Alles kidzzz: individuele sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 9-12 jaar.

Naam interventie Alles kidzzz: individuele sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 9-12 jaar.
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 02-11-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

De doelgroep bestaat uit kinderen in de bovenbouw van de basisschool (groep 6, 7 en 8), die volgens de leerkracht op school een verhoogde mate van externaliserend probleemgedrag laten zien.

Doel

Het doel is verminderen van agressief en bevorderen van pro-sociaal gedrag. Langetermijn doel is reduceren van de kans op ontwikkeling van een gedragsstoornis.
Subdoelen zijn gericht op: a) bevorderen van een positief zelfbeeld b) stimuleren van positieve sociale cognities c) woederegulatie en d) ontwikkelen prosociale alternatieven voor reactief en proactief agressief gedrag.

Aanpak in het kort

Een getrainde professional voert de training op school uit volgens een vaste structuur en betrekt ouders en leerkracht. De kennismakingsfase (drie sessies) leidt tot een competentie-analyse van sterke en verbeter-punten van het kind. Tijdens de aanpakfase (vijf sessies) werkt het kind via actieve werkvormen tijdens de sessie en oefeningen thuis.

Uitvoering
Type organisatie

Alles Kidzzz wordt uitgevoerd op school en tijdens schooltijd. De interventie kan uitsluitend uitgevoerd worden door een gecertificeerde professional. Professionals in het sociaalpedagogische domein op HBO of WO-niveau kunnen gecertificeerd worden door het succesvol volgen van een train-de-trainer-cursus via de RINO en het uitvoeren van drie trainingen onder supervisie. Deze gecertificeerde trainers staan in een register onder beheer van de Stichting Alles Kidzzz en kunnen gevonden worden via de website www.alleskidzzz.nl. Op de website staan per provincie organisaties die Alles Kidzzz uitvoeren en individuele trainers.

Randvoorwaarden

De organisatorische randvoorwaarden zijn:

  • De interventie dient uitgevoerd te worden door een gecertificeerde trainer op school onder schooltijd.
  • Organisatorisch is het belangrijk dat de school de interventie ondersteunt door het beschikbaar stellen van een rustige en geschikte ruimte om gesprekken te voeren en activiteiten uit te voeren waarbij trainer en kind kunnen bewegen. Het is belangrijk dat er geen anderen zijn die gebruik maken van deze ruimte.
  • De financiering van de training wordt meestal geregeld vanuit de gemeente en soms via een schoolbestuur.
  • De trainer laat vooraf en na afloop het ROM-formulier invullen door de leerkracht en stuurt dit formulier naar de landelijke onderzoek coördinator.
  • De trainer gebruikt het kindermapje en de ouder- en leerkrachtpost en communiceert wekelijks met ouders en leerkracht

De contextuele randvoorwaarden zijn:

  • De leerkracht nomineert het kind en vult vooraf en achteraf het ROM-evaluatieformulier in.
  • Het kind dient problematisch externaliserend gedrag te vertonen, wat via het invullen van het ROM-formulier door de leerkracht gecheckt kan worden.
  • Het is belangrijk dat de leerkracht actief participeert en via leerkrachtpost reageert.
  • Het is belangrijk dat de ouders instemmen met het uitvoeren van de interventie en dat zij bereid zijn de geplande bijeenkomsten bij te wonen.
Materialen

De materialen bestaan uit een trainershandleiding, een losbladig kindermapje, ouder- en leerkracht-post formulieren, kaarten, het kinderkwaliteitenspel, de gele pet, een website en evaluatieformulieren.

Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 02-11-2018
Interventie is beoordeeld door Commissie 1: Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie (NJi)
Onderzoek

Alles Kidzzz is volgens twee RCTstudie (Stoltz, 2012; Orobio de Castro et al., 2018) en een quasi-experimentele studie (Favier, 2006) effectief voor alle kinderen: de interventie leidt tot minder reactieve en proactieve agressie volgens kinderen, ouders en leerkrachten. Na de training hebben kinderen een positiever zelfbeeld en betere sociale cognities. Ze zijn minder agressief via verbetering van het zelfbeeld. Etniciteit, geslacht en persoonlijkheid blijken moderatoren: jongens en kinderen met een migratieachtergrond en ook kinderen die minder extravert en meer consciëntieus zijn profiteren meer van de interventie; zij zijn minder agressief (Stoltz, 2012). Ook volgens een veranderstudie in de dagelijkse praktijk blijft de interventie effectief (Stoltz et al, 2018).

Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting Alles kidzzz
Contactpersoon Kruuk, A., a.kruuk@gmail.com, 06-38150342
Verwijzingen
Interventieoverzichten