Training Meer Zelfvertrouwen

Naam interventie Training Meer Zelfvertrouwen
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 18-04-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

De training Meer Zelfvertrouwen is voor volwassen mannen en vrouwen die weinig zelfvertrouwen hebben, een negatief zelfbeeld hebben en gemotiveerd zijn om in een groepssetting proactief te werken aan het vergroten van zelfvertrouwen.

Doel

Het doel van de training is het vergroten van het zelfvertrouwen van de deelnemers, door hen te helpen een realistischer zelfbeeld te creëren en vaardigheden in te zetten die zelfvertrouwen bevorderen. Deelnemers aan de cursus hebben na de training een realistisch zelfbeeld en meer vertrouwen in het eigen kunnen. Het preventieve einddoel is uiteindelijk om (een verergering van) psychische klachten te voorkomen en te verminderen.

Aanpak in het kort

In vijf wekelijkse bijeenkomsten van twee uur wordt aandacht besteed aan en geoefend met aspecten en vaardigheden die een realistisch zelfbeeld en zelfvertrouwen bevorderen: negatieve beoordeling over zichzelf en negatieve gedachtenpatronen, positieve zelfbekrachtiging, lichaamstaal, stellen van concrete, haalbare doelen en communicatievaardigheden. Dit wordt gedaan door middel van psycho-educatie, opdrachten en oefeningen in verschillende werkvormen, feedback, uitwisseling en huiswerk.

Uitvoering
Type organisatie

De training wordt uitgevoerd door preventiedeskundigen, werkzaam voor een GGZ Preventie afdeling. Het kan op elke locatie uitgevoerd worden, mits er een afgesloten groepsruimte beschikbaar is met de benodigde faciliteiten (white-board, flapover, beamer en laptop/computer of smartboard). Voorbeelden van locaties zijn gezondheids- en wijkcentra, GGZ instanties, bibliotheken en hogescholen/universiteiten. Uitvoering binnen de GBGGZ is verder goed mogelijk. Momenteel wordt de training enkel uitgevoerd door Indigo Preventie.

Randvoorwaarden

Organisatorische randvoorwaarden:

  • De GGZ preventie afdeling dient genoeg tijd en middelen vrij te stellen voor de betreffende trainer en ondersteunende secretaresse om de uitvoer van de training mogelijk te maken. Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met de werving en de voorbereiding van de training.
  • De betreffende trainer, coördinator en secretaresse dragen zorg voor een juiste planning (bijvoorbeeld afstemming locatie betreffende werving en ruimte, op tijd starten met de werving, versturen van de bevestigingsbrieven, voorbereidingstijd, op tijd op locatie arriveren, deelnemers bellen indien nodig).
  • Bereikbaarheid van collega-trainers, contactpersonen op locatie en manager om relevante casussen of situaties die om actie vragen, direct te kunnen bespreken.
  • Intervisiebijeenkomsten voor de preventiedeskundige om casuïstiek te bespreken.
  • Het is wenselijk dat de groepsruimte beschikt of de benodigde faciliteiten en dat de privacy van de deelnemer gewaarborgd blijft (afgesloten ruimte).

Contextuele randvoorwaarden

  • Als de training op een andere locatie plaatsvindt dan dient er geïnvesteerd te worden in het aangaan en onderhouden van een goede samenwerkingsrelatie met de samenwerkingspartner. Daarbij geldt de voorwaarde dat de partner ook genoeg tijd en middelen levert om een bijdrage te kunnen leveren aan het succesvol laten verlopen van de training.
  • De trainer heeft kennis van de locatie en bijbehorende doelgroepen en weet de training hiernaar te vertalen (bijvoorbeeld rekening houdend met taalniveau, IQ, cultuur en leeftijd).
Materialen
  • Trainingsmap voor deelnemers met ondersteunende informatie en huiswerk opdrachten
  • Draaiboek voor begeleiders met een planning per bijeenkomst, inleidingen voor de meeste thema’s en oefeningen die ingezet kunnen worden om vaardigheden van de deelnemers te trainen
  • Ondersteunende materialen bij de oefeningen voor de begeleiders
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 18-04-2019
Oordeel commissie

De interventie wordt door de commissie voor de tweede keer erkend als Goed onderbouwd. De eigenaar maakt aannemelijk dat er nog steeds behoefte is aan deze interventie. De onderbouwing is gedegen en overtuigend en laat zien dat het verhogen van zelfvertrouwen potentiële effecten kan hebben of het voorkomen van psycho-problematiek. Goed dat er standaard pre-post metingen worden afgenomen.

De materialen zijn duidelijk en de interventie wordt standaard geëvalueerd. Zowel de trainers als de deelnemers hebben goede ervaringen met Meer Zelfvertrouwen. De interventie sluit daarnaast aan bij de groeiende behoefte aan wijkgericht werken.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

Intern worden effect- en tevredenheidsmetingen aan het begin en einde van de interventie afgenomen. Op een tienpuntschaal krijgt de interventie een tevredenheidsscore van gemiddeld een 8.0 (N=147). De effectmeting naar de mate van sociale angst (effectonderzoek zonder controleconditie) laat een positief resultaat zien. De gemiddelde score voor angst daalt van 56,9 (N=174) bij de start naar gemiddeld 48,8 (N=137) na afloop van de training. Dit verschil is significant (p < 0,05).

Eigenaar en contact
Eigenaar Indigo Preventie
Contactpersoon Thuan-Nhi Truong, t.truong@indigohaaglanden.nl, 088 357 15 86
Peter Overzier, p.overzier@indigorijnmond.nl, 088 357 12 41