Unity

Naam interventie Unity
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 07-06-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

Unity richt zich met haar interventie op bezoekers van dance evenementen. Het gaat daarbij om volwassen bezoekers, de grootste groep is tussen 18 en 35 jaar oud. De interventie richt zich op dat deel van de bezoekers dat alcohol en/of andere drugs gebruikt of die de intentie hebben op korte termijn te gaan gebruiken

Doel

Het hoofddoel van Unity is dat bezoekers van dance evenementen, die (de intentie hebben om) alcohol en/of andere drugs (te) gebruiken, risico-reducerende maatregelen toepassen om de risico’s die met dit gebruik gepaard gaan zoveel mogelijk te beperken.

Aanpak in het kort

Unity is een peer educatie interventie, uitgevoerd door 6 regionale instellingen voor verslavingszorg. Peer educators van Unity zijn bezoekers van dance evenementen die geworven en getraind zijn door preventiewerkers van 6 verschillende regionale instellingen van verslavingszorg om vervolgens op die evenementen op vrijwillige basis voorlichting te geven aan hun peers (leefstijlgenoten).

Uitvoering
Type organisatie

Unity voert haar preventieactiviteiten uit op dance evenementen, daar waar de doelgroep komt en daar waar zij mogelijk het risicogedrag zullen vertonen. De peer educators zijn de ogen en oren van de preventiemedewerkers waar het gaat om het opvangen en delen van signalen vanuit deze, voor de professionals moeilijk te bereiken, doelgroep. De peer educators worden tevens ingezet om zo snel mogelijk belangrijke actuele informatie, zoals waarschuwingen voor acuut gevaarlijke drugs, namens preventie heel gericht over te brengen naar de doelgoep.
Bij de behandeling van een aanvraag vanuit een event organisator wordt op basis van onderstaande voorwaarden bepaald, of de interventie daadwerkelijk uitgevoerd kan worden:

  • Voor een inzet komen enkel dance evenementen in aanmerking die georganiseerd worden binnen één van de regio’s waar een Unity interventie aanbiedende preventieafdeling van een regionale IVZ actief is en de voorlichtingsactiviteiten kan financieren en coördineren.
  • De organisator van het evenement faciliteert de uitvoer en draagt zorg voor de kosten voor de entree en randvoorwaarden voor de uitvoer van de interventie.
  • De benodigde (evenementen of horeca) vergunning is in orde.
  • Er is professionele EHBO aanwezig. Inzet minimaal benodigd aantal peer educators is haalbaar

In verband met een beperkt aantal beschikbare uren, budget en inzetbaarheid van de teams zal in de situatie waarbij er meerdere geschikte aanvragen binnenkomen een afweging gemaakt worden.

Daarbij worden de volgende zaken meegenomen:

  • Prioriteiten gemeente
  • Type evenement (risicogroep / nieuwe doelgroep etc)
  • Aantal uren die nodig en beschikbaar zijn
  • Relatie en afspraken met de organisatie

Preventieafdelingen van instellingen voor verslavingszorg kunnen een Unity team opzetten.

Instellingen met de Unity interventie in 2017 in hun preventiepakket:

Jellinek Amsterdam, Jellinek Utrecht & Amersfoort, Brijder, IrisZorg, Indigo Haaglanden, Novadic-Kentron

Randvoorwaarden

Organisatorisch

Om met succes een Unity team op te kunnen zetten en de interventie uit te kunnen voeren zijn een aantal belangrijke randvoorwaarden te formuleren.  

Tijd en middelen

Het is van belang dat er voldoende tijd en middelen beschikbaar zijn om het regionale team aan te sturen en activiteiten uit te kunnen voeren op de dance evenementen.
Bij het opzetten van een Unity team zal vanuit de preventieafdeling ruim tijd geïnvesteerd moeten worden in de werving, selectie en training, motivatie en betrekken van de peer educators. Het belang van deze investering is niet eindig en zal continu aandacht en tijd vragen vanuit de preventiemedewerkers, en continuïteit van de financiering vanuit de regionale IVZ

Inzetten doelgroep participatie en vrijwilligers

Draagvlak is nodig, zowel voor het inzetten van leden uit de doelgroep als de bereidheid hen te laten participeren op verschillende niveaus.

