Plezier op school

Naam interventie Plezier op school
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 05-12-2016
De interventie in het kort
Doelgroep

‘Plezier op School’ is een zomercursus voor aanstaande brugklassers die op de basisschool problemen hadden in de omgang met leeftijdsgenoten. De cursus is met name bedoeld voor kinderen die op de basisschool gepest of afgewezen werden, weinig vrienden hadden en in het contact met leeftijdsgenoten angstig, onhandig of onvoldoende weerbaar zijn.
Ouders zijn de intermediaire doelgroep.

Doel

‘Plezier op school’ heeft tot doel de sociale competenties van de aanstaande brugklassers te vergroten zodat zij een goede start kunnen maken in het voortgezet onderwijs en het risico op herhaling van sociale problemen en pesterijen verkleind wordt. Het langetermijndoel van ‘Plezier op school’ is het verkleinen van de kans op psychische stoornissen als angst en depressie.

Aanpak in het kort

‘Plezier op School’ is een tweedaagse geprotocolleerde preventieve interventie die in de laatste week van de zomervakantie, vlak voor de overgang naar de middelbare school, wordt aangeboden aan een groep van maximaal tien kinderen. In de cursus worden zowel cognities, emoties als het daadwerkelijke gedrag van kinderen beïnvloed middels een cognitief-gedragstherapeutische aanpak. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse methodieken zoals psycho-educatie, groepsgesprek, ontspanningsoefeningen, modelling, rollenspel en feedback. De totale interventie bestaat uit een kennismakingsgesprek, een psycho-educatieve ouderbijeenkomst, de tweedaagse zomercursus, een evaluatief eindgesprek met de ouders en een terugkombijeenkomst voor de deelnemers.

Uitvoering
Type organisatie

‘Plezier op School’ kan uitgevoerd worden door instellingen/organisaties binnen de (preventieve) Jeugd GGZ, GGD, Jeugdhulpverlening en psychologen of pedagogenpraktijken, mogelijk in samenwerking met onderwijs. De interventie wordt inmiddels (2015) door heel Nederland uitgevoerd.

Randvoorwaarden

Deskundigheid trainers

Een belangrijk bestanddeel van effectiviteit van interventies kan worden toegeschreven aan de relatie tussen professional en deelnemer. Zowel ouders als kind moeten vertrouwen hebben dat de professional over voldoende kennis en kunde beschikt. Deskundigheid van trainers is dan ook een belangrijke randvoorwaarde.

Motivatie

Motivatie is een belangrijke randvoorwaarde om tot gedragsverandering te komen (Miller & Rollnick, 2002). Omdat kinderen doorgaans niet zelf op interventies als ‘Plezier op School’ afkomen en negatieve cognities motivatie kunnen belemmeren is aandacht voor motivatie en -waar nodig- het vergroten daarvan, belangrijk alvorens de daadwerkelijke zomercursus start. Motivatie is niet een vaststaand iets, maar kan bewerkt worden. Het bieden van goede uitleg, creëren van hoop en verwachting, het stellen van realistische doelen en aansluiten bij de wens het op de nieuwe school leuker te hebben zijn middelen die motivatie positief kunnen beïnvloeden. Als motivatie ontbreekt en niet te beïnvloeden blijkt in het kennismakingsgesprek, is de cursus gecontra-indiceerd en wordt, waar mogelijk, bekeken of er meer passende alternatieven zijn.

Passende locatie

Een aangename locatie waar de kinderen twee volle dagen kunnen verblijven, draagt bij aan motivatie en een positieve groepssfeer. De locatie dient voldoende ‘beweegruimte’ en veiligheid te bieden en het liefst sterk overeen te komen met de nieuwe situatie. Een passende locatie zoals een school voor voortgezet onderwijs bevordert sociale validiteit en generalisatie (zie ook hoofdstuk 2) en verdient dan ook de voorkeur.s in 2015 een businessplan geschreven wat aanbieders kan ondersteunen bij het regelen van de financiering van ‘Plezier op School’.

Materialen

‘Plezier op School’ is een tweedaagse geprotocolleerde preventieve interventie die in de laatste week van de zomervakantie, vlak voor de overgang naar de middelbare school, wordt aangeboden aan een groep van maximaal tien kinderen. In de cursus worden zowel cognities, emoties als het daadwerkelijke gedrag van kinderen beïnvloed middels een cognitief-gedragstherapeutische aanpak. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse methodieken zoals psycho-educatie, groepsgesprek, ontspanningsoefeningen, modelling, rollenspel en feedback.
De totale interventie bestaat uit een kennismakingsgesprek, een psycho-educatieve ouderbijeenkomst, de tweedaagse zomercursus, een evaluatief eindgesprek met de ouders en een terugkombijeenkomst voor de deelnemers.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 05-12-2016
Oordeel commissie

Plezier op school is een uniek kortdurend programma met een mooie doelstelling. De interventie kan goed worden uitgevoerd vlak voor de overgang naar het voortgezet onderwijs. Onderzoek geeft goede aanwijzingen voor positieve effecten bij aanstaande brugklassers op internaliserende problemen en problemen met leeftijdsgenoten. Effecten zijn alleen aangetoond op de korte termijn. In onderzoek uit 2018 naar anti-pestprogramma's is Plezier op school niet meegenomen, omdat er te weinig deelnemers waren.

Interventie is beoordeeld door Commissie 3: Ontwikkelingsstimulering, onderwijs-gerelateerd aanbod en jeugdwelzijn (NJi)
Onderzoek

Een Randomized Controlled Trial (RCT) heeft aangetoond dat ‘Plezier op School’ voor alle kinderen effectief is in het verhogen van de zelfwaardering volgens kinderen zelf en het verminderen van internaliserende problemen volgens ouders. Voor jongens is het programma daarnaast effectief in het verminderen van sociale angst, sociale desintegratie en gepest worden wanneer de problematiek op de voormeting hoger was, met grote effectgroottes. Leerkrachten rapporteren iets meer internaliserende problemen in de interventiegroep. Echter, dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een lagere drempel om te praten over problemen met leerkrachten als gevolg van het programma. ‘Plezier op School’ is niet effectief in het verminderen van problemen met leeftijdgenoten zoals gerapporteerd door ouders en gepest worden zoals gerapporteerd door klasgenoten (Mulder, Van Aken, Raaijmakers, & Onrust, 2014).

Eigenaar en contact
Eigenaar Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg
Contactpersoon Faber, M., mfaber@vvgi.nl, 0478 - 527 527
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s