Naam interventie Leefstijl
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 08-06-2017
De interventie in het kort
Doelgroep

Leefstijl is bedoeld voor alle kinderen in het regulier en speciaal basis- en voortgezet onderwijs, en hun ouders/verzorgers/opvoeders.

Doel

Het doel van Leefstijl is het bevorderen van sociaal gedrag en sociale betrokkenheid van leerlingen op school en thuis om hen zo uiteindelijk zo goed mogelijk in de maatschappij te kunnen laten functioneren. Dit wordt gedaan middels het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden.

Aanpak in het kort

Leefstijl is een doorlopend sociale vaardigheidsprogramma, van groep 1 van het basisonderwijs tot en met de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Het programma bestaat uit wekelijkse lessen en jaarlijkse ouderbijeenkomsten. De lessen kennen een thematische opbouw en hebben een vaste opbouw: bijna elke les begint met een ‘energizer’, een korte, activerende groepsactiviteit, om het thema op speelse wijze onder de aandacht van de leerlingen te brengen. Daarna geeft de leerkracht uitleg over de les. De verdieping bestaat uit een activiteit, veelal in groepsverband. Er wordt gebruik gemaakt van onder andere kringgesprekken, meerkeuze-opdrachten, rollenspellen en individuele opdrachten. Tijdens de verwerking en afronding wordt individueel een opdracht uit het werkboek gemaakt en wordt gezamenlijk het doel van de les besproken.

Uitvoering
Type organisatie

Leefstijl kan worden uitgevoerd op en door alle vormen van PO en V(S)O.

Randvoorwaarden
  • Draagvlak bij team en management.
  • Volgen van de basis(team)training.
  • Schoolbrede aanpak.
  • Voorbeeldgedrag van de volwassenen (ouders en professionals).
  • Aanschaf van alle benodigde materialen.
  • Aanstellen van een coödinator/werkgroep.
  • Goed stappenplan voor de invoering.
  • Leefstijl structureel inzetten (minimaal één keer per week).
Materialen

Voor de uitvoering zijn er voor iedere groep aparte docentenhandleidingen en werkboeken voor de leerlingen beschikbaar, afgestemd op interesses en ontwikkelingsniveau van de betreffende leerlingen. Het PO kan gebruik maken van de knuffel Jikke en er is materiaal beschikbaar over de energizers: Energize! (PO) en Energize II (V(S)O). Daarnaast zijn er diverse (voor)leesboeken beschikbaar.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 08-06-2017
Interventie is beoordeeld door Commissie 3: Ontwikkelingsstimulering, onderwijs-gerelateerd aanbod en jeugdwelzijn (NJi)
Onderzoek

Er zijn verschillende procesevaluaties uitgevoerd naar de uitvoerbaarheid en tevredenheid onder deelnemers van Leefstijl. De onderzoeken hebben tot doel inzicht te geven in de klanttevredenheid, de waardering van de trainingen en de uitvoerbaarheid. Analyses zijn zowel kwalitatief als kwantitatief. Over het algemeen zijn deelnemers tevreden over de trainingen, deze worden zeer gewaardeerd. Verschillende aanpassingen ten aanzien van het materiaal worden voorgesteld.

Eigenaar en contact
Eigenaar Edu'Actief Uitgeverij, training en diensten
Contactpersoon Edmee Warneke, edmee@warneke.nl, 0522-235 235
Nathalie de Weerd, n.deweerd@edu-actief.nl, 0522-235 235
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s