Girls' Choice. Wensen en grenzen in intimiteit

Naam interventie Girls' Choice. Wensen en grenzen in intimiteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 11-04-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

Girls’ Choice is bedoeld voor meiden van 10 tot en met 15 jaar. In het spel wordt onderscheid gemaakt tussen twee leeftijdsgroepen: de ene zijde van het spelbord is geschikt voor meiden van 10 tot en met 12 jaar en de andere zijde voor meiden van 13 tot en met 15 jaar.

Doel

Girls’ Choice heeft als doel om meiden bewust te maken van het belang van veilige, prettige, gewenste en gelijkwaardige seksuele en relationele contacten, door hen op een speelse, ongedwongen en onbeladen manier te laten praten over relaties en seksualiteit. Hiertoe richt het spel zich op kennis, attitude risicoperceptie en vaardigheden ten aanzien van wensen en grenzen, anticonceptiegebruik, genderopvattingen, seksualiteit en relaties.

Aanpak in het kort

Girls’ Choice is een interactief bordspel dat in groepsverband wordt gespeeld. De spelers verplaatsen hun pionnen op het spelbord en komen onderweg verschillende spelvlakken tegen. In het spel komen vijf thema’s aan bod: seksualiteit en relaties, veilig vrijen, zwangerschap en moederschap, jongens, weerbaarheid. Spelers voeren verschillende soorten opdrachten uit. De andere spelers waarderen de uitvoering van de opdracht door middel van het toekennen van “hartjes”. De “hartjes” bepalen hoeveel stappen een speler haar pion verder mag zetten. De speler die als eerst het bord is rondgegaan met haar pion wint het spel. Het spel is grotendeels gelijk voor de twee leeftijdsgroepen. Wel zijn de opdrachten per groep afgestemd op leeftijd, kennis en ervaring.

Uitvoering
Type organisatie

Girls’ Choice is ontwikkeld door Rutgers en Soa Aids Nederland. Het spel wordt vanuit Rutgers verkocht aan verschillende uitvoerende organisaties. Rutgers is verantwoordelijk voor het trainen van de afnemers van het spel middels de e-learning, Het spel kan worden gespeeld door het jongeren- en jeugdwerk, door het welzijnswerk, door scholen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs, en door ggd-en. Ook wordt het spel soms afgenomen door asielzoekerscentra of Internationale Schakelklassen, waarbij het wel van belang is dat de deelnemers de Nederlandse taal voldoende machtig zijn. Het spel kan in het onderwijs op ieder moment worden ingezet, maar voor het basisonderwijs biedt onder andere de Week van de Lentekriebels een mooi moment om het spel te gebruiken naast het bredere lespakket ‘Kriebels in je buik’. Op het voortgezet onderwijs wordt het spel voornamelijk gebruikt bij het vak biologie, maar soms ook tijdens mentoruren of maatschappijleer. Ook kunnen scholen het spel tijdens de Week van de Liefde spelen, naast het bredere lespakket ‘Lang Leve de Liefde’. Daarnaast is het spel geschikt om uit te voeren binnen het jeugd- en jongerenwerk en het welzijnswerk. Het kan dan bijvoorbeeld ingezet worden tijdens themawerken rondom relaties en seksualiteit. Ggd-en zijn een belangrijke schakel richting scholen en jongerenwerk als het gaat om seksuele gezondheidsbevordering. Sommige ggd-en hebben een documentatiecentrum dat Girls’ Choice uitleent aan scholen. Het spel is dan vaak onderdeel van een leskist waarin ook andere lesmaterialen zijn toegevoegd. Ggd-medewerkers voeren het spel soms uit op scholen in hun regio. Voor jongens kan het spel Boys R Us gespeeld worden.

Randvoorwaarden

Organisatorische randvoorwaarden:

  • Beschikking over een (zo mogelijk afgesloten) ruimte om het spel te spelen.
  • Voldoende draagvlak binnen de instelling of organisatie om aandacht te besteden aan de thema’s relaties en seksualiteit, om tijd hiervoor vrij te maken in het programma en om het spel aan te schaffen.
  • Voldoende draagvlak onder de spelbegeleiders om voorafgaand aan het spel de handleiding, spelregels en achtergrondinformatie te lezen en daarnaast de e-learning ‘seksuele vorming’ te volgen.

Contextuele randvoorwaarden:

  • De spelbegeleider heeft ervaring heeft in het begeleiden van groepen.
  • De spelbegeleider is bekend met de doelgroep.
  • De spelbegeleider kan makkelijk praten over het onderwerp seksualiteit en relaties.
  • De spelbegeleider heeft enige kennis van de seksuele risico’s die meiden (en jongens) op dit terrein kunnen lopen en van huidige denkbeelden, opvattingen, verwachtingen, wensen en ervaringen.

Materialen

Girls’ Choice bestaat uit een tweezijdig spelbord, opdrachtkaarten, een spelregelboekje, een antwoordenboekje met antwoorden op kennisvragen en een handleiding voor de spelbegeleider met daarin achtergrondinformatie, adviezen voor de begeleiding en een link naar een voorbereidende e-learning ‘seksuele vorming’.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 11-04-2019
Oordeel commissie

De interventie wordt door de commissie voor de tweede keer erkend als Goed onderbouwd. De commissie vindt Girls’ Choice een goed doordachte interventie. In het spel is aandacht voor alle determinanten uit de onderbouwing.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

Evaluatieonderzoek uit 2009 onder 91 afnemers laat zien dat spelbegeleiders Girls’ Choice waarderen en een geschikt hulpmiddel vinden om seksualiteit bespreekbaar te maken (Van Lee & De Neef, 2009). Over de opdrachten zijn de begeleiders positief: ze stimuleren volgens hen de interactie tussen de meiden en wekken de interesse op van de deelnemers. De vragen en situaties sluiten volgens spelbegeleiders aan bij de belevingswereld van de meiden. Spelbegeleiders menen dat het spel vooral invloed heeft op kennis en het kunnen aangeven van grenzen. Spelbegeleiders vinden de handleiding duidelijk en voelen zich daarmee voldoende toegerust voor het begeleiden van het spel. Spelbegeleiders missen aandacht voor homoseksualiteit, loverboys en seksuele beleving. Sommigen vinden het moeilijk om multiculturele groepen te begeleiden. De resultaten van de procesevaluatie zijn meegenomen in de herziening van de interventie in 2016. Zo is bijvoorbeeld de handleiding aangepast met meer informatie over homoseksualiteit, loverboys en culturele diversiteit.

Eigenaar en contact
Eigenaar Rutgers
Contactpersoon Manouk Vermeulen, m.vermeulen@rutgers.nl, 0642026205
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s