Omdat de peer educators op vrijwillige basis voorlichting geven is het bovendien een belangrijke voorwaarde dat binnen de regionale instelling de mogelijkheid bestaat om met vrijwilligers te werken en hen een vrijwilligerscontract aan te bieden om zorg te dragen voor de verzekering, het kunnen uitbetalen van vrijwilligersvergoedingen en reis- en onkosten vergoedingen. Voor de peer coaches wordt met een zogenaamd min/max contract gewerkt. 

Contextueel

De doelstellingen gericht op preventie en het beperken van risico’s van gebruik moeten opgenomen zijn binnen de doelstellingen van de preventieafdeling van de regionale IVZ en een plek hebben binnen de beleidskaders van de gemeente waar de financiering aangevraagd wordt. De interventie werkt middels de peer-to-peer methode wat betekent dat het een minimale voorwaarde is dat de bezoekers van het evenement waar de uitvoer plaats vindt aansluiten bij de leefstijl van de ingezette peer educators.

Landelijke samenwerkingsverbanden

Gezien het landelijke karakter de meeste dance evenementen waar de interventie wordt uitgevoerd is het van essentieel belang dat de regionale instellingen een bijdrage leveren aan alle landelijke overleggen en daarmee bereidheid tonen tot nauwe samenwerking en afstemming met andere instellingen voor verslavingszorg.

In verband met de samenwerking met het Trimbos-instituut en het DIMS netwerk waarbij in sommige situaties niet openbare informatie gedeeld wordt met het Unity netwerk in het kader van interne waarschuwingen of officiële Red Alerts mbt acuut gevaarlijke drugs is het een randvoorwaarde dat de regionale instelling aangesloten is bij dit netwerk.

Onderdeel zijn van multidisciplinaire aanpak

Om succesvol te zijn zal peer educatie onderdeel moeten zijn van een bredere aanpak waarbinnen getracht wordt om van de directe fysieke omgeving een beschermende in plaats van een risico verhogende factor te maken.

Materialen

De beschikbare materialen zijn onder te verdelen in een aantal categorieën. Naast het handboek uit 2005 met een stappenplan voor het opzetten van een Unity team worden de handleidingen, draaiboeken en standaard formats voor de werving, training, uitvoer, evaluatie, organisatie en implementatie ieder jaar ge-update. De laatste versies zijn beschikbaar voor regionale instellingen van verslavingszorg die een Unity interventie uitvoeren.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 07-06-2018
Oordeel commissie

Unity wordt door de commissie voor de tweede keer erkend op het niveau Goed onderbouwd. De interventie bevat een goede onderbouwing waarin de determinanten en subdoelen aan methodieken zijn gekoppeld.
De opzet en inhoud van de interventie is duidelijk beschreven. Ook is er een goede kwaliteitsbewaking en landelijke monitoring van de uitvoering.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

In 2016 heeft Unity 14770 voorlichtingsgesprekken gevoerd en heeft 85% van de 6932 bezoekers, die tevens een korte vragenlijst hebben ingevuld, aangegeven de voorlichting (heel) betrouwbaar te vinden. Uit afstudeeronderzoeken van studenten onder de doelgroep naar hun tevredenheid en belangrijke eigenschappen van de peer educators blijkt dat de peer educators van Unity hoog scoren. De organistoren van de dance evenementen waar de preventieactiviteiten plaatsvinden zijn zeer tevreden over de samenwerking.

Eigenaar en contact
Eigenaar Arkin, afdeling Jellinek
Contactpersoon Jellinek Preventie, preventie@jellinek.nl, 020-5901330
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s