Beweegkriebels

Naam interventie Beweegkriebels
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 26-11-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

Hoofddoel einddoelgroep

Kinderen van 0 tot en met 4 jaar zijn elke dag in de kinderopvang minimaal 60 minuten in beweging doordat er passend en structureel beweegaanbod is binnen de kinderopvang.

Hoofddoel intermediaire doelgroep

Professionals binnen de opvang bieden dagelijks een uur passend beweegaanbod aan, verdeeld over minimaal vier beweeg activiteiten. Professionals binnen de opvang bieden kinderen een omgeving die speels bewegen stimuleert.

Doel

Kinderen in Nederland van 0 tot 4 jaar binnen de kinderdagverblijven, voorscholen en peuterspeelzalen en opvang.

 

Intermediaire doelgroep

Professionals in de kinderopvang, kinderdagopvang, peuterspeelzalen en voorscholen

Aanpak in het kort

Beweegkriebels is een methode waarin kinderen worden gestimuleerd tot bewegen en beweegactiviteiten krijgen aangeboden passend bij elk kind.

Beweegkriebels wordt verspreid door een training voor professionals* in de opvang bestaande uit 6 bijeenkomsten van 2,5 uur. In de training worden professionals, werkend met de doelgroep 0 tot en met 4-jarigen, geschoold en ondersteund in het ontwikkelen en uitvoeren van passend beweegaanbod bij de doelgroep. Met passend beweegaanbod wordt bedoeld: speelse beweegactiviteiten passend bij het kind, waardoor het gemotiveerd en uitgedaagd wordt om te bewegen. 

 

*Voor een brede verspreiding van de interventie worden trainers in het land getraind (train-the-trainer) door de interventie-eigenaar. Deze trainers scholen vervolgens professionals in de kinderopvang zie hiervoor uitvoering Hoofdstuk 2: Kwaliteitsbewaking.

Uitvoering
Type organisatie

Er zijn verschillende organisaties die Beweegkriebels kunnen faciliteren, aanbieden, uitvoeren of promoten. Hoe meer verschillende organisaties de visie, methodiek en activiteiten van Beweegkriebels aanbieden en communiceren hoe groter de kans is dat professionals bekend worden met Beweegkriebels en de interventie (kunnen) uitvoeren. Herhaling is hier een belangrijk middel om de methodiek te verspreiden. De organisaties die Beweegkriebels uitvoeren zijn: kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en voorscholen

Opgeleide professionals voeren de beweegactiviteiten uit met kinderen tussen 0-4 jaar en zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief goed beweegaanbod. Professionals moeten toegerust zijn om met de kinderen spelenderwijs te bewegen. Binnen elke organisatie en locatie kan Beweegkriebels worden toegepast ongeacht ruimte, locatie of materiaal.

 

Randvoorwaarden

 Organisatorische randvoorwaarden op lokaal niveau:

 • Opleiden van de professionals middels de training Beweegkriebels
 • Inplannen van evaluatie en overleg momenten
 • Aanstellen coördinator programma Beweegkriebels en Beweegcoach
 • Creëren van ruimte om te bewegen
 • Aanschaf van eenvoudige materialen
 • Mogelijkheid tot splitsen van leeftijd 0-1 ,5 jaar 1,5 -3 jaar
 • Opzetten van een ouderbijeenkomst

Contextuele randvoorwaarden op lokaal niveau:

 • Draagvlak bij de uitvoerende professionals, welke wordt bevorderd door:
 • Ondersteuning en draagvlak vanuit het management
 • Begeleiding door Beweegcoach
 • Ondersteuning en draagvlak van de collega’s
 • Betrekken van ouders bij Beweegkriebels
 • Taalbarrières bij ouders kunnen opvangen tijdens informatieoverdracht
 • Mogelijke samenwerking zoeken met consultatiebureau, sportbedrijf of school
Materialen

Professionals die de scholing hebben gevolgd krijgen na de scholing materialen, zodat zij met de interventie kunnen werken en deze kunnen implementeren in hun lokale situatie.

De interventie Beweegkriebels bestaat uit de volgende producten:

Trainers Beweegkriebels

 • Train de trainer Beweegkriebels
 • Handreiking 'Beweegkriebels' (handleiding)
 • 0 en 1-meting Beweegkriebels

Professionals opvang

 • Training Beweegkriebels
 • Basisworkshop Beweegkriebels
 • Opfriscursus Beweegkriebels
 • BRES Spelenboek

Trainers en Professionals

 • Flyer Beweegkriebels
 • Video Beweegkriebels
 • Film “Spelenderwijs bewegen met baby, dreumes en peuter”
 • Advisering en ondersteuning
 • Checklist Beweegkriebels

Trainers, Professionals en ouders

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 26-11-2020
Oordeel commissie

De aanpak is helder beschreven en de doelgroepen 'kinderen 0-4 jaar', 'professionals in de kinderopvang' en de setting 'kinderopvang' zijn goed gekozen. het is aannemelijk dat hier iets aan beweeggedrag te verbeteren valt. De commissie heeft nog wel de zorg rondom het praktische punt van haalbaarheid omdat er ruimte gemaakt moet worden in het drukke dagprogramma. Betrokkenheid van management is cruciaal.

Interventie is beoordeeld door Commissie 5: Sport en bewegen voor alle leeftijden (Kenniscentrum Sport)
Onderzoek

Onderzoek naar de effecten van Beweegkriebels is aanvankelijk gedaan op grond van het evaluatierapport onder professionals die Beweegkriebels uitvoeren. Deze worden jaarlijks gedaan, waarvan de meest recente gehouden is in 2020.

Professionals geven onder andere het volgende aan over Beweegkriebels: makkelijk te implementeren, verbetering van het beweegaanbod, kinderen bewegen met plezier en professionals vinden het zelf leuker om bewegen te integreren in dagelijkse activiteiten, kinderen zijn erg enthousiast, hoge waardering voor de training Beweegkriebels, positieve veranderingen in aanbod van beweegactiviteiten en kwaliteitsverbetering van het beweegaanbod.

Tevens heeft Huis voor Beweging een onderzoek laten uitvoeren “Beweegkriebels: Evaluatie, borging en implementatie” (Scholten, 2019). Op basis van deze evaluatie is de interventie Beweegkriebels inhoudelijk doorontwikkeld, o.a. op het thema borging & implementatie.

 • Blok borging en implementatie (2 uur) toegevoegd aan train de trainer
 • Extra rol van ‘beweegcoach’ gecreëerd.
 • Nieuwe beweegactiviteiten toegevoegd aan de handleiding
 • Ontwikkeling systeem voor updates en nieuwe beweegactiviteiten
 • Opfriscursus voor Beweegkriebels docenten ontwikkeld en verzorgd
 • Film “Spelenderwijs bewegen met baby, dreumes en Peuter”
 • Ontwikkeling Beweegkriebels plus: een 10-wekelijks programma voor ouder en kindgericht op bewegen, voeding, opvoeding en leefstijl.

Eigenaar en contact
Eigenaar Huis voor Beweging
Contactpersoon Drs. Yrsa Wagemaker, yrsa@huisvoorbeweging.nl, 06 53219879
Babita Pottjegort, Babita@huisvoorbeweging.nl, 06 12887849
Verwijzingen
Themapagina’s