Girls Talk

Naam interventie Girls Talk
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 14-04-2016
De interventie in het kort
Doelgroep

Het programma Girls’ Talk is ontwikkeld voor laagopgeleide meiden, in de leeftijd van 14 tot ongeveer 21 jaar, die (beginnend) seksueel actief zijn, zeer beïnvloedbaar en niet seksueel weerbaar.

Doel

Girls’ Talk is erop gericht meiden relationeel en seksueel weerbaar te maken zodat ze in staat zijn om zelfstandig onbedoelde zwangerschap te voorkomen en minder risico lopen op het meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Aanpak in het kort

Girls’ Talk is een intensief groepscounselingsprogramma voor meiden en bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van ieder anderhalf uur. De groep wordt bij voorkeur begeleid door twee vrouwelijke trainers. Het programma Girls’ Talk wordt door professionals bij verschillende (onderwijs en zorg-)instellingen (jeugdzorg, MEE, vmbo-scholen) in Nederland uitgevoerd. Aan de hand van verschillende (interactieve) opdrachten, discussies en begeleidend beeldmateriaal wordt de kennis van meiden over seksuele gezondheid vergroot en leren zij hun wensen en grenzen beter aan te geven.

Uitvoering
Type organisatie

Girls’ Talk kan worden uitgevoerd binnen instellingen die werken met de doelgroep laaggeschoolde meiden tussen de 14-21 jaar. Dit zijn instellingen in verschillende sectoren, zoals jeugdzorg en jeugdhulpverlening, jeugdwelzijnswerk, regionale opleidingscentra (ROC), vmbo en praktijkonderwijs en MEE.

Randvoorwaarden

Algemeen

 • Een ruimte waar de groepsactiviteit ongestoord en zonder inkijk van buiten plaats kan vinden.
 • Een (geschikte) trainingsruimte, bij voorkeur met zitgedeelte (om een tafel) en een speelvlak waar verschillende opdrachten zoals lichamelijke oefeningen en rollenspel uitgevoerd kunnen worden.
 • Een laptop en beamer met zo mogelijk toegang tot internet.

Begeleiding van de meiden

 • Twee, bij voorkeur vrouwelijke, trainers
 • Veiligheid en vertrouwen. In de eerste bijeenkomst worden groepsregels afgesproken.
 • Rust en persoonlijke aandacht.
 • Aansluiting bij vragen en belevingswereld van de meiden. Hiervoor is een ‘vragenenvelop’ beschikbaar waarin meiden hun vragen anoniem kunnen stellen, waarna ze tijdens de volgende bijeenkomst behandeld zullen worden.
 • Respect en ook voor diversiteit.

Kenmerkend voor groepscounseling

 • Gelijkwaardigheid.
 • Positieve insteek: coachend, ondersteunend en nieuwsgierig. Niet normatief of bestraffend.
 • Stimuleren van het gesprek zodat deelnemers eigen ervaringen en vragen inbrengen en met elkaar naar oplossingen/handelingsperspectieven zoeken. Ontdekken van nieuwe mogelijkheden om oplossingen te vinden voor probleemsituaties wordt gestimuleerd.
Materialen

Het Girls’ Talk materiaal bestaat uit de handleiding en DVD voor trainers die het programma uitvoeren. Deze handleiding bevat het gehele programma, inclusief werkbladen en links naar online beeldmateriaal bij de opdrachten.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 14-04-2016
Oordeel commissie

Er is een mooie uitgewerkte handleiding beschikbaar.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

Uit eigen effectonderzoek (2013) komen geen significante verschillen naar voren die toe te schrijven zijn aan deelname aan Girls’ Talk. Ondanks dat significante resultaten uitblijven, zijn er aanwijzingen dat Girls’ Talk een positieve invloed heeft op het seksuele gedrag van meiden. Na deelname aan Girls’ Talk is het pilgebruik verbeterd, is de eigen-effectiviteit toegenomen en hebben meiden minder te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag.

Eigenaar en contact
Eigenaar Rutgers
Contactpersoon Marianne Jonker, m.jonker@rutgers.nl, (030) 231 34 31
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s