Mind-Spring Psycho-educatie

Naam interventie Mind-Spring Psycho-educatie
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 29-05-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

Asielzoekers die in AZC verblijven in afwachting van de beslissing over hun asielverzoek en mensen met verblijfsvergunning in afwachting op huisvesting in een gemeente en mensen met een vluchtelingachtergrond die binnen een gemeente wonen (18+ jaar). Zij hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van om psychopathologische klachten (selectieve preventie).

Doel

Mind-Spring draagt bij aan het verbeteren van de mentale gezondheid en psychosociale vaardigheden van asielzoekers en vluchtelingen, teneinde het ontstaan of verergeren van psychische en psychiatrische klachten te voorkomen. Het einddoel van Mind-Spring training is het vergroten van kennis, bewustwording, coping vaardigheden, empowerment en social support bij/van de doelgroep.

Aanpak in het kort

Mind-Spring is een preventief interventie programma voor en door asielzoekers en vluchtelingen. Het bestaat uit acht bijeenkomsten van 2 uur. Er wordt gebruik gemaakt van methodes en principes als psycho-educatie, het bieden van herkenning en erkenning, stressreductie, cognitieve en gedragstherapeutische elementen, versterken van coping, empowerment en sociale steun. Naast de inhoud, is de vorm waarin de interventie wordt aangeboden een belangrijk element. Dit gebeurt door de inzet van peer educators die de vertaalslag in taal en cultuur maken in samenwerking met een GGZ trainer.

Uitvoering
Type organisatie

Regionale GGZ instellingen met voor Mind-Spring opgeleide ggz professionals kunnen Mind-Spring samen met de Arq Mind-Spring (peer) trainers uitvoeren. Mind-Spring kan zowel op een asielzoekerscentrum worden uitgevoerd als op een locatie in een gemeente voor statushouders.

Randvoorwaarden
  • Goede inbedding van de landelijk coördinatietaken van Mind-Spring
  • Een goed opgeleide trainers pool met voldoende GGZ-trainers en Mind-Spring peer educators.
  • Een goede samenwerking en afstemming (vooraf maar ook tijdens de training) met de aanvragende partij(en) is erg belangrijk;
  • Goede samenwerking en afstemming tussen de Mind-Spring peer educator en GGZ trainer.
  • Maak met de deelnemers een aantal afspraken of groepsregels (of ‘spelregels’ of ‘huisregels’). Afspraken kunnen duidelijkheid en veiligheid bieden.
  • Er doen maximaal 15 deelnemers mee aan de training. Het is belangrijk voor de interactie en praktijkoefening dat de groep niet te groot is. Het minimum ligt rond de 8 deelnemers. Ook een te kleine groep is niet optimaal.
  • Tijdens de bijeenkomsten is de voertaal die van de doelgroep. Maar het is belangrijk dat er een tolk aanwezig is die met name in dienst staat van de GGZ-trainer.
Materialen

* Mind-Spring handboek training voor trainers

* Mind-Spring werkbladen voor deelnemers

* Voorlichting DVD: Mind-Spring; een nieuw begin” (6 talen ondertiteld);

* Nieuwe digitale voorlichtingsfilm Mind-Spring;

* Uitnodigingsbrief deelnemers;

* Flyer Mind-Spring;

* Website met database materialen in diverse talen: www.mind-spring.org

 

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 29-05-2020
Oordeel commissie

De onderbouwing van Mind-Spring psycho-educatie en het onderliggende probleem is helder opgeschreven en bevat goede bronvermeldingen. Alle elementen uit de interventie zijn terug te voeren naar de oorzaken van het probleem, en zijn ontleed in een onderbouwde aanpak en werkingsmechanismes.
De inzet van peer-educators bij de uitvoering is sterk. Ook voor hen heeft het programma een positieve impact. De interventie heeft een goede landelijk gecoördineerde uitvoerings- en kwaliteitscyclus.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

 

In 2018 is er door Arq een procesevaluatie & impactmeting (meting werkzame elementen) gedaan.Deelnemers geven aan Mind-Spring een leuk en werkzaam programma te vinden. Het wordt als zeer leerzaam ervaren om hier zowel psycho-educatie over te krijgen als het met de rest van de groep te kunnen bespreken (bewustwording en support). Zij krijgen direct praktische aanwijzingen om beter met probleemsituaties om te kunnen gaan (coping vaardigheden). De trainers zijn erg enthousiast over het programma en zien duidelijk dat hun deelnemers baat hebben bij de training.

We hebben geprobeerd de werkzame elementen van Mind-Spring te meten door verschillende vragenlijsten voor en na de training af te nemen.Het bleek echter moeilijk om een echte meting bij deze groep uit te voeren. Vanwege meerdere factoren (taal, onbekendheid met vragenlijsten, onbekendheid met psychologische constructen, tijd ect.) kunnen de resultaten van de meting dan ook niet als volledig betrouwbaar worden meegenomen.

Eigenaar en contact
Eigenaar Arq Nationaal Psychotrauma Centrum
Contactpersoon Larissa van Beek, l.van.beek@arq.org, 0683440368