Armoede en gezondheid van kinderen

Naam interventie Armoede en gezondheid van kinderen
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 25-06-2015
De interventie in het kort
Doelgroep

De interventie is gericht op kinderen in de voorschoolse leeftijd en in de basisschoolleeftijd bij wie een gezondheidsrisico is gesignaleerd dat samenhangt met geldgebrek in het gezin en waarvan de determinanten beïnvloed kunnen worden met een financiële verstrekking.

Doel

Het hoofddoel van de interventie is het terugdringen van deprivaties die samenhangen met de gezondheid van kinderen. Deprivatie is een begrip uit de literatuur over armoede. Iemand is gedepriveerd als hij/zij om financiële redenen bepaalde zaken niet heeft of activiteiten niet kan doen. Deze interventie beoogt het beschikbaar komen van extra geoormerkte financiële middelen ten gunste van determinanten van gezondheid van het gedepriveerde kind.

Aanpak in het kort

De interventie bestaat uit vier samenhangende stappen. De eerste stap is de signalering tijdens de reguliere contactmomenten van de Jeugdgezondheidszorg. Er wordt nagegaan of geldgebrek in het gezin een mogelijke barrière is voor de gezonde ontwikkeling van het kind. Wanneer dit het geval is en de ouders staan open voor verdere interventies, vindt een vervolgcontact plaats over de ontwikkeling van het kind in relatie tot de financiële situatie van het gezin (2e stap). De derde stap betreft de toeleiding naar de gemeentelijke dienst Sociale Zaken. Deze stelt op grond van een adviesbrief van de Jeugdgezondheidszorg geoormerkte financiële middelen ter beschikking. Tot slot heeft de Jeugdgezondheidszorg een nazorgcontact met de ouders (4e stap).

Uitvoering
Type organisatie

JGZ-organisaties voor 0-4 jarigen en JGZ-organisaties voor 4-19 jarigen.

 

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden voor de implementatie en uitvoering staan uitvoerig beschreven in de interventiehandleiding. De belangrijkste randvoorwaarden zijn:

  • Het organiseren van de kennismaking tussen de Jeugdgezondheidszorg en de gemeentelijke dienst Sociale Zaken (bijvoorbeeld via een wederzijds werkbezoek en voorlichting);
  • Een goede samenwerking tussen beide partners zowel op uitvoerings- als op beleidsniveau;
  • Concrete werkafspraken en werkinstructies over de precieze uitvoering van alle interventiestappen, zowel binnen de Jeugdgezondheidszorg als binnen Sociale Zaken;
  • Ruimte voor een pilotfase (bijvoorbeeld een jaar), waarna de interventie verder op maat gemaakt kan worden;
  • Afstemming met andere gemeentelijke voorzieningen: hoe past de interventie in het totale aanbod van de gemeentelijke dienst Sociale Zaken en eventuele andere voorzieningen in een gemeente.
Materialen

De volgende materialen zijn beschikbaar:

  • een handleiding
  • deprivatievragenlijsten
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 25-06-2015
Oordeel commissie

Armoede en gezondheid van kinderen is een praktische interventie met een redelijk eenvoudige aanpak. Het beschikbare geld gaat naar zaken als zwemlessen, deelname sportverenigingen en sportschoenen. Niet duidelijk is of deze aanpak leidt tot een feitelijke reductie van determinanten van ongezondheid op de langere termijn.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

De ontwikkeling van deze interventie is begeleid met evaluatie-onderzoek. Wat betreft het onderzoek naar de effectiviteit heeft observationeel onderzoek in de praktijk plaatsgevonden. Dit betrof onderzoek naar door de ouders waargenomen effecten op de gezondheid van het kind en onderzoek naar de besteding van de financiële middelen. De ouders bleken het belang van de interventie voor het kind duidelijk waar te nemen. De extra financiële middelen zijn geoormerkt en komen ten goede aan de determinanten van gezondheid van het gedepriveerde kind.

Eigenaar en contact
Eigenaar GGD West-Brabant
Contactpersoon Carin Rots, C.Rots@ggdwestbrabant.nl, 076-5282000