Grip op je dip online

Naam interventie Grip op je dip online
Erkenningsstatus Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 11-06-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

Gripopjedip richt zich op jongeren (16-25 jaar) met milde tot matige depressieve klachten. De ernst van de depressieve klachten wordt vastgesteld met de CES-D, een korte gevalideerde depressievragenlijst en eventueel de MINI Plus voor de inschatting van het suïciderisico.

Doel

Depressieve klachten bij jongeren te verhelpen of verminderen en daarmee depressie te voorkomen.

Aanpak in het kort

De online groepscursus bestaat uit zes gestructureerde wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur, gegeven in een beveiligde chatbox en begeleid door een getrainde ggz-professional. Jongeren leren op gestructureerde wijze negatieve denkpatronen te achterhalen en om te zetten in reële en positieve manieren van denken en gedrag. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst maken ze een huiswerkopdracht over het thema waar de volgende sessie over wordt gechat.

Uitvoering
Type organisatie

Gripopjedip wordt geïmplementeerd door de Stichting Gripopjedip in samenwerking met participerende ggz-instellingen. De cursus vindt plaats in een beveiligde chatbox. Zowel de cursusbegeleider als de cursist hebben een computer nodig met de capaciteit om de webpagina op een goede wijze op het scherm weer te geven en met een voldoende hoge snelheid van het internet om op een goede wijze te kunnen chatten.

Professionals van de volgende ggz-instellingen voeren Gripopjedip uit (mei 2020): Indigo, Youz, Dimence/Impluz (kernpartners) en daarnaast Ypse en Mediant als aanhakende instellingen.

Randvoorwaarden
 • Door een instelling moet voldoende tijd en geld gereserveerd worden voor het inplannen van de cursus, uitvoeren van de screening, en het voorbereiden en uitvoeren van Gripopjedip.
 • Voldoende geheugen voor de computers om te kunnen chatten.
 • Voor een goede interactie tussen cursusleider en deelnemers is het maximum aantal deelnemers rond de zes jongeren.
 • Voor een goede sfeer tijdens en werkzaamheid van de cursus zijn huisregels opgesteld.
 • De cursusleider is inhoudelijk bekwaam, heeft goede didactische kwaliteiten en heeft affiniteit met online interventies.
Materialen
 • Handleiding voor cursusbegeleiders
 • Website: www.gripopjedip.nl met achterliggende chatbox
 • Wervingsmaterialen: Visitekaartje, poster en freecards ‘Gripopjedip’
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 11-06-2020
Oordeel commissie

De commissie vindt Grip op je dip Online een mooie, laagdrempelige interventie die zich richt op een relevante doelgroep. De interventie is gebaseerd op een goed onderbouwde aanpak van cognitieve gedragstherapie. Het hoofddoel is SMART geformuleerd en de interventie is over het geheel genomen goed beschreven. De literatuur in de onderbouwing is geactualiseerd en de procesevaluatie is toegevoegd als tweede studie voor bewijskracht op het niveau 1ste aanwijzingen voor effectiviteit.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek
 • Naar Gripopjedip zijn twee pilotonderzoeken uitgevoerd met een voor- en nameting. De jongeren rapporteerden na het volgen van de cursus een (significante) afname in depressieve symptomen. De resultaten toonden verder aan dat Gripopjedip de potentie heeft jongeren te bereiken met depressieklachten, en dat het uitvoeren van een groepscursus in chatbox technisch en inhoudelijk haalbaar was. Jongeren gaven de cursus gemiddeld een 7,5 als rapportcijfer.
 • Daarna is een effectonderzoek (gerandomiseerde trial) naar Gripopjedip uitgevoerd, gefinancierd door ZonMw. Dit onderzoek toont een significante afname in depressieve klachten en angstklachten aan en een toename in mastery. De verbeteringen in de Gripopjedip groep hielden aan tot 24 weken na de voormeting.
 • In een meta-analyse concludeerden de onderzoekers dat online cognitieve gedragstherapie voor jongeren van 12 tot 25 jaar veelbelovend is bij het aanpakken van depressieve klachten en angstklachten.
Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting Gripopjedip
Contactpersoon Felix Bolinski, fbolinski@trimbos.nl, 030-2959276
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s