Lang Leve de Liefde - Onderbouw

Naam interventie Lang Leve de Liefde - Onderbouw
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 24-04-2014
De interventie in het kort
Doelgroep

Lang Leve de Liefde - Onderbouw is ontwikkeld voor leerlingen van de tweede klas van het voorgezet onderwijs - praktijk onderwwijs, vmbo, havo en vwo.

Doel

Het doel van de interventie is het bevorderen van de seksuele gezondheid en het voorkomen van ervaringen met grensoverschrijdend gedrag, ongewenste zwangerschap en soa/hiv besmetting.

Aanpak in het kort

Lang Leve de Liefde - Onderbouw is een lespakket van zes op elkaar volgende en aansluitende lessen:
Les 1: Over lichamelijke, emotionele en sociale veranderingen tijdens de puberteit
Les 2: Over relaties en intimiteit en vormen daarvan
Les 3: Ontdekken en communiceren van eigen wensen en grenzen en die van een ander op het gebied van intimiteit
Les 4: Voorwaarde voor prettige en gewenste seks en intimiteit
Les 5: Veilig vrijen: Zwangerschap en soa en preventie daarvan (biologische kant)
Les 6: Veilig vrijen: Anticonceptie en condoomgebruik
Het lespakket wordt gegeven door de docenten biologie of verzorging of door de mentor.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie wordt uitgevoerd op scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Dit zijn praktijkscholen, vmbo, havo en vwo scholen. De interventie kan eventueel in Engelstalig voortgezet onderwijs worden uitgevoerd.

Randvoorwaarden

Voorwaarde voor goede uitvoering van de lessen is dat docenten adequaat weten om te gaan met dilemma’s in het lesgeven zoals: omgaan met homonegatief gedrag, omgaan met ervaringsverschillen, omgaan met lastige vragen, creëren van en veilige sfeer etc. Niet alle docenten zijn hiertoe voldoende toegerust. Daarom is een ondersteunende website ontwikkeld www.lesgevenindeliefde.nl.
Wenselijk is dat scholen de interventie niet eenmalig uitvoeren, maar structureel inbedden en opnemen in het curriculum. Met het opnemen van de thema’s seksualiteit en seksuele diversiteit in de kerndoelen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs, worden scholen gestimuleerd structureel aandacht te besteden aan het thema.
Ook GGD’en spelen voor zover zij daartoe de capaciteit hebben, een belangrijke rol in het promoten van het gebruik van het lesprogramma en het ondersteunen van docenten. Zo geven GGD’ en informatie over het lespakket en kunnen zij een training voor docenten organiseren. Niet alle GGD’ en hebben voldoende tijd en middelen om deze taak vervullen.

Materialen

Het lespakket bevat:

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 24-04-2014
Oordeel commissie

De commissie vindt de interventie helder uitgewerkt. Alle determinanten zijn gekoppeld aan de geformuleerde subdoelstellingen en komen aan bod in de aanpak. De interventie bevat een zeer volledig lespakket met verschillende werkvormen. Het ondersteunende materiaal ziet er mooi uit. Daarnaast is de website voor zowel leerlingen als docenten een goede bron van informatie. In de uitgebreide ‘toolkit’ voor implementatie zijn materialen opgenomen om de implementatie te vergemakkelijken.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

In een gerandomiseerde effectevaluatie met een controlegroep zijn de determinanten gemeten met een voormeting, directe nameting en een follow-up 6-8 maanden na afloop. Voor 8 van de 16 primaire uitkomstmaten zijn significante interventie-effecten gevonden: kennis over seksuele gezondheid, soa risicoperceptie, attitude, subjectieve norm, eigeneffectiviteit en intentie mbt condoomgebruik, en attitude en subjectieve norm mbt pilgebruik.

Op de primaire uitkomstmaten waarop geen significant effect werd gevonden, was veelal wel een positieve verandering in de experimentele groep, maar deze was niet significant groter in vergelijking met de controlegroep.

Het positieve effect op condoom-intentie op de langere termijn is bijzonder bemoedigend, aangezien lange termijn effecten zelden worden gevonden bij dit soort interventies en aangezien de intentie de beste voorspeller is van gedrag.

Eigenaar en contact
Eigenaar Soa Aids Nederland
Contactpersoon Suzanne Meijer, info@langlevedeliefde.nl, 020-6262669
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s