In de put, uit de put bij volwassenen: zelf depressiviteit overwinnen

Naam interventie In de put, uit de put bij volwassenen: zelf depressiviteit overwinnen
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 15-12-2016
De interventie in het kort
Doelgroep

De cursus is bedoeld voor volwassenen met een subklinische depressie. Subklinisch houdt in dat de cliënt wel enkele depressieklachten heeft, maar dat deze niet voldoen aan de criteria van een depressieve stoornis.

Doel

In de put, uit de put heeft tot doel depressieve klachten bij volwassenen te verhelpen of te verminderen, waarmee de kans op het ontstaan van een depressie afneemt.

Aanpak in het kort

In 6 bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst na 6 weken leren cursisten vaardigheden en technieken om hun depressieve klachten te verminderen. Cursisten leren wat depressieve klachten zijn, hoe deze ontstaan en hoe deze te beïnvloeden zijn. Tussen de bijeenkomsten door maken cursisten huiswerkopdrachten om de geleerde vaardigheden in de praktijk toe te passen.

Uitvoering
Type organisatie

Doordat In de put, uit de put zowel in de vorm van een groepscursus als individueel te volgen is, kunnen verschillende type organisaties de cursus aanbieden. De huisartsenzorg heeft een belangrijke taak in de aanpak van lichte, psychische klachten en is daarmee een uitermate geschikte plek voor de uitvoering van In de put, uit de put. Ook GGZ-instellingen kunnen de cursus aanbieden, alhoewel het budget voor preventie bij steeds meer van deze instellingen er niet of beperkt (meer) is. Voorbeelden van andere type instellingen die de cursus aanbieden, zijn: een bibliotheek, buurt-/wijkhuis, algemeen maatschappelijk werk of thuiszorg, Stichting Welzijn Ouderen of verzorgingshuizen.

Randvoorwaarden

De checklist in de bijlage van de handreiking geeft een overzicht van alle te regelen zaken voor de uitvoering van de groepscursus. In hoofdlijnen gelden de volgende randvoorwaarden:. draagvlak binnen de eigen organisatie, samenwerking met andere betrokken intern dan wel extern, materiele voorzieningen (cursusruimte, materialen voor deelnemers, etc.) en voldoende tijd voor het organiseren en uitvoeren van de cursus.
De cursus is een vorm van geïndiceerde depressiepreventie en daarvoor geldt dat die voor deelnemers onder het verzekerd pakket van de ziektekostenverzekering valt.

 

Materialen
  • Wilschut, N., Dijkstra, M., Ruiter, M., & Cuijpers, P. (2011) Handreiking voor coördinatoren en cursusbegeleiders, met daarin het draaiboek van de cursus.
  • Cuijpers, P. & Wilschut, N. (2011) In de put uit de put. Zelf depressiviteit overwinnen. Cursusboek voor deelnemers.
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 15-12-2016
Oordeel commissie

De gebruikte theorie (cognitieve therapie en problem solving) en methoden zijn nog steeds relevant voor het realiseren van het effect op het verminderen van depressieklachten. De aangedragen evidence is voldoende voor het niveau goede aanwijzingen voor effectiviteit Er is op dit moment alleen indirect bewijs dat de verkorte versie even effectief is als de langere versie.
De interventie is teruggebracht van 12 naar 6 bijeenkomsten.

 

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

In Nederland is een eerdere, langere versie van de groepsinterventie In de put, uit de put (en specifiek voor 55+) onderzocht. Het onderzoek liet zien dat deelnemers na de interventie minder depressieve klachten hadden vergeleken met een controlegroep. Na 12 tot 14 maanden na de interventie bestond dit verschil nog steeds bij de deelnemers die laag scoorden op depressieve klachten bij de start van het onderzoek.

Uit één onderzoek blijkt dat de cursus geen effect had op de incidentie van depressie 12 maanden na de cursus. Een meta-analyse naar verschillende varianten van de cursus Omgaan met Depressie (waaronder In de put, uit de put) toont dat deze cursus effectief depressieve klachten vermindert en het ontstaan van depressies voorkomt.

Eigenaar en contact
Eigenaar Trimbos-instituut
Contactpersoon Marjolein de Vries, mdevries@trimbos.nl, 030-2971100
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s