Kriebels in je buik

Naam interventie Kriebels in je buik
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 14-09-2017
De interventie in het kort
Doelgroep

Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar in het primair onderwijs

Doel

Het bevorderen van een gezonde en veilige relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen van 4 tot 12 jaar.  Het vergroten van kennis, bijdragen aan een positief zelf- en lichaamsbeeld, bevorderen van respectvolle omgang, vergroten seksuele weerbaarheid, preventie van ongezond en seksueel grensoverschrijdend gedrag, bespreekbaar maken van seksualiteit en hulp leren vragen.

Aanpak in het kort

Het lespakket Kriebels in je buik, bestaat uit 47 lessen van 45-50 minuten. De lessen worden gegeven door leerkrachten van groep 1 t/m 8, meestal tijdens de Week van de lentekriebels. Het lespakket volgt de internationale richtlijn voor seksuele vorming van de WHO en sluit zoveel mogelijk aan bij de ontwikkelingsfasen, leefwereld, vragen en problemen van jonge kinderen en is flexibel inzetbaar.

 

 

Uitvoering
Type organisatie

De interventie Kriebels in je buik kan uitgevoerd worden in alle klassen/groepen van het primair onderwijs. De lesinhoud is zoveel mogelijk afgestemd op de ontwikkelingsfase van kinderen.

 

Randvoorwaarden

De belangrijkste organisatorische randvoorwaarden liggen op terrein van:
Draagvlak in en om de school, betrokken, ervaren en deskundige leerkrachten en ruimte en tijd in het lesrooster. Als leerkrachten positieve ervaringen hebben met het geven van de lessen (bijvoorbeeld na de Week van de lentekriebels) werkt dit bevorderlijk voor een duurzame inbedding en breder gebruik van het lespakket in de school. Ook een scholing vanuit de GGD draagt bij aan meer betrokkenheid, deskundigheid en kwaliteit van de uitvoering. Als ouders goed geïnformeerd zijn en het belang van de lessen inzien, draagt dit eveneens bij aan meer draagvlak in de school. 

Contextuele randvoorwaarden:
Er zijn geen duidelijke eindtermen of curricula waar een school aan moet voldoen. In 2012 zijn de kerndoelen voor het onderwijs aangepast en zijn seksualiteit en seksuele diversiteit expliciet toegevoegd. Hiermee is seksuele voorlichting verplicht geworden voor het basisonderwijs. Dit bevorderdede adoptie en implementatie van het lespakket Relaties & Seksualiteit en later Kriebels in je buik. Sinds 2015 moeten scholen zelf zorgdragen voor een sociaal veilige school. Preventie van en signalering van seksuele grensoverschrijding, seksuele intimidatie en homonegatief gedrag is hier nauw aan gekoppeld. De inspectie toetst of scholen hier ook aandacht voor hebben.

Materialen

Op www.kriebelsinjebuik.nl staat het volledige lespakket. Per thema en leerjaar staan lessen beschreven met het doel, de instructie en werkvormen met tips voor lesgeven en downloadbare werkbladen en links naar beeldmateriaal. Op de website staat een handleiding voor het gebruik, een introductie met tips voor het lesgeven en achtergrondinformatie. Voor ouders zijn er brochures over seksuele opvoeding. Voor leerlingen 10+ is er de Pubergids.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 14-09-2017
Oordeel commissie

De onderbouwing is goed uitgewerkt met recente literatuurverwijzingen. De lessen zijn goed uitgewerkt en mooi vormgegeven.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek
  • Effectstudie lespakket Relaties & Seksualiteit in bovenbouw basisonderwijs (Baghus, 2011): kinderen hebben significant meer kennis over puberteit, relaties en seksualiteit, de houding t.a.v. homoseksualiteit bij Nederlandse kinderen is positiever en kinderen zijn assertiever dan kinderen uit de controle groep.
  • Procesevaluaties van het lespakket (en het vernieuwde lespakket Kriebels in je buik): leerlingen en leerkrachten waarderen het lespakket vanwege de relevantie van thema’s, de lessen in een doorlopende leerlijn, het flexibel gebruik en de goede aansluiting bij de leefwereld van kinderen.
  • Een ander onderzoek (Coehoorn, 2017) laat zien dat het lespakket Kriebels in je buik ook relevant, bruikbaar en waardevol is voor kinderen in achterstandswijken.
Eigenaar en contact
Eigenaar Rutgers
Contactpersoon Elsbeth Reitzema, e.reitzema@rutgers.nl, (030) 231 34 31
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s